Dit is Nieuwsbrief 30 van 25 februari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 30 van 25 februari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
►  Maatschappelijk debat over eindtermen
►  Actualiteitsdebat masterplan hervorming secundair onderwijs (24 februari 2016): een persoonlijke bespiegeling
►  ROK-bevraging deel 2
►  Vacatures onderwijsinspectie
►  Regionale mededelingen secundair onderwijs Oost-Vlaanderen
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Huursubsidies voor scholen uitgebreid naar heel Vlaanderen
Personeel
►  Nieuwe mededeling over vaste benoeming in wervingsambten in het secundair onderwijs
Lerenden
►  Begrippenkader zorg/leerlingenbegeleiding
►  Preventie en aanpak van radicalisering binnen onderwijs: nieuwe publicatie
Curriculum & vorming
►  Proeftuinen 'Zin in leren! Zin in leven!': deadline nadert
►  Overzichtslijst nieuwe leerplannen secundair onderwijs
►  Nieuwsflash netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs - februari 2016
Identiteit & kwaliteit
►  Studiedag 'Hoe zijn we gist in het deeg?'
►  Leeftocht maart 2016
►  Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
 
 
 

   Algemeen

 
 
Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
 
Meer dan 1 300 lezers personaliseerden al hun Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze gaven aan voor welke doelgroepen en regio's ze nieuws willen ontvangen.
 
Jij kunt dat ook doen! Je klikt daarvoor op de link die je onderaan in de Nieuwsbrief vindt: 'Voorkeuren voor Nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven'. De link is geïndividualiseerd. Je hoeft je dus niet aan te melden. Je vindt er meer informatie over het catalogiseren van de nieuwsberichten en de manier waarop de informatie op www.katholiekonderwijs.vlaanderen te vinden is.
 
We willen je graag ondersteunen om jouw persoonlijke voorkeuren en gegevens in te stellen en/of aan te passen. Je kunt daarvoor e-mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen via het nummer 02 507 07 80.
 
Feedback, suggesties en opmerkingen over deze vernieuwde communicatielijn zijn ook altijd welkom op nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maatschappelijk debat over eindtermen
 
Onder de titel Van LeRensbelang lanceerde minister van Onderwijs Hilde Crevits begin februari een groot maatschappelijk debat over de eindtermen: een debat over de inhoud van ons onderwijs in de toekomst. Een belangrijke kwestie. Waarover gaat het ten gronde? Hoe kijkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen daartegenaan? Wordt de stem van leraren wel gehoord? We geven antwoord op die vragen in ons document 'De stem van het onderwijsveld laten horen!'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Actualiteitsdebat masterplan hervorming secundair onderwijs (24 februari 2016): een persoonlijke bespiegeling
 
Op vraag van sp.a en Groen werd een actualiteitsdebat over de hervorming van het secundair onderwijs toegevoegd aan de plenaire agenda naar aanleiding van verklaringen van de Open Vld-voorzitter en van de ministers Sven Gatz (sic!) en Hilde Crevits over de uitvoering van het masterplan. 
 
Hier lees je de persoonlijke bespiegeling over dit debat van de heer Wilfried Van Rompaey, adviseur Stafdienst Directeur-generaal.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
ROK-bevraging deel 2
 
Op dit moment ligt een eerste ontwerp van het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (ROK) klaar. Na de online bevraging en gebruikersgroepen over de luiken ‘leren en onderwijzen’ en ‘kwaliteitszorg’, vraagt de overheid ditmaal jouw inbreng over ‘context en input’, ‘beleid’ en ‘output’.
 
We roepen je op aan deze online bevraging deel te nemen. Je kunt deelnemen tot en met 29 februari 2016. De bevraging duurt ongeveer een half uur. De resultaten komen aan bod in een bespreking in gebruikersgroepen op 2 of 4 maart 2016 in Brussel. Op het einde van de online bevraging krijg je de kans om je daarvoor kandidaat te stellen.
 
Met ROK wil minister Crevits de externe doorlichting beter afstemmen op de interne kwaliteitszorg in scholen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Zo worden scholen meer eigenaar en regisseur van hun onderwijs, en kunnen ze onder meer hun eigen opvoedingsproject ten volle ontplooien. Onderwijsvrijheid ten top, dus. Maar om die vrijheid te waarborgen moet ROK een generiek kader voorzien op basis waarvan de inspectie de kwaliteitszorg kan beoordelen.
 
Wellicht zijn we het eens over een aantal kwaliteitscriteria, maar het zijn onze scholen zélf die hun kwaliteitsbeleid moeten kunnen expliciteren. Een invulling van ROK waarin de criteria concreet omschreven worden, leidt tot inspecteurs die straks op basis van die criteria aan begeleiding gaan doen en dat staat haaks op het eigenaarschap van scholen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ROKt dus mee, zij het onder voorwaarden. Directeur-generaal, Lieven Boeve, licht het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over ROK toe in zijn editoriaal voor het oktobernummer van Forum.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures onderwijsinspectie
 
De onderwijsinspectie legt wervingsreserves aan voor de functie van:
 
 
► 
 
onderwijsinspecteur wiskunde
 
► 
 
onderwijsinspecteur informatica
 
► 
 
onderwijsinspecteur talen (vakgebieden Germaanse, Romaanse en/of klassieke talen)
 
► 
 
onderwijsinspecteur humane wetenschappen / personenzorg
 
Heb je ten minste acht jaar onderwijservaring en voldoe je aan de voorwaarden vermeld in de uitgebreide oproep? Solliciteer dan uiterlijk 21 maart 2016 via e-mail. De selectieprocedure bestaat uit een screening van de deelnemingsvoorwaarden, een interview met eventuele bijkomende testen en een generieke proef in samenwerking met Jobpunt Vlaanderen. Alle info vind je op www.onderwijsinspectie.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regionale mededelingen secundair onderwijs Oost-Vlaanderen
 
Het februarinummer van de Regionale mededelingen secundair onderwijs Oost-Vlaanderen is verschenen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
de kick-off van het traject om leraren verder te professionaliseren in het omgaan met kinderarmoede op maandag 29 februari 2016 in Brussel,  binnen het project 'kleine kinderen, grote kansen' van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Overheid
 
► 
 
het symposium over inclusief onderwijs op woensdag 2 maart 2016 in Brussel door Ouders voor inclusie in samenwerking met Docenten voor inclusie
 
► 
 
de boekvoorstelling 'Buiten de lijnen' op 27 april 2016 in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Brussel. In ‘Buiten de lijnen’ past Sensoa de methodiek van het Vlaggensysteem toe op de kwetsbaarder geachte kinderen en jongeren, met name jongeren met een beperking of jongeren die een seksueel trauma meegemaakt hebben
 
► 
 
het eerste internationale congres over sportinnovatie op dinsdag 8 maart 2016 in Turnhout, Campus Blairon van de Thomas More Hogeschool
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Huursubsidies voor scholen uitgebreid naar heel Vlaanderen
 
Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Uitwerking van een reglementair kader voorhuursubsidies met betrekking tot schoolinfrastructuur' goed. Dit past in de realisatie van het masterplan scholenbouw om tegemoet te komen aan de toenemende nood aan infrastructuuruitbreiding en -vernieuwing voor de onderwijsinstellingen.
 
Een belangrijke stap in de concrete uitrol van het masterplan scholenbouw is het uitbreiden van de mogelijkheid tot subsidiëring van de huur van schoolgebouwen. Tot nog toe was deze huurmogelijkheid enkel voorzien in het kader van de zgn. beschikbaarheidsvergoedingen voor capaciteit. Dit was beperkt tot enkele erkende capaciteitsgemeenten.
 
Om de inrichtende machten in heel Vlaanderen en Brussel in staat te stellen beroep te kunnen doen op huursubsidies werden in het Programmadecreet de nodige bepalingen voorzien. Hierdoor werd aldus de mogelijkheid gecreëerd om huursubsidies voor schoolinfrastructuur als beleidsinstrument in heel Vlaanderen en Brussel in te zetten. De Vlaamse Regering keurt daarom nu principieel het besluit goed dat de huursubsidies voor schoolinfrastructuur regelt. Het geeft uitvoering aan de voormelde artikelen van het Programmadecreet. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nieuwe mededeling over vaste benoeming in wervingsambten in het secundair onderwijs
 
Binnenkort moet het schoolbestuur meedelen welke betrekkingen in wervingsambten op 1 maart vacant zijn; daarna kunnen personeelsleden kandideren voor vaste benoeming. Onder welke voorwaarden een benoeming toegekend kan worden, is uiteengezet in de nieuwe mededeling 'Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs'. De tekst is een grondige herwerking van de vroegere mededelingen. Zo worden de benoemingsvoorwaarden afzonderlijk overlopen en uitgediept voor de verschillende mogelijke statuten van het personeelslid (TADD-aanstelling, verlof voor TAO, toestand van reaffectatie, leeftijd van 55 jaar). Ook de voorrangsrechten werden duidelijker geformuleerd.
 
De wijzigingen in de reglementering zijn beperkt en zijn aangeduid zoals gewoonlijk. Belangrijk is wel dat een vaste benoeming die ingaat op 1 juli, bij voorkeur tegen 10 juni aan het werkstation wordt gemeld: dat om latere terugvorderingen van uitgestelde bezoldiging te vermijden (zie punt 9 van de mededeling). Voor de andere onderwijsniveaus volgen binnenkort afzonderlijke mededelingen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Begrippenkader zorg/leerlingenbegeleiding
 
Scholen leggen afspraken over de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften geregeld vast in een plan. Dat plan benoemen ze vaak verschillend. Voor een transparante communicatie is een consequent taalgebruik van groot belang. In het Vlaanderenbreed Overleg Zorg hebben we afgesproken om binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen voortaan de volgende begrippen te gebruiken in het gewoon onderwijs:
 
 
► 
 
Leerlingen die een gemeenschappelijk curriculum volgen:
 
► 
 
Basisonderwijs: zorgplan
 
► 
 
Secundair onderwijs: begeleidingsplan
 
► 
 
Leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en die een individueel aangepast curriculum volgen: IAC-plan
 
Het begrip 'handelingsplan' gebruiken we enkel in het buitengewoon onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Preventie en aanpak van radicalisering binnen onderwijs: nieuwe publicatie
 
Het Ministerie van Onderwijs heeft het document Handvatten voor de preventie, aanpak en omgang met radicalisering binnen onderwijs gepubliceerd. Het bevat belangrijke informatie voor scholen over de partners die zij kunnen contacteren voor ondersteuning of voor specifieke informatie bij het omgaan met radicalisering. Om die handvatten in je beleid een plaats te geven, kun je de tekst samen lezen met onze eigen publicatie Radicaliteit insluiten, die ook terug te vinden is bij het thema Radicalisering op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Proeftuinen 'Zin in leren! Zin in leven!': deadline nadert
 
Vanaf 1 september 2017 zal het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! zijn ingang vinden in de scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs gebruiken we de periode 2016-2018 om te reflecteren op de bruikbaarheid van het ordeningskader, om het eventueel voort te ontwikkelen afhankelijk van specifieke doelgroepen en om de concordantie met de ontwikkelingsdoelen voor onze scholen te vervolledigen. Tijdens het schooljaar 2016-2017 verkennen we via proeftuinscholen een aantal implementatiestrategieën. Op die manier verzamelen we inzichten in:
 
 
► 
 
welke succesfactoren essentieel zijn om het leerplan te begrijpen zoals het bedoeld wordt;
 
► 
 
wat scholen en begeleiders nodig hebben om het concept succesvol te implementeren;
 
► 
 
welke criteria de betrouwbaarheid van het implementatieproces zelf beïnvloeden;
 
► 
 
wat buo-scholen als meerwaarde ervaren bij het werken met het ordeningskader binnen hun proces van handelingsplanning of wat nodig is om die meerwaarde te realiseren.
 
Proeftuinen zijn plaatsen waar ‘geproefd’ wordt. Centraal daarin staat ervaren, zien wat het nieuwe leerplanconcept geeft, vaststellen hoe de verkenning en implementatie verlopen.  Maar het zijn ook plekken waar een begeleidingsaanpak ‘beproefd’ of ‘op de proef gesteld’ wordt.
 
Interesse om met je schoolteam deel te nemen? Lees dan aandachtig het document Kandidaatstelling proeftuinen tijdens schooljaar 2016-2017Je kunt je online tot en met vrijdag 26 februari kandidaat stellen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Overzichtslijst nieuwe leerplannen secundair onderwijs
 
Wil je graag informatie over de nieuwe leerplannen voor het schooljaar 2016-2017? Grasduin dan zeker in de overzichtslijst op onze curriculumpagina. De lijst bevat de nodige specificaties bij de leerplannen en een korte toelichting bij de reden tot herwerking. Ook de graadleerplannen die op 1 september 2015 ingingen en die door de progressieve invoering vanaf 1 september 2016 in het tweede leerjaar van de graad zullen ingaan, namen we erin op.
 
Je vindt de lijst terug via de webpagina secundair onderwijs (> leerplannen & lessentabellen > nieuwe leerplannen 2016-2017 > overzichtslijst nieuwe leerplannen). Ook via de thema's van A-Z kun je de huidige leerplannen secundair onderwijs en de lessentabellen secundair onderwijs raadplegen.
 
Met vragen kun je terecht bij Geert Vandermeulen op het nummer 02 507 07 35 of via geert.vandermeulen@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsflash netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs - februari 2016
 
In de 'Nieuwsflash netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs – februari 2016’ informeren we je over de stand van zaken in verband met de netoverschrijdende curriculumontwikkeling in het volwassenenonderwijs. De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) vinden het belangrijk om daarover gezamenlijk te communiceren. 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Studiedag 'Hoe zijn we gist in het deeg?'
 
Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen & Katholiek Onderwijs Vlaanderen nodigen je van harte uit op de studiedag van dinsdag 15 maart 2016: 'Hoe zijn we gist in het deeg?'
 
Identiteit en pastoraal in de katholieke dialoogschool
 
In de katholieke dialoogschool gaat het over mensen. Hoe kunnen zij gevormd en versterkt worden, een toekomst met elkaar tegemoet? En hoe dienen we te evolueren als school om daaraan tegemoet te komen? De ontwikkeling van de levende identiteit van een school is het verhaal van het deeg. En deeg kan niet rijzen of tot volle wasdom komen zonder gist. De pastorale werking, schoolbreed, is in belangrijke mate die gist. Pastoraal tilt het deeg naar een hoger niveau, op kracht van God.
 
Hoe geeft pastoraal gestalte aan de identiteit van de school? Over die vraag denken we na, op grond van realiteit en spiritualiteit. Kortom: hoe kunnen we vanuit de christelijke inspiratie en katholieke traditie al onze mensen op school versterken, met respect voor ieders eigenheid en andersheid?
 
Op deze vormings- en ontmoetingsdag gaan directeurs, leraren en leden van pastorale teams met elkaar in dialoog. Om die dialoog te voeden is er eerst een lezing door Jürgen Mettepenningen, directeur Identiteit in het aartsbisdom. Na de gespreksgroepen 's morgens en het delen van onze gesprekken in plenaire dialoog na de middag, is er een uitgebreide respons door Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Maar het laatste (weder)woord is aan allen: gelegenheid tot dialoog met Lieven Boeve.
 
Inschrijven voor deze studiedag kan nog tot en met 1 maart 2016.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht maart 2016
 
Alles heeft zijn tijd en uur. Niets blijft. Maar hoelang iets duurt en of het van betekenis is zolang het duurt, hangt af van de zorg en aandacht die eraan besteed wordt. Hoelang willen we voor elkaar van betekenis zijn? Wie of wat schenken we onze aandacht en zorg? Het nieuwe nummer van Leeftocht en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het maartnummer.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
 
Voor het basisonderwijs
 
 
► 
 
Kind- en jongerencoach
 
► 
 
Komen leren ‘Leren zonder grenzen - Onthaal van anderstalige nieuwkomers in de praktijk’
 
Voor het secundair onderwijs
 
 
► 
 
Dag van techniek
 
► 
 
Dag van aardrijkskunde
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
Studiedag onderwijsinnovatie: Onderzoek werkt!
 
► 
 
Impulsdag Graag Leren
 
Een overzicht van de nascholingsinitiatieven van het Eekhoutcentrum en een overzicht van hun internationale cursussen vind je online.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook