Dit is nieuwsbrief 228 van 21 januari 2021 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 228 van 21 januari 2021 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Waarin moet de pedagogische begeleiding jullie ondersteunen?
►  Parlementaire activiteiten
►  Uitnodiging informatievergadering internaten
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Directiecongres so regio Limburg: Ev@lueren - applaudisseren & evolueren
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Beheer als bestuur zelf je gegevens via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen
►  Wat met honderddagenvieringen?
►  Vragen over sneltesten?
►  Verslag belastingcontrole
►  Verwerking wachtlijstdossiers 2008 en eerste helft 2009
Personeel
►  Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling
►  Nieuwe lonen vanaf januari 2021 voor het contractueel administratief personeel en opvoeders
►  Meelooptraject directeur: tijdelijk project vanaf 1 maart 2021
►  Functioneren en evalueren: voorbereiding nieuwe regelgeving
Lerenden
►  Schrijf je nu in voor het nascholingsproject 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'
Curriculum & vorming
►  Evaluatie doelen mediakundige ontwikkeling
►  Ondersteuning bij de nieuwe leerplannen tweede graad
►  Update over stages, duaal leren en leren en werken ten tijde van COVID 19 en vaccinatiestrategie voor de zorgopleidingen
►  Een bestaand CLIL-traject en de concordantie binnen de modernisering so
►  Vlor-Advies over screening van de regelgeving in het volwassenenonderwijs
►  Schrijf je in voor het burgerschapskompas
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Waarin moet de pedagogische begeleiding jullie ondersteunen?
 
In februari organiseert de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen veertien online focusgroepen waarin we de noden van het werkveld willen beluisteren om zo de ondersteuningsbehoeften van leraren, directies en middenkader op het spoor te komen. Die informatie gebruiken we om de prioriteiten van ons begeleidingswerk te bepalen voor de komende drie schooljaren (2021-2024). Voel je je geroepen om ons te informeren over waarop wij volgens jou moeten inzetten? Of ken je collega’s in jouw schoolteam die hierover graag met ons mee nadenken? Alleszins een warme oproep om dit bericht ook in jouw lerarenteam te verspreiden! Stel je vóór 29 januari via deze link kandidaat voor één van onze focusgroepen. Wij nemen dan zo snel mogelijk met jou contact op.
 
Noot: deze oproep richt zich enkel tot personeelsleden in regulier basisonderwijs en secundair onderwijs. Voor buitengewoon onderwijs en volwassenenonderwijs organiseren we een andere bevraging.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die de voorbije week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We geven je:
 
 
► 
 
een persoonlijke impressie van de hoorzitting over kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten (7) op 14 januari 2021.
 
► 
 
een kort commentaar op de toelichting bij het ontwerp van decreet eindtermen 2de en 3de graad so op 14 januari 2021.
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 14 januari 2021 beantwoord werden.
 
 
► 
 
Aanwending van onderwijsmiddelen voor functies in andere beleidsdomeinen
 
► 
 
Geletterdheid van kleuters
 
► 
 
Dubbele contingentering
 
► 
 
COC-knipperlichtennota
 
► 
 
Toename van het aantal bijlessen
 
► 
 
Gepersonaliseerd leren door gebruik van learning analytics
 
► 
 
Goedkeuring van schoolprogrammatie
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 20 januari 2021 beantwoord werd.
 
 
► 
 
Corona actueel
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitnodiging informatievergadering internaten
 
Het komende jaar is er een en ander op til op vlak van internaatswerking. Als prioriteit willen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen inzetten op een grotere zichtbaarheid van internaten en willen we de samenwerking met een aantal partners verbeteren op lokaal en regionaal vlak (scholen, CLB, jeugdzorg …). Dit thema wordt voorbereid samen met de beheerderscommissie en de adviesraad internaten.
 
Ook de minister verhoogt zijn aandacht voor de internaten. Op 17 december 2020 werd vanuit de VLOR een advies over de conceptnota Onderwijsinternaten, een plaats binnen de samenleving geformuleerd. Met die conceptnota Onderwijsinternaten bereidt onderwijsminister Ben Weyts een nieuw regelgevend kader voor de onderwijsinternaten en hun internen voor. De conceptnota beoogt een hedendaagse en coherente regelgeving om de uitdagingen van de internaten tegemoet te treden en vormt de eerste stap naar een nieuw decreet internaten.
 
Het decreet zal een aantal belangrijke veranderingen introduceren, voornamelijk op het vlak van de subsidiëring van de internaten. 
 
Daarom willen we je graag onze prioriteiten en de grote lijnen van de conceptnota voorstellen op een digitale informatievergadering op dinsdag 2 februari van 19 tot 21 uur.
 
Programma:
 
 
► 
 
Inleiding (Chris Smits, secretaris-generaal)
 
► 
 
Voorstelling prioriteiten internaten en conceptnota (Anja Dingenen, coördinator Internaten)
 
► 
 
Mogelijkheid tot vraagstelling
 
Deze vergadering kun je volgen via Zoom (Passcode: 914226).
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Directiecongres so regio Limburg: Ev@lueren - applaudisseren & evolueren
 
Logo   Het traditioneel directiecongres krijgt een ander format in 2021. Op donderdagnamiddag 25 en vrijdagvoormiddag 26 februari 2021 kun je genieten van een online event.
 
Wij nodigen al onze directieleden uit, maar ook de collega 's die op beleidsniveau meewerken met het directieteam ontmoeten wij graag!
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We hebben de volgende vacatures:
 
 
► 
 
projectleider leerondersteuning (50% of 100%)
 
► 
 
pedagogisch begeleiders leerondersteuning (50% of 100%) basisonderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning studiedomein STEM 2de-3de graad (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning studiedomein Economie en organisatie 2de-3de graad (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning studiedomein Maatschappij en welzijn 2de-3de graad (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning moderne vreemde talen (Engels/Frans) (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning Nederlands (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning natuurwetenschappen (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning wiskunde (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning GOK- en zorgbeleid (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning leercompetenties (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning groepsvorming en hoe omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag (50% of 100%) niveau-overschrijdend
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning digitale didactiek (50% of 100%) niveau-overschrijdend
 
Al onze vacatures kun je raadplegen door te surfen naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
We ontvingen de volgende vacatures van onze CVO's, hogescholen en universiteit:
 
 
► 
 
Thomas More zoekt een:
 
► 
 
Directeur Innovatie & Internationalisering – 100%
 
► 
 
Directeur Opleidingen – 100%
 
► 
 
Directeur People & Community – 100%
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een:
 
► 
 
 
► 
 
 
► 
 
Qrios, centrum voor volwassenenonderwijs, zoekt een opleidingsdirecteur talen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Beheer als bestuur zelf je gegevens via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Voor de registratie van bestuurders en leden van het dagelijks bestuur volgt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de registraties in deze bestuursorganen van jullie vzw in het Belgisch Staatsblad op. We zorgen er zelf voor dat elke bestuurder en lid van het dagelijks bestuur toegang heeft tot onze toepassingen en zo optimaal gebruik kan maken van onze diensten. Het is dus zeer belangrijk om de neerlegging prompt te doen. Je kunt via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen nakijken wie bij ons geregistreerd is, gekoppeld aan jouw bestuur.
 
Als bestuurder of lid van het dagelijks bestuur, kun je ook andere mensen uitnodigen om deel uit te maken van je team als bestuursmedewerker zoals infrastructuurverantwoordelijke, hoofd interne dienst preventie en welzijn op het werk, lid van de algemene vergadering, antennepersoon identiteit, externe adviseur … Zo kan het volledige team verbonden aan het bestuur gebruik maken van onze diensten, en bijvoorbeeld ook inschrijven voor vormingen. Je kunt ook de contactpersoon voor jouw bestuur aanduiden.
 
Je meldt aan op mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen en klikt op ‘mijn organisatie’. Je vindt daar ook een uitgebreide handleiding.
 
Kunnen we je hierbij ondersteunen, aarzel dan niet om helpdesk.mijn@katholiekonderwijs.vlaanderen te contacteren.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat met honderddagenvieringen?
 
Door de strikte veiligheidsmaatregelen is de organisatie van activiteiten ernstig verstoord of zelfs onmogelijk geworden. Daarom kozen veel scholen om de traditionele Chrysostomosvieringen uit te stellen tot een meer geschikt moment in april of mei.
 
We hopen dat er op dat moment meer mogelijk zal zijn, maar hoe dan ook zullen er nog beperkingen gelden voor activiteiten binnen en buiten de schoolmuren. Het is een goed idee om samen met leerlingen te bekijken hoe je dit overgangsritueel – net als andere activiteiten - op een originele, veilige en gedenkwaardige manier kan organiseren. De Vlaamse Scholierenkoepel roept op om initiatieven met elkaar te delen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vragen over sneltesten?
 
Het departement Onderwijs organiseert een webinar rond de sneltesten binnen onderwijs op donderdagavond 21 januari 2021. Wegens de grote belangstelling kun je jammer genoeg niet meer inschrijven, maar de webinar wordt volledig opgenomen en zal eerstdaags via de website van Onderwijs Vlaanderen verspreid worden.
 
Op de webinar probeert prof. Herman Goossens, hoofd van de Werkgroep Testing van de RAG, op alle vragen te antwoorden. Ook minister van Onderwijs Ben Weyts woont de webinar bij en licht de teststrategie in onderwijs nog eens duidelijk toe.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verslag belastingcontrole
 
Van belastingcontroles die worden afgerond na 7 januari 2021 ontvangen bestuurders het controleverslag van de belastingcontroleur.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verwerking wachtlijstdossiers 2008 en eerste helft 2009
 
Midden vorig jaar schreef AGION de schoolbesturen aan met dossiers op de wachtlijst in 2008 en eerste helft 2009.  Deze besturen kregen na lang wachten eindelijk groen licht om hun dossier te actualiseren.  Voor het aanwenden van deze middelen legt AGION echter een strikte timing op waar wij je attent willen op maken.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling
 
De bijkomende dagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling kunnen al opgenomen worden, maar het is voorlopig nog niet mogelijk om een zending te doen naar AgODi of AHOVOKS. De eerste tien werkdagen kunnen, zoals vroeger, wel doorgestuurd worden met code 119.
 
Er wordt een nieuwe omzendbrief voorbereid die ook de richtlijnen zal bevatten voor het doorsturen van de vijf bijkomende dagen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe lonen vanaf januari 2021 voor het contractueel administratief personeel en opvoeders
 
De lonen van het contractueel administratief personeel en de opvoeders in de internaten met een bediendencontract volgen de evolutie van het gesubsidieerd personeel. Deze lonen wijzigen dus vanaf januari 2021 met: 
 
 
► 
 
een lineaire loonsverhoging: de lonen worden verhoogd met 1,1 % ten opzichte van augustus 2018;
 
► 
 
een bijkomende anciënniteitstrap op 36 jaar. 
 
De lonen van het ander contractueel personeel blijven ongewijzigd. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Meelooptraject directeur: tijdelijk project vanaf 1 maart 2021
 
In het kader van de versterking van schoolleiderschap biedt de overheid het schoolbestuur de mogelijkheid om een personeelslid, onder bepaalde voorwaarden, een meelooptraject voor directeur aan te bieden. Zo kan een bestuur een reeds geselecteerde kandidaat-directeur of een potentiële of geïnteresseerde kandidaat de mogelijkheid bieden tot het volgen van een traject waardoor het personeelslid gedurende een bepaalde periode kan meelopen met een of meerdere ervaren directeurs. Via deze jobshadowing kan het betrokken personeelslid kijken, observeren, en vragen stellen over de job van directeur.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Functioneren en evalueren: voorbereiding nieuwe regelgeving
 
Op 1 september 2021 gaat de nieuwe regelgeving in met betrekking tot functioneren en evalueren. De Dienst Personeel voorziet de nodige ondersteuning voor onze scholen en besturen: 
 
 
► 
 
de mededeling ‘Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie van personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs’ wordt geactualiseerd;
 
 
► 
 
voor alle ambten worden nieuwe modellen (sjablonen) van functiebeschrijvingen opgemaakt;
 
► 
 
er wordt een extra inforonde voorzien in de loop van de maand maart;
 
► 
 
de dienst werkt een vorming uit voor (toekomstige) evaluatoren aangezien dit een verplichting wordt. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Schrijf je nu in voor het nascholingsproject 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'
 
'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' biedt gratis een begeleidingstraject aan je school aan. Tijdens het gratis nascholingsproject bouw je een armoede- en kostenbewust beleid uit met je school (gewoon en buitengewoon) basis- of secundair onderwijs.
 
In een begeleidingstraject op maat gedurende 1 schooljaar gaat de school aan de slag samen met een projectmedewerker en ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. De school kan ook de pedagogische begeleiding bij haar traject betrekken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Evaluatie doelen mediakundige ontwikkeling
 
Hoe kun je zicht krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen basisonderwijs op het vlak van de mediakundige ontwikkeling? Daarvoor werden spreekkaarten ontwikkeld. Deze spreekkaarten om de mediakundige ontwikkeling bij kinderen te evalueren zijn vanaf nu te downloaden en zo te gebruiken. De spreekkaarten zijn een eenvoudige manier om zicht te krijgen hoever leerlingen in hun ontwikkeling staan qua mediawijsheid, mediageletterdheid en mediavaardigheid. Alle info vind je op onze themapagina Evaluatiebox basisonderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ondersteuning bij de nieuwe leerplannen tweede graad
 
Om scholen en leraren te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe leerplannen tweede graad voorzien we een ondersteuningstraject in drie fasen. Een filmpje met een generieke introductie kun je terugvinden op de leerplanpagina en op de themapagina Modernisering so.
 
Volgende week vind je voor elk leerplan een professionaliseringstraject dat bestaat uit een basissessie en een verdiepende sessie. In dit document reiken we je een aantal concrete suggesties aan over hoe je de voorbereiding van de start van de modernisering so in de tweede graad in jouw school kunt coördineren en faciliteren. In afwachting van de publicatie van de online basissessies bij elk leerplan vind je hier alvast een overzicht met alle reeds beschikbare data.
 
De basissessie is vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. Over hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je meer in de nieuwsbrief van 17 december
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update over stages, duaal leren en leren en werken ten tijde van COVID 19 en vaccinatiestrategie voor de zorgopleidingen
 
Er is een nieuw beslissingskader voor stages, duaal leren en leren en werken ten tijde van COVID-19 beschikbaar op de website van het departement Onderwijs en Vorming. Een paar elementen die we onder de aandacht willen brengen:
 
 
► 
 
voor leerlingen die langer dan vijf dagen in tijdelijke werkloosheid zitten, is het nu toch mogelijk om opgeleid te worden op school tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst;
 
► 
 
de overmachtsregeling voor stages wordt onder de aandacht gebracht;
 
► 
 
het gebrek aan stages of invulling van de werkplekcomponent door overmacht hoeft geen afbreuk te doen aan de validiteit van de evaluatie.
 
We ontvangen heel veel vragen over de vaccinatiestrategie voor leerlingen die via stage, duaal leren of leren en werken actief zijn in de zorg. We zijn momenteel in onderhandeling met de overheid over de modaliteiten van die vaccinaties en proberen snel duidelijkheid te scheppen. Van zodra er nieuws is, brengen we jullie op de hoogte via onze nieuwsbrief.
 
In de veronderstelling dat het overlegcomité van vrijdag de beslissing neemt om de leerlingen secundair onderwijs in de week van 8 tot 12 februari verplicht afstandsonderwijs te laten volgen, zullen de geplande stages in die week kunnen doorgaan en ook de OAO’s in duaal leren en leren en werken blijven doorlopen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Een bestaand CLIL-traject en de concordantie binnen de modernisering so
 
Indien er door de concordantie in de modernisering so wijzigingen in studierichtingen van een bestaand CLIL-traject ontstaan, moet je als CLIL-school een aanpassingsaanvraag indienen. Dat is een erg korte aanvraag zonder planlast. Indien je voordien al een aanpassingsaanvraag hebt ingediend (omdat het CLIL-traject uitgebreid, gewijzigd ... is), moet je volgens de regelgeving de tweede nieuwe aanpassing enkel melden aan de overheid, zonder aanpassingsaanvraag. De aanpassingsaanvraag van 2020-2021 plaatsten we online.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlor-Advies over screening van de regelgeving in het volwassenenonderwijs
 
Vanuit een screening van de regelgeving doet de Vlor beleidsaanbevelingen die de positie van het volwassenenonderwijs als motor van het levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen moeten versterken. De Vlor geeft daarmee handvaten voor het Partnerschap Levenslang Leren. Dat moet tegen juni 2021 een ambitieus actieplan voorleggen waarmee de Vlaamse regering haar beleid inzake levenslang leren kan aanscherpen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je in voor het burgerschapskompas
 
Folder Burgerschapskomas  
 
De inschrijvingslink voor het burgerschapskompas staat open. Met deze link kan je je school en deelnemende groepen of klassen inschrijven. De inschrijvingen worden afgesloten op 31 januari.
 
Wat is het burgerschapskompas?
 
Het burgerschapskompas is een digitale leerlingenvragenlijst waarmee je burgerschapsvorming in kaart kan brengen om de kwaliteitsontwikkeling van je school te versterken. Het werd ontwikkeld voor de 3e graad basisonderwijs en de 1e graad secundair onderwijs. Meer informatie vind je op de webpagina.
 
Heb je nog vragen?
 
Neem contact op met graziela.dekeyser@katholiekonderwijs.vlaanderen (basisonderwijs) of jerissa.debilde@katholiekonderwijs.vlaanderen  (eerste graad secundair onderwijs).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Het OIEC (Wereldorganisatie voor katholiek onderwijs) organiseert op 16 februari 2021 een webinar over katholiek onderwijs: Global Catholic Education Report 2021. Het webinar wordt voorgezeten door Quentin Wodon en is interessant voor mensen die met de katholieke dialoogschool bezig zijn.
 
► 
 
Versterk je lessen met audiovisueel materiaal! Wil je meer werken met beeld en geluid in de klas? Dan ben je welkom op de gratis online vormingen van Het Archief voor Onderwijs. Er zijn webinars en workshops voor beginnende en doorgewinterde gebruikers. Doe concrete lesinspiratie op of leer werken met de nieuwe leerlingenruimte voor secundair, perfect voor afstandslessen.
 
► 
 
Hoe ga je met kinderen in gesprek over een complex thema als het coronavirus? Hoe steek je hen een hart onder de riem in een periode waarin een onzichtbare vijand ook hun leven op zijn kop zet? Het inspireerde de vrijwilligers van Mobile School tot een bijzondere Warmste Week-actie. Met Radio Coronials ontwikkelden zij een prettig online lespakket voor basisscholen om stil te staan bij de topprestatie die ze aan het leveren zijn. In vijf video’s, met bijbehorend lesmateriaal, snijden radiosterren van dienst Els en Joachim evenveel relevante thema’s aan, gelinkt aan de coronaperikelen.
 
► 
 
Ligand is pionier in het trainen en ondersteunen van mensen in het omgaan met conflicten binnen onderwijs en jeugdhulp. Daarom trainen en ondersteunen ze mensen in herstelgericht werken en positieve heroriëntering. Het gesprek voeren dat ertoe doet! Dat is ook een uitdaging voor élke klas. Wat leeft er in de groep? Welke impact heeft dit? En hoe leren we hier het juiste gesprek over te voeren? Ligand ontwikkelde hierover een publicatie Start met cirkelen. Blijheid, verdriet, angst, successen, spanningen, ... alles krijgt een plaats in de cirkel.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook