Dit is nieuwsbrief 193 van 5 maart 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 193 van 5 maart 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Overlijden kanunnik Burin
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Jaarverslag: verplicht voor grote vzw’s
►  Aangifte patrimoniumtaks
►  Tussenkomst in de kosten van de revisor voor boekjaar 2018
►  Inschrijven voor nieuwe raamovereenkomst schoolboeken basisonderwijs
►  Laatste plaatsen opleiding over Dimona STG
►  Nog drie infosessies over WellBe
Lerenden
►  Update APR 3 over de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar A of B
►  Mededeling ‘Toekennen van het getuigschrift basisonderwijs als sluitstuk van een breed evaluatieproces’ geactualiseerd
Curriculum & vorming
►  'Opdrachten voor katholiek basisonderwijs in Vlaanderen’ is opnieuw uitgegeven
►  Europees Talenlabel 2020
►  Leerplancommissies tweede graad
►  Poster handelingsplanning realiseren in het buitengewoon onderwijs
►  29ste studiedag ICT-coördinatoren voor de technische en de pedagogische ICT-coördinator
►  Nascholing 'Omgaan met risico’s bij onderzoekend en ontwerpend leren in de eerste graad'
►  Nascholing Artistieke vorming
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinning tweede vastenweek
►  Leeftocht maart 2020: vergeven
►  Erasmus+ project: Integrated leadership in schoolpractice (ILSP)
►  Deadlines en planning internationalisering 2020
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Overlijden kanunnik Burin
 
Op 22 februari 2020 overleed eerwaarde heer kanunnik Xavier Burin, ere-secretaris-generaal van de Centrale Raad Katholiek Lager Onderwijs (CRKLO), een voorloper van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We delen met jou het rouwbericht en en als eerbetoon een artikel uit School+visie van december 2011 waarin hij terugblikt op zijn tijd in de Guimardstraat.
 
We wensen zijn familie en vrienden ons oprechte medeleven.
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement   Schriftelijke vragen

We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
 

Plenaire vergadering

We bezorgen je de actuele vraag die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 4 maart 2020 beantwoordde:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Het schoolbestuur van Sjabi zoekt een directeur basisonderwijs in Puurs-Sint-Amands.
 
► 
 
Vzw HBO Verpleegkunde Ic Dien in Roeselare zoekt een afgevaardigd bestuurder.
 
► 
 
Vzw OZCS Midden-Kempen zoekt een directeur basisonderwijs in Zoersel.
 
► 
 
Het schoolbestuur van het Sint-Lievenscollege vzw zoekt een directeur logistiek in Antwerpen.
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool vzw zoekt een directeur basisonderwijs in Berchem.
 
► 
 
vzw Christelijke scholen Briljant zoekt een directeur basisonderwijs in Putte.
 
► 
 
De scholengroep Sint-Rembert vzw zoekt een directeur secundair onderwijs in Torhout.
 
► 
 
KOBA NoordkAnt zoekt een directeur voor de kleuterschool Groenendaal Merksem en een directeur voor Moretus Ekeren (secundair).
 
► 
 
Vzw Katholiek Basisonderwijs As – Centrum zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw Katholiek Basisonderwijs Boxbergheide-Genk zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool vzw zoekt een directeur secundair onderwijs in Antwerpen.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
 
► 
 
Artevelde hogeschool zoekt een directeur studentenbeleid.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een opleidingshoofd bacheloropleidingen Biomedische laboratoriumtechnologie en Chemie.
 
► 
 
Thomas More zoekt zeven IT'ers.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Jaarverslag: verplicht voor grote vzw’s
 
De nieuwe Wet van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) verplicht grote vzw’s om een jaarverslag op te stellen (art.3:47, §7 WVV).
 
De WVV legt ook nieuwe groottecriteria op. Volgens deze nieuwe groottecriteria zijn de grote vzw’s deze die meer dan één van de volgende criteria overschrijden op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar:
 
 
► 
 
jaargemiddelde aantal werknemers: 50 voltijdse equivalenten
 
► 
 
jaaromzet exclusief btw: 9 miljoen euro
 
► 
 
balanstotaal: 4,5 miljoen euro
 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangifte patrimoniumtaks
 
Schoolbesturen met een onderworpen vermogen groter dan 25 000 euro moeten een aangifte patrimoniumtaks indienen tegen 31 maart. Tegen diezelfde datum moet ook de taks worden betaald. Als je geen uitnodiging kreeg van het lokaal Kantoor Rechtszekerheid, dan moet je zelf initiatief nemen om de aangifte in te dienen en de betaling te doen.
 
De patrimoniumtaks wordt ook wel 'de jaarlijkse taks op de vzw’s' of 'de taks tot vergoeding van de successierechten' genoemd. Aangifteformulieren zijn te verkrijgen bij het lokale Kantoor Rechtszekerheid of je kunt het aangifteformulier jaarlijkse taks op de verenigingen zonder winstoogmerk meteen downloaden op de website van de FOD Financiën. 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tussenkomst in de kosten van de revisor voor boekjaar 2018
 
De Vlaamse begroting 2020 bevat een budget voor de tegemoetkoming in de kosten van een commissaris voor de wettelijke jaarlijkse controle van 2018. Je kunt je aanvraag voor die tussenkomst via dit aanvraagformulier elektronisch indienen bij bedrijfsrevisoren.agodi@vlaanderen.be. De uiterste indiendatum is 31 maart 2020.
 
De omzendbrief NO/2010/01 moet nog worden aangepast.
 
Alleen de schoolbesturen die verplicht waren om voor het boekjaar 2018 een bedrijfsrevisor aan te stellen, kunnen een tegemoetkoming vragen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inschrijven voor nieuwe raamovereenkomst schoolboeken basisonderwijs
 
schoolboeken   Schoolbesturen kunnen inschrijven voor de nieuwe raamovereenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via vzw DOKO voor schoolboeken basisonderwijs voor de schooljaren 2020-2021 tot en met 2023-2024.
 
De raamovereenkomst voorziet een bijkomende volumekorting die rekening houdt met het totale volume aan schoolboeken dat in eenzelfde jaar door de verschillende basisscholen van één schoolbestuur bij eenzelfde leverancier wordt besteld. Die korting komt bovenop kortingen op de hand-, werk- en andere boeken .
 
De opdracht werd geografisch opgesplitst in 23 percelen volgens de 23 administratieve arrondissementen. Zo kregen ook regionale boekhandels de mogelijkheid om een offerte in te dienen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Laatste plaatsen opleiding over Dimona STG
 
Vanaf 1 januari 2020 bestaat de DIMONA STG-aangifteplicht voor elke leerling/student/cursist die bij een onderwijsinstelling ingeschreven is en die een onbezoldigde stage loopt.
 
Omdat we heel wat vragen krijgen en we onze ondewijsinstellingen willen ondersteunen bij het invullen, kun je een opleiding volgen in samenwerking met RSZ op 17 maart 2020 in de voormiddag. Schrijf je ten laatste op 12 maart in.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nog drie infosessies over WellBe
 
WellBe  
 
De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en ontwikkelde daarvoor een instrument: WellBe.vlaanderen. Vooraleer zelf aan de slag te gaan, is het nuttig om eerst de vorming te volgen.
 
We hebben dit werkjaar nog drie momenten voorzien waarop je de basisinformatie over WellBE krijgt.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Update APR 3 over de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar A of B
 
Eind juni vinden voor de eerste keer de delibererende klassenraden plaats voor de leerlingen van het eerste leerjaar A en B binnen het gemoderniseerde secundair onderwijs. Op vraag van een aantal scholen bezorgen we nu al een update van de APR 3 die zich enkel op deze doelgroep focust.
 
De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op:
 
 
► 
 
samenstelling delibererende klassenraad
 
► 
 
apart of globaal rapporteren over basis en verdieping
 
► 
 
oriënteringsattest A met verplichte remediëring
 
► 
 
oriënteringsattest A met afsluiting van de toegang tot één of meer basisopties of pakketten
 
► 
 
gevolgen gewijzigde toelatingsvoorwaarden tweede leerjaar B
 
We geven hierbij toelichting tijdens de inforonde van Vlaanderen die volgende week start.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling ‘Toekennen van het getuigschrift basisonderwijs als sluitstuk van een breed evaluatieproces’ geactualiseerd
 
De tekst ‘Toekennen van het getuigschrift basisonderwijs als sluitstuk van een breed evaluatieproces’ focust op de relatie tussen het evaluatieproces, communiceren met alle betrokkenen en rapporteren vanuit een brede zorg. We geven aan hoe dat in het schoolwerkplan en schoolreglement verduidelijkt kan worden. Zo willen we je als school helpen om de (niet-)uitreiking van het getuigschrift basisonderwijs te onderbouwen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
'Opdrachten voor katholiek basisonderwijs in Vlaanderen’ is opnieuw uitgegeven
 
OKB   Opdrachten voor katholiek basisonderwijs in Vlaanderen is opnieuw verkrijgbaar! Het is een geactualiseerde herdruk. We hebben ons succesrecept behouden: vijf opdrachten, die samen de gemeenschappelijke stam van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen vormen, dagen jou en je schoolteam uit om na te denken over je dagelijks werk.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Europees Talenlabel 2020
 
Neemt taaldiversiteit al een belangrijke plaats in bij jou op school? Of wil je de rijkdom van taaldiversiteit net een plaats geven op jouw school? Durf je de uitdaging aan om een nieuw initiatief, een innoverende onderwijsmethode of een nieuwe technologie in te zetten om leerlingen op een betere manier te laten kennismaken met talen? Dan is het Europees Talenlabel 2020 iets voor jou. Het thema van dit jaar is 'Taaldiversiteit op school omarmen en ondersteunen'.
 
Scholen uit het basis- of secundair (algemeen, beroeps en technisch of buitengewoon) onderwijs kunnen deelnemen. Meer informatie over het Europees Talenlabel 2020 (thema, criteria) en het online deelnameformulier vind je op de website van Epos. De uiterste indieningsdatum is 7 mei 2020.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerplancommissies tweede graad
 
We vernemen dat de Vlaamse regering de globale haalbaarheid van de eindtermen basisvorming zal onderzoeken. In functie van het onderzoek en de timing die de Vlaamse regering voor dit dossier hanteert, verschuiven we de opstart van de leerplancommissies voor de tweede graad tot na de paasvakantie. De globale timing voor de ontwerpleerplannen blijft ongewijzigd: tegen eind november zullen ontwerpleerplannen voor de volledige tweede graad beschikbaar zijn.
 
De gewijzigde opstartdatum laat ons toe om de mogelijkheid tot kandidaatstelling te verlengen tot en met 14 maart. Stel je kandidaat.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Poster handelingsplanning realiseren in het buitengewoon onderwijs
 
handelingsplanning   Je kunt de poster over handelingsplanning realiseren in het buitengewoon onderwijs vanaf nu bestellen via onze webshop.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
29ste studiedag ICT-coördinatoren voor de technische en de pedagogische ICT-coördinator
 
Het volledige programma voor de 29ste ICT-coördinatordag staat online. Met maar liefst 58 sessies is er voor elk wat wils. Er zijn sessies voor zowel de pedagogische als de technische ICT-coördinator.
 
Veel sessies worden gegeven door collega ICT-coördinatoren die op hun eigen school een steen proberen te verleggen en een bijdrage leveren aan de onderwijsvernieuwing. De bedrijfssessies zijn vaak gericht op de technische ICT-coördinator, maar je kunt er ook een demo volgen rond een voorleessoftware in de cloud (Textaid) of horen hoe je een Google Certified Educator wordt.
 
Schrijf nu in voor slechts 60 euro.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing 'Omgaan met risico’s bij onderzoekend en ontwerpend leren in de eerste graad'
 
Naar aanleiding van de vernieuwde COS-brochure (chemicaliën op school) organiseren we in vijf regio's een nascholing over veilig omgaan met stoffen en materialen tijdens leerlingenexperimenten.
 
Doelgroep: leraren Natuurwetenschappen – Natuur, Ruimte & Techniek – basisoptie Moderne Talen – wetenschappen – projecten STEM en wetenschappen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing Artistieke vorming
 
Een aantal scholen gaat vandaag aan de slag met het nieuwe leerplan Artistieke vormingArtistieke vorming wil bij leerlingen een brede esthetische gevoeligheid ontwikkelen voor cultuur en haar expressiemogelijkheden.
 
Wil  je  inspiratie  opdoen  over  de  invulling  van  Artistieke  vorming  in  de  eerste  graad  of  je invulling  aftoetsen  met  andere  scholen? Schrijf je dan in voor de nascholing op vrijdag 20 maart 2020 in Brussel. Tijdens de nascholing gaan we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk dieper in op de klemtonen van het leerplan. Schrijf je in. 
 
Wens je graag een bezoek op school of heb je een specifieke vraag? Mail dan naar eef.thoen@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinning tweede vastenweek
 
Vastenbezinning   Met de slogan Scherven oprapen op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht maart 2020: vergeven
 
Leeftocht  
 
Vergeving is de hoop op een beter verleden loslaten. Gerald G. Jampolsky
 
Download het maartnummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Erasmus+ project: Integrated leadership in schoolpractice (ILSP)
 
Erasmus+   Ben je op zoek naar innovatieve leiderschapspraktijken? Spreekt internationaal leren je aan? Wil je meewerken om gedeeld leiderschap in je schoolpraktijk verder te ontwikkelen? Wil je onderzoeken wat “samen leren leiden” voor je hele school betekent?
 
Vanaf dit jaar tot juli 2022 rollen wij het Erasmusplusproject (KA2) integrated leadership in schoolpractice uit. We werken rond dit thema samen met onderwijsprofessionals uit Italië, Slovenië, Estland en Tsjechië.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Deadlines en planning internationalisering 2020
 
internationalisering   Internationalisering: van kleinschalige uitwisselingen tot grote innovatieve projecten. Er zijn heel wat manieren om internationalisering te integreren in je school. Maar hoe ga je van start? Wanneer ga je ermee van start?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Daarom organiseert School zonder Racisme met de steun van de VSK en 11.11.11 een actie in het secundair onderwijs genaamd, ‘Stay Woke’. De bedoeling van deze actie is om het thema racisme en discriminatie bespreekbaar te maken in scholen. De leerlingen doen dit door het alarm van hun gsm’s te laten afgaan tijdens de les om het signaal te geven dat ze racisme en discriminatie onaanvaardbaar vinden!
 
► 
 
Alden Biesen nodigt je uit op de jubileumeditie van het Internationaal Vertelfestival van 20 tot en met 25 april 2020. Een internationale groep van 35 professionele vertellers brengt eigen ver­halen, ver­ha­len van an­dere au­teurs of verhalen uit de volkse overlevering. Je krijgt de unieke kans verhalen te horen en zien vertellen door native speakers. Bovendien sluiten de genres die aan bod komen uit­stekend aan bij de lessen vreemde talen. Het programma laat toe om voorstellingen in verschillende talen te combineren. Tijdens deze week richt het programma zich overdag op het secundair en hoger onderwijs en ’s avonds op het volwassenenonderwijs.
 
► 
 
eTwinning is een ideaal instrument om internationale partners te zoeken. Samen met deze partners kun je jouw les naar een internationaal niveau tillen, je kunt samen inhouden uitwisselen of resultaten bespreken. Wil je toch liever een kleinere stap zetten, dan zijn er ook mogelijkheden om binnen België online collega’s uit de Frans- en Duitstalige gemeenschap te ontmoeten. Laat je verleiden door eTwinning Belgica. Maak op donderdag 19 maart 2020 de verplaatsing naar Brussel, ontmoet er collega's uit de Frans- en Duitstalige Gemeenschap, leer eTwinning kennen en start dezelfde dag nog een klasproject op.
 
► 
 
Het Mediamenu van Mediawijs ondersteunt scholen met een reeks gratis mediawijze vormingen. Deze vormingen zijn het resultaat van een samenwerking tussen Mediawijs en partners. Deze partners geven deze vormingen, je boekt dan ook rechtstreeks bij hen. Er zijn vier mediawijze thema’s: online relaties, nieuws en beeldgeletterdheid, mediaopvoeding en datawijsheid.
 
► 
 
Het nieuwe project i-Learn dat inzet op gepersonaliseerd digitaal leren in het Vlaamse onderwijs, wil leraren digitale tools aanreiken om een leertraject op maat van elke leerling te creëren. Daarom organiseren ze een grootschalige bevraging bij de Vlaamse leraren over gepersonaliseerd digitaal leren. Het doel van deze bevraging is om de huidige situatie met betrekking tot digitaal gepersonaliseerd leren in kaart te brengen en daarnaast de bezorgdheden en barrières te identificeren. Deelnemen aan deze bevraging neemt slechts 20 minuten in beslag en geeft je de kans om de toekomst van het onderwijs mee vorm te geven. De bevraging staat open tot en met 4 april.
 
► 
 
Het Liturgisch Kunstapostolaat Dendermonde (religieus centrum van de Sint-Pieter- & Paulusabdij) heeft voor geïnteresseerde scholen gratis kunstposters van de volgende iconen. Aanbod zolang de voorraad strekt. Af te halen: Vlasmarkt 23 – ingang Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde (tel. 052 33 87 86; info@abdijdendermonde.be):
 
► 
 
de Rozenkransicoon, met de Moeder Gods en de geheimen van de rozenkrans (65 cm x 85 cm)
 
► 
 
de Paulusicoon, met de apostel en beelden uit zijn leven (40 cm x 60 cm)
 
► 
 
de icoon van de wonderen van Christus (40 cm x 60 cm)
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
► 
 
Welzijnszorg zoekt een fondsenwerver.
 
► 
 
De onderwijsinspectie zoekt een
 
► 
 
onderwijsinspecteur wiskunde
 
► 
 
onderwijsinspecteur personenzorg
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook