Dit is nieuwsbrief 229 van 28 januari 2021 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 229 van 28 januari 2021 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Samen een veilige school maken
►  Een basisschool sluiten heeft onmiddellijke gevolgen
►  Morgen is het Dag van de directeur
►  Netwerkorganisatie in beeld: Sabine Voet
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Wanneer is onderwijs aan de beurt in het vaccinatieplan?
►  Sociale inspectie controleert scholen op coronamaatregelen
►  Scholen in Brussel volgen zelfde afspraken als Vlaanderen
►  Corona: verlenging tegemoetkoming voor extra personeelskosten busbegeleiders
►  Corona: verlenging tegemoetkoming voor uitzonderlijke opvang in internaten
►  Gevolgen van de afkoelingsweek voor onze internaten
►  Corona: verlenging tegemoetkoming voor clb’s
►  Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
►  Het Grondwettelijk Hof vernietigt de virtueel terugdraaiende teller bij zonnepanelen
►  Prijsherzieningsclausule voorbeeldtekst
►  Jaarlijkse bijscholing redder
►  Aangifte van aantal cursisten bij Reprobel door de centra voor volwassenenonderwijs
►  Extra sessies voor de vorming Wetboek WVV: nieuwe boekhoudkundige verplichtingen
►  Vorming overheidsopdrachten – gevorderden
►  Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten
►  Vorming financiële geletterdheid – Aan het werk: het kunnen interpreteren en managen van financiële informatie
Personeel
►  Omstandigheidsverlof voor gesubsidieerde personeelsleden
►  Benoemingsronde 1 juli 2021
Lerenden
►  Aandachtspunten voor inschrijvingen op afstand
Curriculum & vorming
►  Lancering basissessies voor de nieuwe leerplannen tweede graad
►  Update nieuwe leerplannen en update studierichtingsprofielen
►  Handvatten vanuit het curriculum voor de oriëntering naar een finaliteit in de tweede graad
►  Infosessies duaal leren
Identiteit & kwaliteit
►  Probeer het eens uit: aanbod voor de vasten 2021
►  Leeftocht februari 2021: spelen
►  Op zoek naar online ondersteuning bij het schrijven van een ERASMUS KA1 project voor VET
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgden initiatieven van externen:
►  We ontvingen de volgende vacatures van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Samen een veilige school maken
 
Het onderwijsveld, de minister en de virologen houden de evolutie van het coronavirus en de impact op het onderwijs nauwlettend in de gaten. In het belang van onze leerlingen willen we de scholen zo veel mogelijk openhouden, zo lang dat veilig kan. Het corona-overleg gisteren besloot daarom geen veralgemeende mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar op te leggen en voor het basisonderwijs ook geen afkoelingsweek met verplicht afstandsonderwijs te voorzien voorafgaand aan de krokusvakantie. 
 
De regels in het deeltijds kunstonderwijs zijn strikt maar ze worden goed opgevolgd. Daarom werd beslist om voor het DKO de bestaande regels verder aan te houden zonder andere verstrenging dan een beperking van de groepen bij de -12-jarigen tot maximaal 10 en een sterke aanbeveling om de activiteiten "zo mogelijk" buiten te organiseren. Hiermee geeft het corona-overleg erkenning aan het DKO als een volwaardige onderwijsvorm. DKO is geen hobbyclub. 
 
De medisch experten op het onderwijsoverleg (virologen, epidemiologen, biostatistici, kinderartsen ...) drukken hun waardering uit voor de manier waarop onze schoolteams erin slagen de veiligheid van iedereen te bewerkstelligen binnen de bestaande richtlijnen. 
 
Onderwijs is een voorbeeld voor de rest van de maatschappij. In het kleuter- en leerplichtonderwijs, bij onze hogescholen, universiteit, internaten, centra voor volwassenenonderwijs en centra voor deeltijds kunstonderwijs én onze Centra voor Leerlingenbegeleiding worden de regels in de meeste gevallen voorbeeldig opgevolgd.
 
Dat lukt alleen dankzij jou. Dankjewel dat je die voorbeeldrol opneemt! We weten dat het niet makkelijk is.  Maar net nu mogen we de rol niet lossen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Een basisschool sluiten heeft onmiddellijke gevolgen
 
Het onderwijsveld besliste de basisscholen zo veel mogelijk open te houden zolang dat veilig kan voor leerlingen en personeelsleden. Intussen berekende de KU Leuven op basis van onze IDP-toetsen dat elke sluitingsdag een effect heeft op het Nederlands van onze zesdejaars. Kwetsbare leerlingen worden extra hard getroffen. Het volledige bericht lees je hier.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Morgen is het Dag van de directeur
 
Morgen vieren we de Dag van de directeur. Daarbij willen we jou digitaal en coronaproof in de bloemetjes zetten. Hou je mailbox en onze sociale media dus in het oog…
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkorganisatie in beeld: Sabine Voet
 
Foto van geinterviewde  
 
Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en hun de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt daarbij.
 
We interviewen elke maand een leraar binnen onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding.
 
Deze maand laten we Sabine Voet, leraar en vakcoördinator Frans en Spaans in de Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk in Antwerpen, aan het woord.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die de voorbije week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We geven je een commentaar bij de bespreking van het ontwerp van decreet eindtermen tweede en derde graad so op 21 januari 2021.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 27 januari 2021 beantwoord werden.
 
 
► 
 
Corona actueel bis
 
► 
 
Robinpas-project en armoede
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De vzw Katholiek Onderwijs Ronse zoekt een directeur secundair onderwijs
 
► 
 
De vzw OZCS-Zuid Antwerpen zoekt een pedagogisch directeur voor het Regina Pacisinstituut te Hove
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Wanneer is onderwijs aan de beurt in het vaccinatieplan?
 
De langverwachte vaccinatie tegen COVID-19 is in januari 2021 van start gegaan. Eerst komen de bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra aan de beurt en vervolgens de zorgprofessionals.  Na de ambulante 65-plussers en de risicopatiënten zijn dan vanaf april normaal gezien de kritische functies in essentiële sectoren aan de beurt. We kunnen geen beloftes maken, maar wij pleiten er alleszins voor om het onderwijspersoneel mee op te nemen in de lijst van kritische functies in essentiële sectoren. De Vlaamse Regering steunt ons trouwens in die vraag naar het federale regeringsniveau. De ‘algemene bevolking’ komt dan als laatste aan de beurt, waarschijnlijk vanaf juni.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Sociale inspectie controleert scholen op coronamaatregelen
 
De sociale inspectie bezoekt de scholen om na te gaan of ze de nodige coronamaatregelen nemen. Er zal ook aandacht worden geschonken aan telewerk en hoe dit ‘beleidsmatig’ is aangepakt.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Scholen in Brussel volgen zelfde afspraken als Vlaanderen
 
De scholen in Brussel volgen voor de teststrategie en de procedure tot sluiting dezelfde afspraken als in Vlaanderen. Hoogrisicocontacten zonder symptomen worden op dag 1 getest met een PCR-test of een sneltest in een gewestelijk testcentrum. Indien noodzakelijk wordt een mobiel team gevraagd. Besmettingen worden automatisch gemeld aan het CLB dat de medisch expert van de eerste lijnszone informeert.
 
De beslissing om een school te sluiten wordt genomen door de medisch expert (bij gedeeltelijke sluiting) of de burgemeester na overleg met de lokale crisiscel (bij volledige sluiting). Meer informatie over de te volgen procedure bij een (gedeeltelijke) sluiting van je school vind je op onze themapagina ‘Wie beslist wanneer?’
 
Om anderstalige ouders te sensibiliseren over het belang van het volgen van de maatregelen stelt het Agentschap voor Integratie en Inburgering meertalige info ter beschikking.
 
Besturen, Voor iedereen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Corona: verlenging tegemoetkoming voor extra personeelskosten busbegeleiders
 
Op 22 januari 2021 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor de verlengde Corona-maatregelen. Hier lees je meer over de middelen die bedoeld zijn voor de personeelskosten van busbegeleiders voor extra ritten van het collectief leerlingenvervoer van De Lijn.  
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona: verlenging tegemoetkoming voor uitzonderlijke opvang in internaten
 
Op 22 januari 2021 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor de verlengde Corona-maatregelen. Hier lees je meer over de middelen die bedoeld zijn voor de internaten.  
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gevolgen van de afkoelingsweek voor onze internaten
 
Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen besliste minister Ben Weyts om tijdens de week voor de krokusvakantie (van 8 tot en met 12 februari) een afkoelingsperiode in te lassen voor het gewoon secundair onderwijs én voor het buitengewoon secundair onderwijs OV3 en OV4.
 
Doel is dat de scholen die week invullen met collectief voltijds afstandsonderwijs. Kwetsbare leerlingen kunnen ze echter op elk moment begeleiden op school.
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona: verlenging tegemoetkoming voor clb’s
 
Op 22 januari 2021 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor de verlengde Corona-maatregelen. Hier lees je meer over de middelen die bedoeld zijn voor de centra voor leerlingenbegeleiding.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van woensdag 27 januari 2021 keurde de raad van bestuur van AGION 13 subsidiedossiers goed voor in totaal 4 284 097,52 euro subsidie! 
 
Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.
 
Welke dossiers keurde AGION precies goed? Hier vind je het overzicht.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de virtueel terugdraaiende teller bij zonnepanelen
 
Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 14 januari het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Dat betekent voor verschillende van onze inrichtende machten, een financieel verlies. 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prijsherzieningsclausule voorbeeldtekst
 
De voorgaande periode leidde de prijsherzieningsformule op een aantal werven tot een negatieve prijscorrectie. De wettelijkheid van de prijsherzieningsformule werd toen door een aantal aannemers in vraag gesteld. We bieden een clausule aan die in het bestek kan opgenomen worden om die kritiek te pareren.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jaarlijkse bijscholing redder
 
Leerkrachten LO die zwemles geven in het eigen zwembad van de school volgen jaarlijks de verplichte bijscholing redder. Eind december werden verschillende van deze nascholingen afgelast waardoor de Vlaamse Reddingsfederatie extra online nascholingen inricht. Door het volgen van deze online scholing ben je opnieuw helemaal in orde met de regelgeving voor dit kalenderjaar. De volgende jaarlijkse bijscholing redder is dan voor 2022.
 
Heb jij nood aan deze online bijscholing Redder, schrijf je dan in voor een bijscholing Redder via de website van RedFed waar je de data van de komende bijscholingen vindt. Heb je hier nog geen account, registreer je dan als nieuwe gebruiker.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangifte van aantal cursisten bij Reprobel door de centra voor volwassenenonderwijs
 
Zoals je weet vraagt Reprobel jaarlijks gegevens over het aantal cursisten op bij alle onderwijsinstellingen, waaronder ook de instellingen voor het volwassenenonderwijs en de basiseducatie. Twee jaar geleden spraken we hiervoor tijdens een informeel overleg een telwijze en een werkwijze af.
 
Besturen, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra sessies voor de vorming Wetboek WVV: nieuwe boekhoudkundige verplichtingen
 
Vanaf 2020 zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. In de boekhouding van onderwijsvzw’s verandert er daardoor heel wat.
 
In een vorming nemen onze medewerkers je mee doorheen de nieuwe verplichtingen. Door het grote aantal inschrijvingen organiseren we nog twee extra sessies op 5 en 12 februari 2021, telkens in de voormiddag. Ook daarvoor staan de inschrijvingen open en is het aantal plaatsen beperkt. Mocht dit niet passen, of de reeks van je keuze is volzet, meld je aan op de wachtlijst. Eens we voldoende aanmeldingen hebben, zoeken we een nieuwe datum.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming overheidsopdrachten – gevorderden
 
Op donderdagvoormiddag 25 februari neemt Johan Geerts ons mee in de wijzigingen in het verplichte kader van overheidsopdrachten sinds 2019.
 
Er zijn nog plaatsen vrij. Schrijf je snel in.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten
 
Wil je weten hoe je vanuit je onderwijsorganisatie het inkoopbeleid duurzaam kunt organiseren vanuit de regelgeving rond overheidsopdrachten? Dan is deze basisopleiding voor jou een aanrader.
 
Gezien de geldende veiligheidsmaatregelen in het kader van Corona gaat deze vorming, die we jaarlijks aanbieden en actualiseren, digitaal door op 2 maart (gehele dag) en 30 maart en 1 april (2 halve dagen).
 
Er zijn nog plaatsen vrij. Schrijf je snel in.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming financiële geletterdheid – Aan het werk: het kunnen interpreteren en managen van financiële informatie
 
Om het financieel beleid in een onderwijsvzw te optimaliseren is enerzijds een goede samenwerking tussen boekhouding en beleid noodzakelijk. Anderzijds is er bij de leidinggevenden ook een nood aan financiële geletterdheid.
 
Tijdens deze dagvorming wil Christophe Vanhee van UGent leidinggevenden, die al weten wat de wettelijke verplichtingen zijn voor een onderwijsvzw, ondersteunen in het gebruik van gekwantificeerde operationele doelstellingen, begrotingen, de jaarrekening en de ratioanalyse bij het optimaliseren van het beleid.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Omstandigheidsverlof voor gesubsidieerde personeelsleden
 
We actualiseerden de mededeling ‘Omstandigheidsverlof voor gesubsidieerde personeelsleden’ omwille van de nieuwe regelgeving omtrent het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling. 
 
In de mededelingen over ‘Vervangingen’ pasten we de voorbeelden aan die verband houden met dit verlof. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Benoemingsronde 1 juli 2021
 
We hebben de informatie over de eenmalige benoemingsronde van 1 juli gebundeld in een nieuwe mededeling.
 
Deze maatregel is bedoeld om tijdelijke personeelsleden die op 31 mei 2021 een schooljaar in dienst zijn meer werkzekerheid te geven.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aandachtspunten voor inschrijvingen op afstand
 
Voorlopig kunnen inschrijvingen niet fysiek gebeuren, maar enkel op afstand. In ons eerder nieuwsbericht van 15 december 2020  formuleerden we daarvoor enkele aandachtspunten en tips. Die brengen we graag opnieuw even onder je aandacht.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Lancering basissessies voor de nieuwe leerplannen tweede graad
 
Samen met de lancering van de ontwerpleerplannen half december voorzagen we een generieke introductie in de nieuwe leerplannen als eerste stap van een professionaliseringstraject. Vanaf vandaag vind je voor de nieuwe leerplannen van de tweede graad op de leerplanpagina’s een link naar het leerpad. In het leerpad vind je een basissessie die leraren en vakgroepen online kunnen volgen op een zelfgekozen tijdstip. Ze vinden daarin alle basisinformatie over hun nieuwe leerplan. In dat leerpad vinden ze eveneens alle informatie over vervolginitiatieven en de verdiepende sessie.
 
De basissessie is vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. Over hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je meer in de nieuwsbrief van 17 december. Inschrijven voor die vervolginitiatieven en de verdiepende sessie kan vanaf 30 januari. Vanaf dan vind je in de bovenbalk van de leerpaden een FAQ met meer informatie over hoe je precies met het leerpad aan de slag kunt gaan. In de nieuwsbrief van vorige week vond je een overzicht van alle data voor alle leerplannen. Op de themapagina modernisering so voegen we eveneens een geactualiseerde versie toe in Word
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update nieuwe leerplannen en update studierichtingsprofielen
 
De ontwerpleerplannen van de tweede graad kregen een kleine update: tikfoutjes en kleine onnauwkeurigheden werden rechtgezet. Je vindt alle nieuwe ontwerpleerplannen op de leerplanpagina’s. Om de leerplannen te raadplegen gebruik je het generieke wachtwoord: ontwerpleerplan.
 
Ook de studierichtingsprofielen kregen een update: je vindt voortaan voor elke studierichting in het studierichtingsprofiel een leerlingenprofiel en een modellessentabel incl. de administratieve vakbenamingen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Handvatten vanuit het curriculum voor de oriëntering naar een finaliteit in de tweede graad
 
Een nieuw gegeven in het gemoderniseerde secundair onderwijs is dat leerlingen na de observerende en oriënterende eerste graad een studierichting kiezen in een bepaalde finaliteit: de arbeidsmarktfinaliteit, de dubbele finaliteit, de domeingebonden of domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Om lerarenteams en scholen te ondersteunen in de onderwijsloopbaanbegeleiding voorzien we een document met een aantal handvatten voor de oriëntering naar een bepaalde finaliteit vanuit de basisvorming van de eerste graad A-stroom.
 
De tekst richt zich tot directies en coördinatoren die er samen met een lerarenteam mee aan de slag willen gaan. Om scholen daarbij te ondersteunen, organiseren we na de krokusvakantie een webinar. We voorzien eenzelfde sessie op drie verschillende momenten: donderdag 25 februari van 10 tot 12 uur, dinsdag 2 maart van 17 tot 19 uur en woensdag 3 maart van 14 tot 16 uur. Meer informatie en de gelegenheid tot inschrijven volgen later.
 
Scholen die intenser willen investeren in onderwijsloopbaanbegeleiding kunnen ook intekenen op een nascholingstraject dat focust op de onderwijsloopbaanbegeleiding in een observerende en oriënterende eerste graad.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessies duaal leren
 
Op dinsdag 9 februari organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een digitale infosessie voor scholen die starten met duaal leren. Hoe begin je aan zo’n traject? Welke stappen moet je in de school zetten zodat iedereen goed voorbereid is?
 
 
Op dinsdag 23 februari krijgen scholen die nog niet zijn opgestart met duaal leren maar wel interesse hebben om dit in de toekomst te doen, meer informatie en een antwoord op hun vragen tijdens een digitale infosessie. Wat is duaal leren? Wie kan duaal leren aanbieden en wie kan je ondersteunen bij de opstart? Wil je meer weten over de regelgeving?
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Probeer het eens uit: aanbod voor de vasten 2021
 
Affiche Vasten   In het licht van het jaarthema Verrassend vreugdevol verkennen we in de vasten de vreugde van het experimenteren. Mag je school daarvoor in deze vastentijd een oefenterrein zijn? Probeer het eens uit en proef de aanstekelijke vreugde ervan. Verken het hele aanbod met affiche, Leeftocht, bezinningskaarten en, centraal in het ruime aanbod op het web, een digitale vastenkalender voor bao en so.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht februari 2021: spelen
 
Cover Leeftocht  
 
Groen
 
Spelen is niet alleen voor kinderen maar voor ons allen een verrassend vreugdevolle manier van zijn. Het helpt onszelf te vergeten en helemaal in iets op te gaan, te revalideren wanneer vermoeidheid ons velt, lichtvoetig door het leven te gaan en de magie om ons heen te (her)ontdekken.
 
 Download het februarinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Op zoek naar online ondersteuning bij het schrijven van een ERASMUS KA1 project voor VET
 
Het ENNE-project creëert een nationaal en internationaal netwerk voor technisch- en beroepsonderwijs om:
 
 
► 
 
goede praktijken te delen;
 
► 
 
mobiliteit in de EU te promoten en te verhogen;
 
► 
 
betere communicatie tussen scholen internationaal op te zetten;
 
► 
 
opleidingskansen te geven om zelf een dossier te kunnen indienen of aan te sluiten bij een consortium.
 
Na de vliegende start van het ENNE project in september en oktober, nodigen we je graag uit om deel te nemen aan de online opleiding: MOOC "Europese mobiliteit in technisch en beroepsonderwijs en opleiding". De opleiding loopt van 16 november tot 31 maart 2021 en duurt ongeveer 20 uur. Je bepaalt echter zelf wanneer je eraan werkt.
 
Meer informatie, vragen of opmerkingen via tim.vanaken@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgden initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Om scholen zo goed mogelijk te helpen bij het organiseren van studie- en schoolreizen stelde de Federatie van de Belgische Bus- en Autocarondernemers (FBAA) een checklist op. Heb jij enkele minuutjes tijd om dit ontwerp van stappenplan te bekijken en hen via portal@busfan.be je feedback te bezorgen ? Zij zijn je énorm dankbaar! De FBAA zal het finale stappenplan binnenkort plaatsen op www.busfan.be – als leidraad voor alle leraars die schoolreizen willen organiseren. Op busfan.be zullen scholen binnenkort ook in enkele clicks een vervoersaanvraag kunnen indienen, en kunnen nagaan welke autocarbedrijven veilig vervoer op maat van hun schoolreis kunnen voorzien. Verder horen ze ook graag:
 
► 
 
Welke specifieke moeilijkheden je eventueel ondervindt bij het organiseren van schoolreizen?
 
► 
 
Welke tips je hebt voor collega’s die een reis willen organiseren?
 
► 
 
Andere ideeën, opmerkingen of ervaringen die je graag met de autocarsector deelt.
 
► 
 
Het jaarverslag 2019-2020 van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) staat online. Het IPB is het lekenoverlegorgaan van de Vlaamse katholieke Kerk en denkt bijvoorbeeld na over de Parochie van de toekomst.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen de volgende vacatures van externen:
 
De vzw CLB aan de Leie zoekt:
 
 
► 
 
Directeur facilities
 
► 
 
Directeur operations
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook