Dit is nieuwsbrief 131 van 6 september 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 131 van 6 september 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Ambitieus onderwijs, daar maken we elke dag samen werk van!
►  Brief van bisschop Bonny bij het begin van het schooljaar
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Programmaties schooljaar 2019-2020: indiendatum 15 september 2018
►  Masterclass voor besturen door Jean-Pierre Roelands
►  Vormingen over de wijzigingen in de vzw-wetgeving
►  Opleiding 'Basiskennis preventieadviseur' - PA3
►  Opleiding eenvoudige handelingen bij verwijdering asbest
►  Onthaal voor kandidaat- en startende bestuurders
Personeel
►  Niet vergeten: Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2018-2019
►  Prikbord 2018-2019: tekort of overschot aan uren-leraar in het so en het volwassenenonderwijs
Lerenden
►  Nieuw sinds 1 september: decreet leerlingenbegeleiding
►  Nieuws uit de externe stuurgroep ondersteuningsmodel van 5 september: spoedtelling op komst
►  Project CONNECT verlengd voor het schooljaar 2018-2019
►  Anderstalige nieuwkomer?
Curriculum & vorming
►  Vacatures codi-groepen
►  Nascholingssessies ‘Autisme wijzer worden?!’
►  ‘Kiezen voor & starten met CLIL’ en CLIL-boekenbeurs - woensdag 3 oktober 2018
►  Update themapagina ‘duaal leren’
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
►  Adventsbezinningsdag voor directies so – 4 december 2018
►  Van talent naar geestdrift: wat bezielt mij in het onderwijs?
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  PeaceJam conferentie
 
 
 

   Algemeen

 
 
Ambitieus onderwijs, daar maken we elke dag samen werk van!
 
Beste bestuurders, directies en personeelsleden
 
Maandag zwaaiden de schoolpoorten open voor honderdduizenden kinderen en jongeren. Ze kijken heel erg uit naar wat ze dit jaar zullen leren en beleven.
 
Jullie geven elke dag het beste van jezelf om hoogwaardig onderwijs aan te bieden in een warme school, samen met de ouders, de lokale gemeenschap en andere betrokkenen. Jullie creëren een krachtige leer- en leefomgeving voor alle leerlingen.
 
Dank voor jullie bevlogenheid en enthousiasme, elke dag opnieuw. We wensen jullie van harte een heel fijn schooljaar toe!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Brief van bisschop Bonny bij het begin van het schooljaar
 
Bonny   Mgr. Johan Bonny, bisschop-referent voor het onderwijs en voorzitter van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, schreef een brief bij het begin van het nieuwe schooljaar over de school als krachtige leeromgeving.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een gedreven collega om in de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio Mechelen-Brussel aan de slag te gaan als halftijds pedagogisch begeleider project taal secundair onderwijs.
 
Deze vacatures plaatsen we graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
stafmedewerker fiscaal en financieel beleid
 
► 
 
stafmedewerker Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
 
► 
 
nascholer modegerichte ICT
 
► 
 
pedagogisch begeleider taal basisonderwijs regio Antwerpen
 
► 
 
pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Antwerpen
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
vzw Sint-Lutgardisschool Antwerpen zoekt een adjunct-directeur voor de secundaire school Sint-Lutgardis.
 
► 
 
Broederschool Biotechnische en Sport zoekt een technisch adviseur coördinator.
 
► 
 
Internaten Ter Groene Poorte in Brugge zoekt een internaatsbeheerder.
 
► 
 
vzw Katholiek Onderwijs Mol zoekt een directeur voor VBS Stapsteen.
 
► 
 
vzw KITOS zoekt een directeur pedagogisch en personeelsbeleid.
 
► 
 
Scholengemeenschap katholiek onderwijs Lieven Gevaert zoekt een halftijds administratief personeelslid.
 
► 
 
vzw Katholiek Vlaams Onderwijs zoekt een medewerker centrale boekhouding.
 
Heeft jouw school ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Programmaties schooljaar 2019-2020: indiendatum 15 september 2018
 
Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2019-2020 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures lichten we toe in de planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – Schooljaar 2019-2020'.
 
We herinneren je nogmaals aan de eerste deadline van 15 september 2018. Voor een correcte afhandeling van de procedure vragen we die indiendatum strikt te respecteren. Laattijdig ingediende dossiers zorgen voor veel overlast. Dit jaar komen de adviesraden secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs die een planningsadvies formuleren, al samen op 18 en 20 september 2018.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Masterclass voor besturen door Jean-Pierre Roelands
 
Roelands   Traditioneel starten we met een masterclass voor bestuurders om het jaarthema in te leiden. Dit jaar geeft Jean-Pierre Roelands, commercieel directeur op rust van Colruyt, zijn visie op organisatiestructuur en -cultuur. Daarbij vertrekt hij vanuit missie, visie en kernwaarden.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen over de wijzigingen in de vzw-wetgeving
 
vzw-wetgeving   Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil haar leden vertrouwd maken met de vernieuwde vzw-wetgeving. Daarom groepeerden we de belangrijkste wijzigingen onder drie thema's. Voor elk van die thema's voorzien we een vorming op een woensdagnamiddag. De lesgevers zijn specialisten van PROCURA.
 
Meer informatie over inhoud en werkvorm, en de mogelijkheid om in te schrijven vind je op www.nascholing.be:
 
 
► 
 
insolventie en winstoogmerk 
 
► 
 
aansprakelijkheid bestuurders van vzw’s 
 
► 
 
fusies van vzw’s 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding 'Basiskennis preventieadviseur' - PA3
 
Ben je aangesteld als preventieadviseur, maar heb je nog geen opleiding basiskennis gevolgd? Of ben je lid van de hiërarchische lijn en wil je voldoende op de hoogte zijn van de preventiebeginselen? Neem je als directeur heel wat preventietaken op, maar heb je weinig of geen basiskennis van preventie? Dan is de opleiding 'Basiskennis preventie'-PA3 iets voor jou.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding eenvoudige handelingen bij verwijdering asbest
 
asbest   In artikel 3 van het vervolgprotocol asbestafbouwbeleid scholen (incl. internaten en CLB’s) van het gesubsidieerd onderwijs staat dat OVAM zich engageert om in te staan voor de ‘Opleiding eenvoudige handelingen bij asbestverwijdering’. Samen organiseren we die opleiding voor technisch personeel dat zich engageert om in andere scholen van de inrichtende macht te helpen om asbest te verwijderen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onthaal voor kandidaat- en startende bestuurders
 
Ben je een kandidaat- of startende bestuurder? Dan willen we je bij de start van dit nieuwe werkjaar graag welkom heten. De eerste onthaalsessies zijn gepland op maandag 17 september 2018 in Hasselt en op donderdag 20 september 2018 in Gent. Alle bestuurders zijn welkom, ongeacht de regio. De inhoud is op maat van kandidaat- en startende bestuurders. Meer informatie over de inhoud en inschrijving vind je op www.nascholing.be. Voor verdere vragen kun je terecht bij Marleen Decuyper
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Niet vergeten: Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2018-2019
 
Nog tot 15 september 2018 kunnen scholen buitengewoon basis- en secundair onderwijs bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aanvragen. In de Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ kun je daarover alle informatie vinden.
 
De verruiming van middelen is bedoeld om hulp te bieden bij lokale noodsituaties in de scholen voor buitengewoon onderwijs. Zo kan de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs gevrijwaard worden wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen.
 
De toekenning van de afwijkingsuren gebeurt op basis van advies en overleg met de onderwijsverstrekkers dat op 26 september 2018 plaatsvindt.
 
We herhalen nog even de richtlijnen voor het indienen van die aanvraag.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord 2018-2019: tekort of overschot aan uren-leraar in het so en het volwassenenonderwijs
 
In de nieuwsbrief van 23 augustus maakten we melding van het prikbord uren-leraar, een initiatief gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen.
 
Heel wat scholen lieten ondertussen weten dat zij nog steeds op zoek zijn naar uren. Vermits we als makelaar optreden om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen doen we hier expliciet de oproep om ons ook in te lichten van overschotten aan uren die er zouden zijn in jullie school, scholengroep of scholengemeenschap.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuw sinds 1 september: decreet leerlingenbegeleiding
 
Op 1 september trad het decreet leerlingenbegeleiding in werking. Het voeren van een beleid op leerlingenbegeleiding is voortaan een erkenningsvoorwaarde. Op korte termijn is het belangrijk om samen met het CLB het huidige beleidscontract aan te passen.
 
Aangezien de regierol van leerlingenbegeleiding expliciet bij de school wordt gelegd, lijkt het logisch dat de school daarvoor het initiatief neemt. Daarnaast is elke secundaire school verplicht om een verantwoordelijke voor leerlingenbegeleiding aan te duiden. De andere wijzigingen vind je terug in de mededeling over het decreet.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuws uit de externe stuurgroep ondersteuningsmodel van 5 september: spoedtelling op komst
 
De externe stuurgroep ondersteuningsmodel besprak eerst het tekort aan begeleidingseenheden voor de ondersteuning van leerlingen met een verslag type 2 in het gewoon onderwijs. Ze stelde vast dat het aantal ondersteuningsvragen voor type 2 nu al hoger ligt dan het aantal waarop de overheid zich gebaseerd heeft om de begeleidingseenheden voor type 2 toe te kennen. 
 
Op de tweede plaats werd een eerste vingeroefening van de overheid bekeken over de open end-financiering voor de ondersteuning vanuit de kleine types (vanaf schooljaar 2019-2020).
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Project CONNECT verlengd voor het schooljaar 2018-2019
 
arktos   Ook dit jaar kunnen onze scholen weer een beroep doen op het project CONNECT, georganiseerd door ARKTOS. 
 
CONNECT focust op het verhogen van de weerbaarheid van directieteams, leraren, leraren-in-opleiding en scholen in het werken en omgaan met jongeren met extreem risicogedrag. Het creëren van een verbindend schoolklimaat staat centraal.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Anderstalige nieuwkomer?
 
Schreef een anderstalige nieuwkomer zich op jouw school in? Als die leerling OKAN heeft gevolgd, contacteer dan gerust de onthaalschool waar de jongere vandaan komt en vraag het doorstroomdossier op. De OKAN-school maakt dat voor elke leerling op. Je vindt daarin al heel wat informatie, onder andere over het afgelegde taaltraject. De vervolgschoolcoach staat voor jou en je team klaar om een beeld te schetsen van de leerling op een portretterende of toelatingsklassenraad en om het schoolteam bij te staan bij de verdere begeleiding van de jongere.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Vacatures codi-groepen
 
Eind vorig schooljaar konden directeurs zich kandidaat stellen om deel uit te maken van een codi-groep. Meer informatie over de diverse codi-groepen en hun doelstelling vind je in het document ‘Codi-werking vanaf 1 september 2018’.
 
Voor enkele codi-groepen hebben we nog een aantal vacatures in een of meerdere regio’s:
 
 
► 
 
Voor codi Arbeidsmarkt, codi Doorstroom, codi Taal & cultuur zijn nog plaatsen beschikbaar in alle regio’s.
 
► 
 
Voor codi Economie & organisatie zijn nog een of meer plaatsen beschikbaar in alle regio’s, behalve regio Oost-Vlaanderen.
 
► 
 
Voor codi Maatschappij & welzijn zijn er nog vacatures in elke regio voor scholen met een specifiek profiel.
 
Je kunt je tot en met donderdag 19 september kandidaat stellen via het formulier ‘Codi-werking’.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingssessies ‘Autisme wijzer worden?!’
 
Leerlingen met autisme dagen ons uit. Als leraar of begeleider zien we hen opdrachten weigeren, afwachten, ogenschijnlijk niet communiceren of probleemgedrag vertonen. Autisme is niet het gedrag op zich, maar autisme gaat over ‘anders denken’, over een andere wijze van informatieverwerking.
 
De nascholingssessies 'Autisme wijzer worden' helpen je het gedrag van leerlingen met autisme beter te begrijpen.
 
Buitengewoon onderwijs, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
‘Kiezen voor & starten met CLIL’ en CLIL-boekenbeurs - woensdag 3 oktober 2018
 
CLIL   Overweeg je als school om met CLIL (Content and Language Integrated Learning) te starten? Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 3 oktober 2018 van 10.30 tot 12.30 uur een infosessie ‘Kiezen voor & starten met CLIL’ in Antwerpen. 
 
Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod. In de namiddag staan een CLIL-boekenbeurs en een CLIL-bibliotheek op het programma. Je vindt alle informatie en de inschrijvingsmogelijkheden in het document ‘Kiezen voor & starten met CLIL’ en CLIL-boekenbeurs'.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update themapagina ‘duaal leren’
 
Duaal leren   Duaal leren is een combinatie van leren op school en leren op de reële werkplek. De term is relatief nieuw in het Vlaamse onderwijs, maar het concept bestaat al veel langer in het buitenland. 
 
Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn diverse secundaire scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs en centra voor Leren en Werken gestart met duale opleidingen in het kader van het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’. Vanaf 2019-2020 stopt het proefproject en worden de duale studierichtingen organiek. Meer info vind je op onze themapagina ‘duaal leren’.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
Deze nascholingen plaatsen we graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
Een G Suite omgeving opzetten (ICT-nascholing)
 
► 
 
Office365 starten met het beheer van Office365 (ICT-nascholing)
 
► 
 
Zill - Zin in leren! Zin in leven!, het leerplanconcept toegelicht (nascholing basisonderwijs)
 
► 
 
RKG in Zill kleuter (nascholing kleuter- en basisonderwijs)
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Adventsbezinningsdag voor directies so – 4 december 2018
 
Tijd nodig om even uit de drukte van alledag samen met collega-directeurs te luisteren en te netwerken? Houd dan zeker deze datum vrij: 4 december 2018. Sint-Martinus Herk-de-Stad voorziet een warm welkom voor jullie!
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Van talent naar geestdrift: wat bezielt mij in het onderwijs?
 
Inspiratie   Vorm geven aan de katholieke dialoogschool impliceert dat je zelf stevig in je schoenen staat wat betreft je persoonlijke en professionele identiteit: wat zijn jouw talenten en die van de anderen? Vanuit welke waarden leef jij? Vanuit welke inspiratiebronnen komen ze en hoe verhouden ze zich tot de identiteit van je school? Wat betekent het om met aandacht naar jezelf en je medemens te kijken?  Jouw motivatie, inspiratie en welbevinden verdienen daarbij aandacht. 
 
Met de nascholingscursus Van talent naar geestdrift: wat bezielt mij in het onderwijs? willen we je persoonlijk leiderschap en veerkracht versterken door te werken op thema’s als talentontwikkeling, zingeving & waarden, aandacht en verbeelding. Op een interactieve manier krijg je zo zicht op wie jij bent en wat jij kunt inbrengen in de levensbeschouwelijke dialoog. Op deze nascholing willen we je handvatten geven om op inspirerende wijze vorm te geven aan de katholieke dialoogschool.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven
 
 
► 
 
De educatieve dienst van het BELvue Museum ontwikkelde een doeboek voor de gemeenteraadsverkiezingen van begin oktober. In dat doeboek krijgen de leerlingen derde graad lager onderwijs heel wat info over de gemeente en de gemeenteraadsverkiezingen. Ze organiseren ook de gratis workshop Democracity waar leerlingen een stad bouwen en op die manier spelenderwijs kennismaken maken met het democratische besluitvormingsproces.
 
► 
 
Kind en samenleving organiseert op dinsdag 2 oktober 2018 in Mechelen een opleidingsdag ‘Kindvriendelijke publieke ruimte’. Ze geven een overzicht van aspecten, aandachtspunten en instrumenten voor het ontwikkelen van een sterk lokaal speelruimtebeleid. Deelnameprijs bedraagt 65 euro.
 
► 
 
Wereldwijd zijn 68 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Miljoenen anderen ontvluchten armoede, ongelijkheid, klimaatverandering ... Heel veel scholen staan daardoor voor nieuwe uitdagingen. 11.11.11 en haar partners willen scholen ondersteunen en organiseren op 16 oktober 2018 de studiedag 'Migratie in het onderwijs' waar inhoudelijke verdieping, concrete hulpmiddelen en uitwisseling centraal staan.
 
► 
 
Glo.be - het vroegere magazine van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – ging vorig jaar digitaal. Glo.be houdt de vinger aan de pols van de internationale samenwerking en zet Belgische activiteiten rond de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in de kijker. Je vindt er interviews, getuigenissen en thematische fiches over boeiende thema’s die nauw aansluiten bij de eindtermen van het secundair onderwijs. De duidelijke, objectieve informatie is onmiddellijk bruikbaar in de klas.
 
► 
 
UCLL organiseert vanaf dit schooljaar de bachelor-na-bachelor meertalig onderwijs.
 
► 
 
De interlevensbeschouwelijke jaarkalender 2019 'Iedereen Feest!' van Orbit vzw kun je vanaf nu online bestellen. 'Iedereen Feest!' maakt je nieuwsgierig en wekt je interesse naar de feesten van buren, hoe ze die vieren en beleven.
 
► 
 
Artevelde Hogeschool organiseert de bachelor-na-bachelors Zorverbredeing en remediërend leren, waarbij je je verdiept in het kwaliteitsvol inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van iedere leerling in het gewoon onderwijs, en Buitengewoon onderwijs, waarbij wordt ingegaan op zorg op maat voor ieder kind. 
 
► 
 
Odisee Hogeschool organiseert verschillende opleidingen voor leraren en directie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
PeaceJam conferentie
 
Peace Jam   Op 20 oktober 2018 organiseren de KU Leuven, UCL, ULB en VUB een PeaceJam conferentie in Leuven. PeaceJam is een Amerikaanse organisatie die samen met jongeren wil streven naar een meer inclusieve en tolerante gemeenschap. 
 
Voor de conferentie in Leuven heeft de Jemenitische Tawakkol Karman zich geëngageerd, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 2011 en groot voorvechtster van vrouwenrechten en de vrije pers. Scholen uit heel België, zonder enig onderscheid, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook