Dit is nieuwsbrief 223 van 3 december 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 223 van 3 december 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Maak je vandaag tijd voor mensen met een beperking?
►  Begeleidingsverslag schooljaar 2019-2020
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Oudercontacten, personeelsvergaderingen, klassenraden… in principe digitaal!
►  Omzendbrief voor lokale besturen i.v.m. lesactiviteiten en verplaatsingen buiten de schoolmuren
►  Ook laag-risicocontacten moeten gedurende twee weken extra waakzaam zijn
►  Stille studeerruimtes
►  Intervisie preventieadviseurs
►  Vorming voor kandidaat- en startende bestuurders
►  Vorming rond copyright en auteursrechten
►  Nieuwe raamovereenkomst aankoop van netwerkcomponenten LAN & WLAN
►  Sociale verkiezingen afgerond
Personeel
►  Vervangingen in de periode van twee weken vóór de kerstvakantie
►  Verlenging van de dienstonderbreking ‘heirkracht’
Curriculum & vorming
►  Inschrijvingen IDP 2021 geopend
►  Blijven inzetten van media- en digitale tools
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinnen in de advent: tweede adventsweek
►  Digitale wenskaart 2de zondag van advent
►  MOOC voor Erasmus+ mobiliteitsmanagement
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Maak je vandaag tijd voor mensen met een beperking?
 
Hartje   3 december is de internationale dag voor mensen met een beperking. Heb jij het al moeilijk met alle regels, aanpassingen en gebrek aan sociaal contact? Nog meer dan anders staan mensen met een beperking voor de uitdaging om te kunnen blijven participeren aan de veranderende en soms onduidelijke wereld met corona.
 
Help jij ons om voor enkele mensen met een beperking van 3 december een speciale dag te maken? Heb je vandaag extra aandacht voor de mensen met een beperking op school, op trein of bus of gewoon bij jou op straat? “Hoe is het nu met jou? Lukt het?”, kan wonderen doen, helpt verbinden. Samen maken we van vandaag echt de internationale dag voor mensen met een beperking. Blijf in verbinding. Dank je wel!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Begeleidingsverslag schooljaar 2019-2020
 
Cover verslag  
 
Op 30 november dienden we het begeleidingsverslag voor het schooljaar 2019-2020 bij de overheid in. In dat verslag illustreren we hoe onze pedagogisch begeleiders onze onderwijsinstellingen ondersteunen rond verschillende thema’s, ook in coronatijden. Daarnaast lichten we toe hoe onze interne werking daarop afgestemd wordt, bijvoorbeeld over hoe we onze werking optimaliseren en onze personeelsmiddelen daartoe inzetten.
 
Het begeleidingsverslag is niet louter een verantwoordings-instrument, het speelt ook een rol in onze eigen kwaliteitsontwikkeling.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die de voorbije week beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 2 december 2020 beantwoord werd:
 
 
► 
 
Leerachterstand door corona in GO!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken:
 
 
► 
 
een projectleider/nascholer pedagogische ICT-coördinatie/ICT-integratie (50%) - Dienst Curriculum & vorming
 
► 
 
een projectleider technische ICT-coördinatie (50%) - Dienst Curriculum & vorming
 
Al onze vacatures kun je raadplegen door te surfen naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
We ontvingen volgende vacature van onze hogescholen en universiteit:
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een lector personen- en familierecht 85% ad interim
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Oudercontacten, personeelsvergaderingen, klassenraden… in principe digitaal!
 
Wij herinneren er jullie nog even opnieuw aan dat je oudercontacten, personeelsvergaderingen, klassenraden en alle andere bijeenkomsten met volwassenen in principe digitaal en dus contactloos organiseert.  Dat is een afspraak die gemaakt werd tussen de sociale partners en de minister. Slechts uitzonderlijk kun je opteren voor een fysieke bijeenkomst.  We denken dan bijvoorbeeld aan oudercontacten voor ouders die digitaal moeilijk of niet bereikbaar zijn. Maak in dat geval zeker de nodige afspraken met de bevoegde betrokkenen.  
 
We beseffen dat veel scholen er de voorkeur aan geven om klassenraden fysiek te organiseren. Het is alvast geen optie om dit te doen voor alle klassenraden. Ook in andere sectoren trekt men nu volop de digitale kaart om fysieke contacten te vermijden.  Hopelijk kunnen we het op het einde van het schooljaar weer anders aanpakken.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Omzendbrief voor lokale besturen i.v.m. lesactiviteiten en verplaatsingen buiten de schoolmuren
 
Sommige politiezones en gemeentebesturen pasten het samenscholingsverbod van meer dan vier personen boven de 12 jaar ook strikt toe voor activiteiten in het kader van onderwijs.  Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben wij meermaals die problematiek onder de aandacht gebracht van minister Weyts en mee gezocht naar een oplossing. We hebben ook gepleit voor een aanpassing van het (federale) ministerieel besluit, maar dat is ons niet gelukt. De omzendbrief die de Vlaamse ministers van Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Jeugd samen op 2 december naar de lokale besturen verstuurden, schept daar nu wel duidelijkheid rond.
 
Lesactiviteiten buiten de schoolmuren of verplaatsingen naar sport- of andere infrastructuur onder begeleiding van een personeelslid van de school, vallen niet onder het samenscholingsverbod.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ook laag-risicocontacten moeten gedurende twee weken extra waakzaam zijn
 
Voor de definitie van hoog- en laag-risicocontacten verwijzen we je naar onze website Wat bij (vermoeden van) besmetting? . De hoog-risicocontacten moeten gedurende tien dagen in quarantaine en dat vanaf de dag na het laatste risicocontact. De laag-risicocontacten hoeven niet in quarantaine, maar zij moeten wel extra waakzaam zijn tot veertien dagen na het laatste contact.
 
Omdat het niet echt duidelijk was wat je onder die  ‘extra waakzaamheid’ moet verstaan, werd dit op advies van Sciensano verder geëxpliciteerd.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stille studeerruimtes
 
De examens staan voor de deur. Niet alle studenten hebben thuis de mogelijkheid om rustig te studeren. De voorbije jaren stelden steden en gemeenten gebouwen open om hun studenten een stille ruimte aan te bieden waar zij samen met medestudenten kunnen studeren. Ook dit jaar zijn zij daartoe bereid. Om de steden en de gemeenten te ondersteunen bij de corona-bestendige organisatie van die stille ruimtes hebben de Vlaamse ministers van Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Jeugd een omzendbrief verstuurd naar de lokale besturen met daarin een aantal richtlijnen en tips.  Belangrijk is om hierover tijdig te communiceren met de ouders en de leerlingen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Intervisie preventieadviseurs
 
We willen de preventieadviseurs ondersteunen aan de hand van online intervisiesessies. En dat op donderdag 10 december. We staan stil bij jullie rol als preventieadviseur in deze crisisperiode. We willen luisteren naar de moeilijkheden waarmee je te maken hebt en we willen steun geven bij de mogelijkheden om hiermee om te gaan. Deze sessies zijn gratis voor onze leden.
 
We voorzien drie sessies van telkens één uur: om 13, 14.30 en 16 uur.
 
Inschrijven kan via nascholing. Na inschrijving krijg je de zoomlink toegestuurd.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming voor kandidaat- en startende bestuurders
 
Wil je als kandidaat- of startende bestuurder een idee krijgen van de verantwoordelijkheden, taken, tijdsbesteding, ondersteuning, beleidsmogelijkheden … als lid van een beleidsorgaan van een onderwijsvzw, dan is de vorming op 11 januari vanaf 19 uur geknipt voor jou. 
 
Door de geldende veiligheidsmaatregelen rond Corona gaat dit digitaal door via Zoom. Na inschrijving krijg je een aanmeldingslink toegestuurd.
 
Meer informatie over de inhoud en inschrijving vind je op www.nascholing.be. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Marleen Decuyper
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming rond copyright en auteursrechten
 
Weet jij welk materiaal je mag gebruiken in je nota, verslag, bericht of cursus of op de website van de school?
 
Op 10 december organiseren we een vorming van een halve dag waarin je als leraar, ondersteuner, begeleider, administratief personeelslid, leidinggevende, directeur, bestuurder … een antwoord krijgt op de volgende vragen:
 
 
► 
 
Wat is een auteursrechtelijk beschermd werk? Hoe kun je zien of een werk auteursrechtelijk beschermd is?
 
► 
 
Wat is het algemeen wettelijk kader voor auteursrechten?
 
► 
 
Welke uitzonderingen gelden voor gebruik van beschermde werken in een onderwijscontext?
 
► 
 
Welke regels gelden voor materiaal gemaakt door leraren of leerlingen? Wie heeft welke rechten?
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe raamovereenkomst aankoop van netwerkcomponenten LAN & WLAN
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO vzw heeft een nieuwe raamovereenkomst met de firma BKM voor de aankoop van netwerkcomponenten LAN & WLAN.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Sociale verkiezingen afgerond
 
De sociale verkiezingen zijn afgerond. Nu ga je verder aan de slag in je nieuw samengestelde comité voor preventie en bescherming op het werk en/of ondernemingsraad. We herinneren je eraan dat je de eerste installatievergadering in principe moet houden uiterlijk op Y (je verkiezingsdag) + 45. In deze installatievergadering worden vooral praktische afspraken gemaakt. Onder andere volgende punten komen aan bod: aanduiding van de nieuwe leden, aanduiding van de voorzitter, aanduiding van de secretaris en goedkeuring/opstelling van het huishoudelijk reglement. Een geactualiseerd model van een huishoudelijk reglement en meer info over de werking van het CPBW vind je op onze website.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vervangingen in de periode van twee weken vóór de kerstvakantie
 
De vervanging van een afwezigheid van minstens 10 werkdagen die start in de 14 kalenderdagen vóór de kerstvakantie wordt volgens de geldende regeling niet bezoldigd of zal pas bezoldigd worden vanaf de eerste dag na de kerstvakantie. Die regel blijft geldig. 
 
Voor vervangingen van minder dan 10 werkdagen is een noodmaatregel van kracht waarvoor de 14 kalenderdagenregel niet geldt. Een vervanging van een kortere afwezigheid zal dus wel bezoldigd worden in de twee weken voorafgaand aan de kerstvakantie. Meer informatie over deze noodmaatregel vind je in onze FAQ Corona onder de rubriek ‘Personeel’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verlenging van de dienstonderbreking ‘heirkracht’
 
Het gebruik van de code DO46 is beperkt in de tijd. Tot nog toe lag de einddatum vast op 31 december 2020. Omdat de coronapandemie aanhoudt, heeft de overheid beslist om het gebruik van de dienstonderbreking te verlengen tot 31 maart 2021. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Inschrijvingen IDP 2021 geopend
 
Tot en met 1 maart 2021 kunnen directeurs en ICT-coördinatoren inschrijven om deel te nemen aan IDP 2021. 
 
Elke school is verplicht om op het einde van het basisonderwijs minstens drie leergebieden te evalueren aan de hand van gevalideerde toetsen. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen bieden we voor het schooljaar 2020-2021 de keuze uit toetsen voor zes leergebieden, telkens met een scherpe focus.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Blijven inzetten van media- en digitale tools
 
Tussen maart en juni verkenden we allemaal nieuwe media- en digitale tools om het leren bij onze leerlingen te stimuleren. Laat die verworven vaardigheden niet verloren gaan en blijf ze verder inzetten in je school- en klaspraktijk. Ondersteuning nodig? Dat bieden we op meerdere manieren:
 
 
► 
 
de PRO.-themapagina's inzetten van media en afstandsleren
 
► 
 
een ZillBib met concreet uitgewerkte voorbeelden
 
► 
 
ondersteuning door pedagogische begeleiding
 
► 
 
nascholing ‘inzetten van media’
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinnen in de advent: tweede adventsweek
 
Affiche advent   Iedere week van de advent nodigen we je uit voor een bezinningsmoment. Met deze weekbezinningen kijken we samen met Welzijnszorg naar ‘het Huis van God’, de wereld zoals God deze droomt. Vandaag ontvang je de bezinning voor de tweede adventsweek over ‘een huis van barmhartigheid’.
 
Voor wie meer wil
 
In het kader van het jaarthema Verrassend vreugdevol heten we in deze advent het nieuwe en onverwachte van harte welkom. Met open blik hoopvol uitzien naar morgen kan verrassend vreugdevol zijn. Zo bereiden we ons voor op een warm welkom aan Jezus. Naast de affiche, het Leeftochtnummer en bezinningskaarten is er een ruim aanbod op het web.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Digitale wenskaart 2de zondag van advent
 
Iedere vrijdag lanceert het Bisdom Hasselt een digitale wenskaart via YouTube. Het tweede filmpje 'Wijs de weg' kun je nu bekijken.
 
Verder wordt er voor iedere kaart ook een webpagina op www.bisdomhasselt.be voorzien met telkens een link naar de lezingen van zondag op de website van het Bijbelhuis. De pagina komt vrijdagochtend om 9 uur online.
 
Voor iedereen, Regio Limburg
 
 
 
MOOC voor Erasmus+ mobiliteitsmanagement
 
De MOOC voor Erasmus+ mobiliteitsmanagement is een online opleiding die heel wat investering vraagt maar ook een grote win oplevert. Je volgt de opleiding op je eigen ritme en op de momenten die jou best uitkomen. 
 
Als je de oefeningen goed doet heb je aan het einde van het opleidingstraject de lijnen van je KA1 dossier geschreven. Het begeleidt je in het denk- en schrijfwerk om een eerste KA1 dossier op te maken voor mobiliteit voor leerlingen of leerkrachten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Ben of ken je een leerkracht in het secundair onderwijs die internationaal aan de slag wil met klimaatonderwijs? Scholenbanden en Djapo zijn op zoek naar leerkrachten die samen met hen een nieuw platform willen uittesten waarop leerkrachten uit verschillende landen ideeën kunnen uitwisselen over klimaatonderwijs, samen projecten kunnen opstarten en op die manier leren van elkaar.  Meer info & inschrijven.
 
► 
 
Ter voorbereiding van een nieuw educatief traject rond de gevaren van kernwapens voor de 3de graad secundair lanceert Pax Christi een enquête bij leraren. Uit studies blijkt dat Belgen tegen kernwapens zijn maar er eigenlijk heel erg weinig van weten. Pax Christi wil hier iets aan doen en de kennis in de derde graad middelbaar onderwijs over de gevaren van kernwapens vergroten. Om de kwaliteit van een dergelijk educatief traject te maximaliseren, wil Pax Christi de noden van leraren rond dit onderwerp in kaart brengen.
 
► 
 
In 2019 volgden meer dan 3000 deelnemers de eerste onlinecursus spirituele meesters van CCV en Kerknet. Een verrassend groot succes. Er is duidelijk een grote honger naar de diepte van het bestaan en dat zal in coronatijden vast niet verminderd zijn. In een gloednieuwe reeks kun je proeven van Benedictus van Nursia, Hildegard van Bingen, Ignatius van Loyola, Johannes van het Kruis, Nicolaas van Cusa en Edith Stein.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook