Dit is nieuwsbrief 222 van 26 november 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 222 van 26 november 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Vrijheid en kwaliteit gaan hand in hand: we reiken de hand!
►  Netwerkorganisatie in beeld: Karin Van Looy
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Terugvorderingstermijn voor AGION-subsidies van 20 jaar wordt verlengd naar 30 jaar
►  Programmaties en structuurwijzigingen indienen tegen 30 november 2020
►  Nieuws van het corona-front
►  Gemaskerde scholieren - een corona-communicatiecampagne
►  Corona: extra tegemoetkomingen op 13 november
►  Is er een beperking op komst van de vergoedingsregeling voor geleden schade bij uitvoering van overheidsopdrachten ten gevolge van Corona?
►  Je kunt nog steeds inschrijven voor de raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs
►  Bezorg tijdig je mandaten voor de raamovereenkomsten verzekeringen
►  KBC Bank scheldt vanaf 1 december 2020 negatieve rente kwijt
►  Gratis afvalinzameling: batterijen, inktpatronen , klein ICT-materiaal, ...
►  Vorming financiële geletterdheid – deel 2
Personeel
►  Corona en MVD-personeel: geen hal(f)(ve dag) werk
►  Stakingsaanzegging voor 1 december
Lerenden
►  Geen GOK-controle in het schooljaar 2020-2021
►  Alternatieven voor fysieke school- en klasbezoeken in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht december 2020: het onverwachte verwelkomen
►  Aanvulling aanbod voor advent en kersttijd 2020
►  Bezinnen in de advent: eerste adventsweek
►  Doorbreek de praatbarak: publicatie over professioneel leren in team
►  Grensverleggers: innovatie in onderwijs, opleiding en vorming
►  Nieuwe internationale projecten in de startblokken
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen:
►  We ontvingen de volgende vacature van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Vrijheid en kwaliteit gaan hand in hand: we reiken de hand!
 
Cirkel Vrijheid en kwaliteit   De voorbije weken informeerden we jou via onze eerste en tweede eindtermenkrant over de bezwaren die we uitten bij de opmaak van de nieuwe eind­termen en de stappen die we daarbij zetten. Deze derde editie brengt hoopvol nieuws. De Raad van State deelt de ernstige bezorgdheid rond de vrijheid van onderwijs.
 
Zoals in onze extra nieuwsbrief van maandag beloofd, geven we je inzicht in het advies van de Raad van State. We duiken daarnaast in de geschiedenis en belichten de uitspraken van het Grondwettelijk Hof uit 1996 en 2001. Ten slotte maken we duidelijk hoe het nu verder kan gaan. Onze directeur-generaal schreef ook een vrije tribune over het samengaan van vrijheid en kwaliteit, die ook gepubliceerd is op VRT NWS.
 
Mogen we je opnieuw vragen om de eindtermenkrant door de sturen aan je collega’s en leraren, of een geprinte versie verder verspreiden, bijvoorbeeld in de lerarenkamer?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkorganisatie in beeld: Karin Van Looy
 
leerkrachten met mondmaskers   Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en hun de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt daarbij.
 
We interviewen elke maand een leraar binnen onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Karin Van Looy, kleuterleidster in basisschool Domino in Antwerpen, aan het woord.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die de voorbije week en de week daarvoor beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je een commentaar op de begroting, de beleids- en begrotingstoelichting (BBT) en het programmadecreet die op 12 en 19 november 2020 werden toegelicht en besproken in de commissie onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Schoolbestuur Sint-Paulus vzw zoekt een pedagogisch directeur in buso Mariadal te Hoegaarden voor snelle indiensttreding
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
 
► 
 
UCLL zoekt een projectleider SOM-netwerk Genk namens Education & Development - 0.5 VTE
 
► 
 
De KU Leuven Onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context zoekt een wetenschappelijk medewerker (60% aanstelling) voor het Project Voorbeeldscholen Begeleiding Cognitief sterk functionerende leerlingen.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt:
 
► 
 
 
► 
 
 
► 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Terugvorderingstermijn voor AGION-subsidies van 20 jaar wordt verlengd naar 30 jaar
 
Op 1 september 2020 werd artikel 2 van Onderwijsdecreet XXX van toepassing. Dat artikel houdt een wijziging in van artikel 19§2 van de Schoolpactwet. De terugvorderingstermijn voor AGION-subsidies wordt van 20 jaar op 30 jaar gebracht.
 
Deze wijziging komt voor onze besturen onaangekondigd en zorgt voor heel wat onrust. Wat betekent dat voor onze besturen?
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen indienen tegen 30 november 2020
 
In verband met de programmatieaanvragen (buso, gewoon so, duaal, deeltijds...) die verwacht worden bij AGODI ten laatste 30 november 2020, verwijzen we nog eens naar de omstandige berichten hierover in de Nieuwsbrief 220 van 12 november 2020.
 
Voor een duidelijk begrip: niet alleen de door de DPCC goedgekeurde specifieke studierichtingen maar ook alle programmaties van basisstudierichtingen moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Vlaamse regering. Ook nieuwe vestigingsplaatsen én een aantal wijzigingen aan het studieaanbod op bestaande vestigingsplaatsen moeten voortaan aangevraagd worden.
 
Voor bepaalde structuurwijzigingen wordt de eerste (bao/internaten) of tweede (bubao/buso/so) interne planningsronde opgestart: deze dossiers worden verwacht bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC, eveneens tegen 30 november 2020. Ook hierover is bericht op 12 november.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of Patrick Deboutte, stafmedewerkers Dienst Bestuur & organisatie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuws van het corona-front
 
Op het sociaal corona-overleg van 24 november lichtte Geert Molenberghs de algemene corona-situatie toe. De curve evolueert zo goed als wat mocht verwacht worden. De daling van het aantal besmettingen boet aan snelheid in maar gaat gestaag verder. Ook Europees zijn we van de achterhoede naar het midden van het peloton gestegen. Ierland doet het nog beter … met alle scholen open.
 
We zijn er alleszins nog niet. Het is van belang dat we de inspanningen verder volhouden, op school en daarbuiten. We zijn erg beducht voor te snelle versoepelingen in de maatschappij waardoor een verdere daling tegengewerkt wordt.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gemaskerde scholieren - een corona-communicatiecampagne
 
De overheid lanceerde een interessante communicatiecampagne voor onze leerlingen.
 
Voor die communicatiecampagne worden verschillende kanalen gebruikt, afgestemd op maat van het doelpubliek. Veel informatie werd bijeengebracht op de webpagina gemaskeerde scholieren. Om de jongeren te bereiken werden influencers ingeschakeld. Je hebt misschien ook de TV-spot al gezien waarin jongeren elkaar oproepen om het vol te houden. En kijk zeker ook eens naar het educatief pakket dat ondertussen aan alle scholen bezorgd werd. Meer uitleg daarover vind je op de corona-website van ED TV
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona: extra tegemoetkomingen op 13 november
 
Op 13 november 2020 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor Corona.
 
 
► 
 
De tegemoetkomingen voor het deeltijds kunstonderwijs.
 
► 
 
De tegemoetkomingen voor het volwassenenonderwijs.
 
► 
 
De tegemoetkomingen voor de centra voor leerlingenbegeleiding.
 
► 
 
De tegemoetkomingen voor de internaten.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Is er een beperking op komst van de vergoedingsregeling voor geleden schade bij uitvoering van overheidsopdrachten ten gevolge van Corona?
 
De coronacrisis heeft een invloed op vele overheidsopdrachten. De prijszetting voor nieuwe opdrachten is erg onvoorspelbaar. Bij lopende bouwwerven is de roep naar schadevergoeding groot. Soms heeft een werf enkele weken stilgelegen, is er nood aan bijkomend beschermingsmateriaal, bepaalde werken kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd …  Al deze aanpassingen leiden tot een verhoging van de kosten voor de aannemer en die aannemer claimt voor die meerkost een compensatie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Je kunt nog steeds inschrijven voor de raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs
 
Reeds heel wat secundaire scholen hebben ingeschreven op de raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs van DOKO. Op deze wijze zijn ze in orde met de wetgeving overheidsopdrachten en moeten ze niet zelf een aanbesteding organiseren.
 
De raamovereenkomst biedt verschillende mogelijkheden om schoolboeken bij de leerlingen te krijgen. Je vindt meer info op onze website.
 
Inschrijven is nog steeds mogelijk voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bezorg tijdig je mandaten voor de raamovereenkomsten verzekeringen
 
De inschrijvingen voor de nieuwe raamovereenkomsten verzekeringen moeten uiterlijk op 24 december 2020 toekomen bij DOKO.
 
Wacht niet tot de laatste week om je mandaten op te sturen. Er moet nadien immers nog informatie vergaard en verwerkt worden die nodig is voor de verzekeraars.
 
Hieronder vind je de mandaten voor de:
 
 
► 
 
basispakket verzekeringen
 
► 
 
omnium beroepsopdrachten
 
► 
 
verzekering alle risico's elektronica
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
KBC Bank scheldt vanaf 1 december 2020 negatieve rente kwijt
 
Voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarvoor KBC Bank de huisbankier is, scheldt KBC Bank de negatieve rente kwijt op een bedrag dat ten minste gelijk is aan de helft van de werkingsmiddelen verhoogd met de extra middelen die de overheid toekent wegens Corona ten belope van maximaal 10% van de halfjaarlijkse werkingsmiddelen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gratis afvalinzameling: batterijen, inktpatronen , klein ICT-materiaal, ...
 
Scholen zijn verplicht hun afval te sorteren. Laat je leerlingen hierin participeren. Zij kunnen gebruikte batterijen in je school verzamelen en gratis laten ophalen via ‘Bebat. Maar wist je dat Recyca inktcartridges, kabels en klein afgedankt ICT-materiaal ophaalt?  De herbruikbare cartridges en heel wat oud ICT-materiaal worden gerecycleerd. We zorgen samen voor een beter milieu en het brengt aardig wat op. Via Recupel kun je dan weer lampen en groter elektro meegeven.
 
Wat wél en niet mee mag, lees je op onze website. Recyca voorziet ook brieven om leerlingen, ouders en bedrijven te motiveren om hun steentje bij te dragen om mee in te zamelen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming financiële geletterdheid – deel 2
 
Deze dagvorming wil leidinggevenden in het katholiek onderwijs zonder financiële vooropleiding leren wat zij moeten weten over financieel beleid om - zonder dat zij gespecialiseerde expertise verwerven – inzichtelijke gesprekken te kunnen voeren over o.m. de begroting en de opvolging ervan, de planning van investeringen, de jaarrekening …
 
Na afloop van deze opleiding kun je als leidinggevende op een geïnformeerde manier overleggen met de deskundigen binnen de organisatie, het gesprek voeren met de commissaris-revisor over diens taken en vaststellingen en de jaarrekening begrijpen en beoordelen.
 
Heb je interesse, er zijn nog een aantal plaatsen vrij op 8 en 15 december 2020. Schrijf je snel in via www.nascholing.be.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Corona en MVD-personeel: geen hal(f)(ve dag) werk
 
Lokale omstandigheden bepalen mee hoe in scholen met een tweede en derde graad secundair onderwijs de vijftig procent contactonderwijs in de praktijk gerealiseerd is: halve klassen week om week; halve klassen een aantal volle dagen per week … De genomen beslissing heeft uiteraard ook direct of indirect gevolgen voor de inzet van je MVD-personeel.
 
Houd er daarbij rekening mee dat het arbeidsrechtelijk niet mogelijk is om dit personeel halve dagen werkloos te stellen of om het te verplichten om (halve) dagen vakantie op te nemen. Vanuit goed werkgeverschap mag je die mensen niet gewettigd thuis afwezig (verlof zonder wedde) laten omdat dit impliceert dat ze voor die dagen loon noch werkloosheidsvergoeding zouden ontvangen.
 
Idealiter kun je je MVD-personeel aan de slag houden, eventueel met een tijdelijke aanpassing van hun takenpakket. Indien dit niet mogelijk is, kun je ook als bestuur gebruikmaken van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Voor dat stelsel geldt opnieuw een vereenvoudigde procedure die alvast loopt tot 31 maart 2021. Alle informatie erover vind je op de RVA-webstek.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stakingsaanzegging voor 1 december
 
Op dinsdag 1 december 2020 kunnen er werkonderbrekingen zijn door een actiedag van het ABVV. De stakingsaanzegging dekt zowel de gesubsidieerde als de contractuele gesyndiceerde personeelsleden. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Geen GOK-controle in het schooljaar 2020-2021
 
Scholen met GOK-uren bevinden zich nu in het derde jaar van de GOK-cyclus. In het derde projectjaar controleert de inspectie normaliter de aanwending van de GOK-uren. Dit jaar gaat deze controle niet door.
 
Scholen kunnen zich zo volop concentreren op de vele uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Tegelijkertijd willen we erop aandringen om de verschillende stappen uit de GOK-cyclus zeker te doorlopen. In het derde projectjaar voer je de aanpassingen uit waartoe je hebt beslist na de zelfevaluatie. Op het einde van dit schooljaar evalueer je opnieuw je doelen en maak je een eindbalans op van deze GOK-cyclus. De informatie die je hiermee verzamelt, dient als input voor de brede beginsituatieanalyse van de volgende cyclus. Voor ondersteuning of meer informatie kun je altijd terecht bij je GOK-begeleider. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Alternatieven voor fysieke school- en klasbezoeken in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding
 
In het kader van de onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) organiseren heel wat lagere scholen voor hun leerlingen van de derde graad klas- en schoolbezoeken in scholen secundair onderwijs. Deze activiteiten verruimen de horizon van de leerlingen, waardoor ze beter geïnformeerd zijn voor de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.
 
Door de coronamaatregelen kunnen deze schoolbezoeken tot nader order niet doorgaan zoals gepland. Je kunt de activiteiten uitstellen in de hoop dat de maatregelen later op het schooljaar versoepelen. Maar je kunt ook alternatieven voor fysieke school- en klasbezoeken uitwerken. 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht december 2020: het onverwachte verwelkomen
 
Cover Leeftocht  
 
Zilver
 
Open en ontvankelijk zijn voor het onverwachte is niet altijd makkelijk, maar toch is het verrassend vreugdevol om het nieuwe vanuit verwondering te verwelkomen. De advent biedt ons daarvoor een welgekomen oefenterrein.
 
Download het decembernummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvulling aanbod voor advent en kersttijd 2020
 
Affiche advent  
 
Vorige week kreeg je een overzicht van het ruime aanbod op het web voor de komende advent en kersttijd. Met de afficheslogan Welkom nodigt Katholiek Onderwijs Vlaanderen je uit om in de advent het onverwachte te verwelkomen en te ervaren hoe verrassend vreugdevol dat is.
 
Ondertussen werd dat ruime aanbod nog aangevuld met twee nieuwe bijdragen:
 
 
► 
 
Leeftocht voor kinderen
 
In het verlengde van Leeftocht zorgt Uitgeverij Averbode voor Leeftocht op maat van kinderen bij het adventsthema ‘het onverwachte verwelkomen’. Een heleboel extra didactische suggesties vind je op de website van Naomi, Simon en Samuel.
 
 
► 
 
Grasduinen in het adventsaanbod van Welzijnszorg en SpoorZeS
 
Niet toevallig staat er een huis op de adventsaffiche van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Die afbeelding legt een brug naar de adventscampagne van Welzijnszorg over wonen met het motto Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar! Op de website lees je met welke materialen Welzijnszorg en SpoorZeS die campagne ondersteunen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bezinnen in de advent: eerste adventsweek
 
Kaartje advent   Op zondag 29 november gaat de advent van start. Iedere week van de advent nodigen we je uit voor een bezinningsmoment. Met deze weekbezinningen kijken we samen met Welzijnszorg naar ‘het Huis van God’, de wereld zoals God deze droomt. Vandaag ontvang je de bezinning voor de eerste adventsweek over ‘een huis van gerechtigheid’.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Doorbreek de praatbarak: publicatie over professioneel leren in team
 
Cover boek   De publicatie Doorbreek de praatbarak, is een handige en praktische gids voor je schoolteam bij praktijkonderzoek en bij het realiseren van professionele leergemeenschappen. Doorbreek de praatbarak combineert beiden waarbij het praktijkonderzoek de motor voor de professionele leergemeenschappen vormt. Het gebruik van protocollen om het professioneel leren van het schoolteam te stimuleren staat centraal in deze publicatie.
 
Doorbreek de praatbarak kwam tot stand vanuit onze internationale werking. De publicatie is het resultaat van jarenlang internationaal onderzoeken en uittesten hoe schoolteams op een eenvoudige wijze praktijkonderzoek en professionele leergemeenschappen als professionele leerstrategie kunnen hanteren. De basis voor deze publicatie werd gelegd vanuit een Erasmus+ KA2 strategisch partnerschap voor innovatie dat we coördineerden.
 
Bestellen kun je via de webshop.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Grensverleggers: innovatie in onderwijs, opleiding en vorming
 
Logo   Grensverleggers 2020, een netwerkevent van Epos, zal dit jaar online georganiseerd worden op donderdag 10 december 2020. Het event is een virtuele ontmoetingsplek voor iedereen die onderwijs en internationalisering met elkaar wil verbinden.
 
Tijdens dit event krijg je de kans om kennis te maken met innovatieve internationaliseringsprojecten. Er komen enkele collega's aan het woord:
 
 
► 
 
Barbara Defreyne zal meer vertellen over een internationaal project in het volwassenonderwijs: Innovative teaching and learning practices in the field of professions in the beauty sector
 
► 
 
Vrije Basisschool Sint-Paulus komt vertellen over haar buitenklas.
 
► 
 
Voeg daar Michaël Van Peel nog aan toe en dat belooft een boeiende namiddag te worden op 10 december 2020.
 
Inschrijven kun je via de webpagina van Epos.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe internationale projecten in de startblokken
 
We hebben grote verwachtingen op vlak van internationalisering. Nog nooit eerder werkten we mee aan zo veel internationale projecten. Ieder project zet, vanuit zijn eigen uniciteit, in op innovatie en geeft ons de kans om te excelleren in goed onderwijs. Op de website internationalisering lees je meer informatie over elk van deze projecten:
 
 
► 
 
Adaptive Expertise kick-off: Katholiek Onderwijs Vlaanderen hoofdpartner bij Erasmus+ project
 
► 
 
De toekomst van de leraar beroepsgericht onderwijs in de startblokken!
 
► 
 
Nieuw internationaal project rond creëren en coachen van online professionele leergemeenschappen
 
► 
 
De SOBER kick-off: een nieuw internationaal project van start sinds november 2020
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Wat het online onderwijscongres De digitale kleuterklas van 3 februari 2021 zo uniek maakt, is dat voor het eerst in Vlaanderen de thematiek van de digitalisering van het kleuteronderwijs wordt belicht. Heb je een collega kleuterleerkracht of directeur die interesse heeft in de thematiek van dit congres en op zoek is naar ICT met pit... deel dan gerust de link.
 
► 
 
In maart gaat een reeks interactieve online Science Bars van start en daar kun jij met je klas gratis aan deelnemen! In een Science Bar debatteren leerlingen 3de graad secundair met wetenschappers over een maatschappelijk relevant thema. Een moderator leidt het gesprek met vijf prikkelende stellingen als rode draad en lokt zo de leerlingen – volledig coronaproof - uit hun kot. Dit seizoen duiken we in thema’s als nieuwsconsumptie bij jongeren, politiek, LGBTQ+ en schermverslaving anno 2021. Zin om de kennisdorst van jouw klas te lessen? Schrijf je dan snel in voor dit gratis event. Meer info of inschrijven.
 
► 
 
Kunstkuur stimuleert de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs én een nabijgelegen academie. Vanaf 1 december 2020 tot en met 15 februari 2021 kun je opnieuw een Kunstkuur-aanvraag indienen. De inschrijvingen gebeuren via Cultuurkuur en op dezelfde manier als de vorige twee jaren. De CANON Cultuucel voorziet algemene infosessies voor scholen/academies die hun eerste aanvraag indienen, maar ook vormingssessies met extra inhoudelijke informatie voor al wie een (nog) sterke(re) Kunstkuur-aanvraag wil maken.
 
► 
 
De voorbije jaren gingen meer leerlingen van het basisonderwijs naar een buitenschoolse logopedist. Leerlingen leren er beter spreken, lezen, spellen en rekenen. Met een bevraging gaat Hogeschool UCLL na hoe leraren uit de derde kleuterklas en het lager onderwijs (1-3) de samenwerking met de buitenschoolse logopedisten, bij leerlingen met leerproblemen, ervaren. Deze vragenlijst invullen duurt slechts 10 minuten en levert heel wat nuttige informatie op voor het onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen de volgende vacature van externen:
 
 
► 
 
De onderwijsinspectie is op zoek naar een inspecteur woordkunst-drama.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook