Dit is Nieuwsbrief 13 van 29 oktober 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We hopen dat je een fijne herfstvakantie beleeft.
 
Onze diensten zijn gesloten op maandag 2 november 2015, Allerzielen. De rest van de week zijn we bereikbaar weliswaar in een beperktere bezetting. Nieuwsbrief 14 mag je verwachten op donderdag 12 november 2015.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 13 van 29 oktober 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We hopen dat je een fijne herfstvakantie beleeft.
 
Onze diensten zijn gesloten op maandag 2 november 2015, Allerzielen. De rest van de week zijn we bereikbaar weliswaar in een beperktere bezetting. Nieuwsbrief 14 mag je verwachten op donderdag 12 november 2015.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Neutraliteit en de katholieke dialoogschool
►  Worden eindtermen kerndoelen? Een grote stap vooruit
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving oktober
►  Odisee: vacature voor personeelsdirecteur
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Takenlijst Dienst Bestuur & organisatie
►  Opleiding overheidsopdrachten en inkoopbeleid
►  Kompas voor de bestuurder
►  Nascholingsaanbod ‘Loopbaanbegeleiding als motor voor jouw dynamisch personeelsbeleid’
►  Huursubsidie
►  Vrijwilligerswerk in het onderwijs
Personeel
►  Nascholing: de globale puntenenveloppe en het ondersteunend personeel
►  Werkingsmiddelen: geldwaarde per punt
►  Aanpassing Model Arbeidsreglement Opvoeders in de Internaten (PC 225.01)
Lerenden
►  Leerlingenstages volgens de definitie van het KB betreffende de bescherming van de stagiairs
Curriculum & vorming
►  Succesvolle start van nascholing STEM in de regio's
►  KU Leuven en CVO’s starten met samenwerking lerarenopleiding
►  Terugblik op leerplandagen regio Oost-Vlaanderen
►  Terugblik op geslaagde studiedag M²
►  Regionale studiedagen internaten: diversiteit ‘het verschil maakt de som’
Identiteit & kwaliteit
►  Bijeenkomst met Vlaamse en Nederlandse leraren in Tilburg over kwaliteit van onderwijs
►  Infosessie ERA+ KA1 en KA2 volwassenenonderwijs
►  Leeftocht november 2015
 
 
 

   Algemeen

 
 
Neutraliteit en de katholieke dialoogschool
 
In De Standaard ontstond de voorbije week een polemiek over het levensbeschouwelijk dominante discours bij de VRT. Daarbij aansluitend gaf Raymonda Verdyck haar mening over de noodzaak van neutraliteit in het gemeenschapsonderwijs. Katholiek Onderwijs Vlaanderen juicht toe dat het GO! zich bezint over de identiteit van zijn project. Vragen naar identiteit zijn immers eigen aan onze tijd, die gekenmerkt wordt door levensbeschouwelijke onoverzichtelijkheid en verscheidenheid. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen denkt na over de identiteit van zijn opvoedingsproject. In de tekst N​eutraliteit en de katholieke dialoogschool schetst directeur-generaal Lieven Boeve de contouren van een katholieke school in de 21ste eeuw.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Worden eindtermen kerndoelen? Een grote stap vooruit
 
In de jaren 90 werden de eindtermen ingevoerd. Daarmee wou de overheid duidelijk maken wat zij verwachtte dat de school minimaal aan de leerlingen zou leren. Al was helderheid het doel, in werkelijkheid is na 20 jaar onoverzichtelijkheid troef. Tijd om het over een andere boeg te gooien. De Vlor bracht een oriënterend advies over de eindtermen uit waarin de adviesraad verdergaat dan een louter herdenken van eindtermen en op een samenhangende manier alle elementen van onderwijskwaliteit samenbrengt.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving oktober
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van oktober 2015.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Odisee: vacature voor personeelsdirecteur
 
Odisee heeft een vacature voor een personeelsdirecteur. Kandidaten bezorgen uiterlijk op 20 november 2015 een sollicitatiebrief en een uitgebreid curriculum vitae aan de algemeen directeur, Mia Sas, Warmoesberg 26, 1000 BRUSSEL. Lees het volledige vacaturebericht voor personeelsdirecteur.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
Op de plenaire vergadering van 28 oktober werden volgende twee voorstellen van decreet besproken:
 
 
► 
 
Voorstel van decreet houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs van Kathleen Helsen, Jo De Ro, Koen Daniëls, Jos De Meyer, Kris Van Dijck en Ingeborg De Meulemeester
 
► 
 
Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je ook de vragen om uitleg die op 22 oktober 2015 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Start en einde zomervakantie
 
► 
 
Schoolgebouwen en M-decreet
 
► 
 
Alternatieve financiering schoolinfractructuur
 
► 
 
Capaciteitsprobleem secundair onderwijs
 
► 
 
Voorrangsregels Nederlandstaligen in Brussel
 
► 
 
Studieduur industrieel ingenieur
 
 
Schriftelijke vragen
 
Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die deze week gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties:
 
 
► 
 
VELOV studiedag ‘Our future selves’. Lancering van VELOV 2.0 en het Ontwikkelingsprofiel 2.0
 
► 
 
de studiedag 'Leerlingenbemiddeling. De kracht van scholieren bij het oplossen van conflicten' georganiseerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
 
► 
 
de studiedag over Binnenklasdifferentiatie van het Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) van de KU Leuven
 
► 
 
Whizzkids: ICT-wedstrijd derde graad basisonderwijs
 
► 
 
de Vlaamse Wiskunde Olympiade
 
► 
 
conferentie 'Media & Learning' georganiseerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
 
► 
 
de opleiding 'Begeleidershouding & Empowerment jongeren' door 'Jong & van zin'
 
► 
 
de ontmoetingsdag voor peersupportbegeleiders en peersupporters door 'Jong & van zin'
 
► 
 
POOLL-Conferentie 'Hoger Onderwijs & Arbeidswereld' 2016
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Takenlijst Dienst Bestuur & organisatie
 
De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer. Die ondersteuning heeft betrekking op deze zes thema's:
 
 
1. 
 
het bestuur als rechtspersoon (inclusief overheidsopdrachten en bemiddeling)
 
2. 
 
onderwijsorganisatie (inclusief bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting)
 
3. 
 
financieel beheer
 
4. 
 
infrastructuur
 
5. 
 
veiligheid, gezondheid en milieu
 
6. 
 
databeheer (inclusief informatieveiligheid)
 
Dit is ons aanbod:
 
 
► 
 
Steun bij visieontwikkeling op het niveau van directieteam en bestuur
 
► 
 
Concrete begeleiding/ondersteuning: vragen beantwoorden, mededelingen schrijven ...
 
► 
 
Ontwikkeling beleidsvisie op Vlaams, federaal en Europees niveau
 
► 
 
Vertegenwoordiging en belangenbehartiging
 
► 
 
Kennisverzameling en opleiding: vorming via aanbod of op maat
 
Onze stafmedewerkers staan klaar om je te helpen. Zij overleggen onderling en kunnen bovendien rekenen op de expertise van andere Diensten, regio's of grote besturen. We streven ernaar om op jouw vragen een geïntegreerd antwoord te geven.
 
Voor elk van de thema's hebben we één aanspreekpunt binnen onze dienst aangeduid. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding overheidsopdrachten en inkoopbeleid
 
De Dienst Bestuur & organisatie organiseert op 8 en 10 december 2015 de opleiding Overheidsopdrachten en inkoopbeleid. Het is een tweedaagse waarbij de deelnemers ondergedompeld worden in de wereld van de overheidsopdrachten en wat eraan vooraf gaat. De opleiding koppelt theorie aan praktijk.
 
De opleiding bestaat uit een inleiding in de wetgeving overheidsopdrachten en een kritische evaluatie van het inkoopbeleid van een onderwijs-vzw. Jeroen Platevoet van Advies Centrale staat in voor het thema Overheidsopdrachten. Geert Candeel, econoom van de scholengroep Sint-Rembert Torhout, brengt op de tweede dag het thema Inkoopmanagement in het onderwijs.
 
Voor meer info en om in te schrijven: www.nascholing.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kompas voor de bestuurder
 
Als je aan Kompas voor de bestuurder deelneemt, dan krijg je in twee avondsessies een overzicht van de bestuurswerking in een notendop. De Gids voor besturen dient als leidraad. Je kunt kennismaken met medebestuurders en leden van het Comité Besturen uit jouw regio. De vorming is een must voor elke nieuwe bestuurder en kan een opfrissing zijn voor meer ervaren bestuurders. Alle bestuurders zijn van harte welkom!
 
Plaatsen en data (telkens van 19.00 tot 21.30 uur):
 
 
► 
 
9 november en 23 november 2015, Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31, 9000 GENT
 
► 
 
10 november en 1 december 2015, DSKO, Noorderlaan 108, 2030 ANTWERPEN (uitzonderlijk van 19.30 tot 22.00 uur)
 
► 
 
16 november en 7 december 2015, Diocesane Onderwijsdiensten, Tulpinstraat 75, 3500 HASSELT
 
► 
 
17 november en 8 december 2015, Diocesaan Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6, 2800 MECHELEN
 
► 
 
24 november en 15 december 2015, De Bron, Marktstraat 88, 8530 HARELBEKE
 
De Gids voor besturen wordt tijdens de sessies gebruikt. Als je die nog niet in jouw bezit hebt, kun je de publicatie bestellen. Voor meer informatie en om in te schrijven: www.nascholing.be.
 
Als je bij het inschrijven hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsaanbod ‘Loopbaanbegeleiding als motor voor jouw dynamisch personeelsbeleid’
 
Directieteams of individuele directies die zich in alle aspecten van het personeelsbeleid binnen hun school willen verdiepen, kunnen intekenen op een van de vijf modules over personeelsbeleid die in de loop van de volgende maanden gepland worden.
 
Een overzicht:
 
 
► 
 
17 november 2015, 13.30 uur, MECHELEN:  Verkenning of opfrissing van het wettelijk kader inzake personeelsbeleid
 
► 
 
8 december 2015, 13.30 uur, MECHELEN:   Hoe introduceren we  functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken bij startende collega’s ?
 
► 
 
18 januari 2016, 13.30 uur, HASSELT: Loopbaanbegeleiding en professionalisering gaan hand in hand … De leraar doet er toe!
 
► 
 
8 maart 2016, 13.30 uur, MECHELEN:  Loopbaanbegeleiding binnen een leeftijdsfasenbewust personeelsbeleid
 
► 
 
14 maart 2016, 13.30 uur, BRUGGE: Loopbaanbegeleiding binnen een leeftijdsfasenbewust personeelsbeleid
 
Bij vragen kun je de projectleider, Dominiek Olivier, contacteren: dominiek.olivier@katholiekonderwijs.vlaanderen - 0497 75 33 51.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Huursubsidie
 
Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nota goed met als titel Uitwerking van een reglementair kader voor huursubsidie met betrekking tot schoolinfrastructuur. Ondertussen werd over die nota verder van gedachten gewisseld. In het programmadecreet dat voor het einde van het jaar verwacht wordt, zal de huursubsidie decretaal verankerd worden.
 
Wat houdt die piste voor ons in? Hoe schatten we de haalbaarheid van de piste in? Lees meer in het document over alternatieve financiering - huursubsidie.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vrijwilligerswerk in het onderwijs
 
Vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij, zowel vanuit maatschappelijk als vanuit een economisch perspectief. Tot nog toe was het onduidelijk hoe groot de omvang van het vrijwilligerswerk in België was. Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting hebben onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik een kwantitatieve analyse gemaakt (zie: www.kbs-frb.be). Meer dan 1,16 miljoen vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor organisaties. Bijna 17 procent daarvan zet zich als vrijwilliger voor een school in.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil uitdrukkelijk de vele vrijwilligers danken die zich voor ons katholiek onderwijs inzetten, bijvoorbeeld als bestuurder, leesmoeder, zwemouder, schildervader, opvangouder of begeleider.
 
Momenteel wordt de bestaande Vrijwilligerswet door de Hoge Raad Vrijwilligers geëvalueerd. Wij houden je op de hoogte van eventuele bijsturingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nascholing: de globale puntenenveloppe en het ondersteunend personeel
 
In januari en februari 2016 biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een nascholing aan over de globale puntenenveloppe en het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. De sessies zijn bedoeld voor verantwoordelijken voor personeelsadministratie, stafmedewerkers van scholengemeenschappen, directieleden en coördinerend directeurs.
 
De sessies vinden plaats op 15 januari (GENT), 20 januari (ANTWERPEN), 28 januari (HASSELT), 2 februari (MECHELEN) en 5 februari (BRUGGE). Deelnemen is gratis, maar je dient wel in te schrijven voor de nascholing.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Werkingsmiddelen: geldwaarde per punt
 
Nogal wat scholen vragen informatie over de aangepaste geldwaarde per punt in functie van het opstellen van de begroting voor het werkjaar 2016.
 
Navraag bij AgODi leert ons dat die gegevens nog niet beschikbaar zijn. De reden is dat sommige scholen, vooral in het basisonderwijs, de eerste schooldag van oktober als teldatum hebben. De verificatie van die leerlingengegevens loopt af begin december. Pas dan kan met de bepaling van de exacte geldwaarde per punt en per leerlingenkenmerk gestart worden.
 
De scholen die hun begroting toch vroeger willen opmaken, geven wij de raad om te werken met de geldwaarde per punt van vorig schooljaar. Aangezien er geen decretale wijzigingen aan het werkingsmodel doorgevoerd zijn, is dat voorlopig de beste voorspeller voor het inschatten van de begroting 2016.
 
Voor de scholen van het gewoon basisonderwijs hebben wij het document 'Rekenblad begroting werkingsmiddelen' aangepast met de gegevens die daarover terug te vinden zijn in de nieuwsbrief van AgODi van juni 2015 'Werkingstoelagen - Saldo, schooljaar 2014-2015'.
 
Van zodra de exacte cijfers gekend zijn, delen wij die via de nieuwsbrief mee.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanpassing Model Arbeidsreglement Opvoeders in de Internaten (PC 225.01)
 
In juni 2015 werd een nieuwe bijlage (bijlage 9) toegevoegd aan het model van arbeidsreglement voor de opvoeders (PC 225.01) in de katholieke internaten. Die bracht het model van arbeidsreglement in overeenstemming met de regelgeving in verband met de psychosociale risico's. Vroeger werd dat in artikel 39 van het arbeidsreglement geregeld, maar dat artikel werd in juni niet aangepast.
 
In de nieuwe versie werd artikel 39 vervangen door een verwijzing naar de bijlage. Daarnaast werd ook de benaming van de inspectiediensten geactualiseerd. Ten slotte werd in bijlage 9 ook de term 'school' vervangen door 'internaat'. Alle wijzigingen zijn  formeel van aard, inhoudelijk verschilt het nieuwe model niet van het vorige.
 
Op vrijdag 23 oktober 2015 werd het nieuwe model arbeidsreglement Opvoeders PC 225.01 bekrachtigd door het Centraal Paritair Comité van het Katholiek Onderwijs.
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Leerlingenstages volgens de definitie van het KB betreffende de bescherming van de stagiairs
 
Als de totale duur van de stageactiviteiten bij eenzelfde stagegever 60 dagen overschrijdt, dan is de stagegever als werkgever verplicht vanaf de 61ste dag een Dimona-aangifte te doen Er moeten geen sociale bijdragen betaald worden. Het toepassingsgebied van de Dimona-aangifte is ruimer dan het toepassingsgebied van de socialezekerheidswetgeving, in die zin dat er meer categorieën van personen zijn waarvoor er wel een Dimona-aangifte dient te gebeuren, maar waarvoor er toch geen sociale bijdragen betaald dienen te worden. Het gaat hier dan om een zogenaamde 'Dimona zonder DmfA'-aangifte, gezien de DmfA de koppeling maakt met de sociale zekerheidsbijdrageregeling.  
 
Het is niet noodzakelijk om de opdeling te maken tussen hele en halve dagen; het gaat er veeleer om dat er vanaf 60 kalenderdagen een aangifte dient te gebeuren. De aangifte zelf heeft geen gevolgen, omdat het louter om een registratie gaat.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Succesvolle start van nascholing STEM in de regio's
 
De prioritaire nascholing STEM, die dit schooljaar voor onze basisscholen georganiseerd wordt, ging van start in de verschillende regio’s. Op diverse locaties gaven pedagogisch begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen infosessies waarbij de visie van STEM binnen wereldoriëntatie geduid werd. De 130 deelnemende scholen konden tijdens korte netwerkmomenten al even 'STEM-mig' aan de slag. Het 'STEM-reflectie-instrument', waarmee je de beginsituatie van je school in kaart brengt, werd voorgesteld.
 
Ondertussen zijn in enkele teams al de eerste netwerksessies gegeven. Tijdens zo'n sessie word je als deelnemer zelf onderzoeker en verken je intensief de didactiek van onderzoekend leren. Alle materialen die in deze nascholing STEM ontwikkeld worden, kun je raadplegen in de rubriek Documentatie bij wereldoriëntatie.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
KU Leuven en CVO’s starten met samenwerking lerarenopleiding
 
Studenten met een masterdiploma kunnen vanaf volgend academiejaar een aangepaste lerarenopleiding volgen aan een aantal centra voor volwassenenonderwijs (CVO's). Enkele CVO's zullen daarvoor samenwerken met de KU Leuven. Na CVO VIVO uit Kortrijk gaat nu ook het CVO Hoger Instituut der Kempen uit Geel met de KU Leuven in zee. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen KU Leuven en CVO HIK, met de Thomas More hogeschool als bevoorrechte partner, is een eerste stap in een verdere nauwe samenwerking tussen de lerarenopleidingen uit de universiteit, de hogeschool en het centrum voor volwassenenonderwijs. Lees het persbericht over de samenwerking.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Terugblik op leerplandagen regio Oost-Vlaanderen
 
Met vijfhonderdvijftig waren de directeurs, gangmakers, clb-medewerkers en begeleiders van het buitengewoon en gewoon basisonderwijs die op 20 en 21 oktober 2015 deelnamen aan de eerste leerplandagen georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Een uitgebreid verslag met sfeerbeelden geeft je alvast een goede impressie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Terugblik op geslaagde studiedag M²
 
Op woensdag 21 oktober organiseerde de stuurgroep Onderwijs (netoverschrijdend) en Groep Maatwerk (sociale economie) een studiedag over het Maatwerkdecreet (samenvoegen van beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel) en het M-decreet binnen onderwijs.De studiedag was met 128 deelnemers een succes.
 
's Morgens was er een algemene inleiding betreffende beleidsvoerend vermogen van een organisatie in een wijzigende context. Daarna hadden de deelnemers twee keuzemogelijkheden: maatwerkdecreet of M-decreet. 's Middags was er keuze tussen zes verschillende werkwinkels waaruit de deelnemers er twee konden kiezen. Er werd gewerkt rond deze topics: POP voor iedereen, werken met autisme, stages: wat en hoe?, verdieping M², de Ruwardtest, de Melbatest.  
 
Je kunt de verschillende presentaties via de bovenstaande links vinden. Je vindt ze ook op de pagina van Dienst Curriculum & vorming bij Documentatie (team BuO, team SO en team PIO). Op het einde van de studiedag ontvingen de deelnemers de nieuwe brochure Werken in een Maatwerkbedrijf. De scholen buitengewoon secundair onderwijs krijgen elk één gratis exemplaar. Verdere informatie over de bestelmodaliteiten volgt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regionale studiedagen internaten: diversiteit ‘het verschil maakt de som’
 
We lanceren een warme oproep om in te schrijven voor de regionale studiedagen overhet thema diversiteit Het verschil maakt de som.  De studiedagen vinden plaats op deze data (telkens van 9.00 tot 14.30 uur):
 
 
► 
 
Vrijdag 13 november 2015 – Internaat Mariagaard WETTEREN
 
► 
 
Vrijdag 20 november 2015 – Montfortinternaat ROTSELAAR en Internaat Onze-Lieve-Vrouwlyceum GENK
 
► 
 
Vrijdag 27 november 2015 – Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Groenhove TORHOUT
 
We nemen het thema diversiteit vanuit verschillende invalshoeken, zoals omgaan met genderverschillen, kansarmoede, leerstoornissen, autismespectrumstoornis, meervoudige intelligentie en breed evalueren onder de loep.
 
De deelnemers kunnen bij inschrijving hun voorkeur aanduiden. Ze kunnen ook inschrijven voor een studiedag in een andere regio. De beheerder kan het team inschrijven voor de studiedagen via de nascholingswebsite.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bijeenkomst met Vlaamse en Nederlandse leraren in Tilburg over kwaliteit van onderwijs
 
Je bent leraar in het basis- of secundair onderwijs en hebt vanuit je betrokkenheid met leerlingen, klas en school vragen bij en ideeën over goed onderwijs, kwaliteit en identiteit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Verus willen leraren samenbrengen en met hen van gedachten wisselen over goed onderwijs in samenhang met kwaliteit en identiteit.
 
We nodigen je uit om eenmalig deel te nemen aan dat lerend netwerk op maandag 30 november 2015 van 16.00 tot 19.00 uur in Tilburg. Vanuit dat gesprek en andere netwerken werken we aan een gezamenlijk project met en voor leraren en scholen.
 
Als je nog vragen hebt of je nu al kandidaat wilt stellen, dan kun je een e-mail sturen naar Kris Vanspeybroeck (kris.vanspeybroeck@katholiekonderwijs.vlaanderen). Taco Visser (Verus) en Kris Vanspeybroeck kijken er alvast naar uit jou te ontmoeten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessie ERA+ KA1 en KA2 volwassenenonderwijs
 
Op dinsdag 10 november 2015 organiseren de Landcommanderij Alden Biesen en EPOS vzw een (info)middag over het nieuwe Europese subsidiëringsprogramma ERAMUS+/GRUNDTVIG - Volwasseneneducatie en over EPALE, the European Platform for Adult Learning. Je bent van harte welkom vanaf 13.00 uur in de Landcommanderij Alden Biesen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht november 2015
 
We hebben allemaal onze eigen spoken, nachtmerries en schaduwzijden. Maar als we iemand hebben die ons vertrouwen schenkt, naast ons staat en zegt 'Wees niet bang', vatten we moed en verdwijnt de angst. Hoe gaan wij om met angst? Waaruit putten we moed? Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het novembernummer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook