Dit is Nieuwsbrief 85 van 8 juni 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 85 van 8 juni 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Algemeen

 
 
Vacature Begeleider Katholieke Dialoogschool (70%) regio Mechelen - Brussel
 
  Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel zoekt een gedreven collega om aan de slag te gaan als begeleider katholieke dialoogschool (70%).
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 1 juni 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Advies van Taskforce Onderwijs Vlaamse Rand
 
► 
 
Pensioenhervormingen en belangenconflict WalloBrux
 
► 
 
Aanspreekpunten jeugdcrimininaliteit voor scholen
 
► 
 
Islamonderwijs en angstcultuur
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 7 juni 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Fysieke en mentale draagkracht van leraren en directieleden
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
De nieuwe wet Overheidsopdrachten - Deel 3
 
De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking. Vandaag bespreken we de aankomende veranderingen binnen de uitsluitingsgronden. Artikel 66 van de nieuwe wet is een inleidend artikel dat de samenhang tussen diverse bepalingen over selectie van de deelnemers en de kwalitatieve selectie vaststelt. Daarna gaat de nieuwe wet over naar de uitsluitingsgronden, waarbij zowel bij de verplichte als bij de facultatieve uitsluitingsgronden enkele zaken veranderd zijn.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen 2018-2019
 
Vanaf 2018-2019 is een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. De procedures worden in de planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – schooljaar 2018-2019 toegelicht.
 
Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) gelden twee indiendata: 15 september 2017 en 30 november 2017. Denk eraan  dat de indiendatum van 1 maart voor het gewoon basisonderwijs niet meer geldt.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Verlenging cao SWT (brugpensioen) voor het arbeiderspersoneel
 
In principe is sinds 31 december 2016 het systeem van SWT (brugpensioen) op 58 jaar afgeschaft. Voor 2017 en 2018 heeft de federale regering werknemers met een lange loopbaan toch een beperkte verlenging toegestaan. Daarom sloten de sociale partners van paritair comité 152 (arbeiders) een collectieve arbeidsovereenkomst die de verlenging regelt.
 
Tot 31 december 2017 blijft SWT mogelijk op 58 jaar als de werknemer een beroepsloopbaan van 40 jaar kan bewijzen. Vanaf 1 januari 2018 wordt de leeftijd opgetrokken tot 59 jaar. Na 31 december 2018 zijn die vormen van SWT niet meer mogelijk.
 
Zoals met alle voorgaande systemen van SWT, kunnen werkgevers van het vrij gesubsidieerd onderwijs de kost terugvorderen bij het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Onderzoek VCOV over participatie op school: lust of last?
 
Het participatiedecreet bepaalt dat elke school in Vlaanderen een schoolraad moet hebben (enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten). In dit officiële orgaan overleggen vertegenwoordigers van leraren, leerlingen, ouders en lokale gemeenschap met het schoolbestuur om samen school te maken. Op 1 april 2017 moesten de schoolraden opnieuw samengesteld worden. De voorbije maand vroeg de VCOV, ouderkoepel voor het vrij onderwijs, naar de opvolging van deze verplichting. 557 scholen of voorzitters van ouderwerkingen lieten zich horen.
 
 
► 
 
75% van de schoolbesturen (al of niet via de directie) blijkt wel degelijk een nieuwe schoolraad samengesteld te hebben.
 
► 
 
25% hinkt achterop: om allerlei redenen gebeurde de hersamenstelling niet of nog niet.
 
Meer weten over de redenen waarom 25% van de scholen de schoolraad (nog) niet hersamenstelde?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verduidelijking bij regelgeving over het getuigschrift basisonderwijs
 
Via onderwijsdecreet XXVII wordt de regelgeving met betrekking tot het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs vanaf het schooljaar 2017-2018 gewijzigd. Dit schooljaar blijft de huidige regelgeving over het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs gelden: leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen, krijgen een schriftelijke motivering met inbegrip van aandachtspunten voor de schoolloopbaan en een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs. In ons model schoolreglement deden we, met het oog op het schooljaar 2017-2018, al een aanpassing bij het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Die wijzigingen dienen de scholen na overleg op de laatste schoolraad van dit schooljaar in hun schoolreglement op te nemen.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Omzendbrief over samenstelling ondersteuningsnetwerken gepubliceerd
 
Op 2 juni 2017 werd een nieuwe omzendbrief NO/2017/01 - ‘Samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2017-2018’ gepubliceerd. In de omzendbrief lees je alle details over de samenstelling van de ondersteuningsnetwerken. De vraag wordt gesteld om 'indien mogelijk tegen 15 juni en uiterlijk op 30 juni 2017' de samenstelling van de ondersteuningsnetwerken voor het schooljaar 2017-2018 door te geven. Om zo snel als mogelijk concreet zicht te hebben op de toegekende middelen per ondersteuningsnetwerk, stellen we 15 juni 2017 voor als deadline om het formulier met de samenstelling van de ondersteuningsnetwerken aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten door te geven (via ondersteuningsnetwerken.agodi@vlaanderen.be). 
 
AgODi kiest louter omwille van pragmatische redenen om in de startfase te werken met een contactschool in het ondersteuningsnetwerk. Dit is enkel bedoeld om de communicatie tussen AgODi en het ondersteuningsnetwerk te faciliteren.
 
Je vindt in de omzendbrief nog een tweede formulier: ‘Melding van samenwerking in het kader van de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’. Elke individuele school voor gewoon en buitengewoon onderwijs (en centrum dbso) vult dat formulier in. Daarmee meld je met welke scholen je momenteel in het kader van de waarborgregeling samenwerkt en bij welk ondersteuningsnetwerk je in het schooljaar 2017-2018 aansluit (naam contactschool).
 
Aanstaande maandag 12 juni 2017 informeren we je via een Extra nieuwsbrief zo goed mogelijk over wat we vandaag al weten, met onder meer een reeks veelgestelde vragen en enkele modellen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Paramedische omkadering in het buitengewoon onderwijs en in Centra voor Ambulante Revalidatie
 
Sinds de zesde staatshervorming zijn de Centra voor Ambulante Revalidatie naar het Vlaamse niveau overgeheveld. We vroegen ons af of dat een effect heeft op de paramedische omkadering van een school voor buitengewoon onderwijs. Na overleg met de bevoegde diensten hebben we op die vraag nu het antwoord: de regeling zoals we die tot nu toe kennen, blijft onverkort gelden.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook