Vandaag lanceerden we de digitale tool LLinkid. Met LLinkid kun je de nieuwe leerplannen secundair onderwijs op maat aanpassen, de voortgang op de klasvloer volgen en bijsturen vanuit het eigen pedagogisch project. We volgen met deze nieuwe tool de uitrol van de nieuwe leerplannen. Momenteel vind je dus enkel de leerplannen van de eerste graad in LLinkid.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Vandaag lanceerden we de digitale tool LLinkid. Met LLinkid kun je de nieuwe leerplannen secundair onderwijs op maat aanpassen, de voortgang op de klasvloer volgen en bijsturen vanuit het eigen pedagogisch project. We volgen met deze nieuwe tool de uitrol van de nieuwe leerplannen. Momenteel vind je dus enkel de leerplannen van de eerste graad in LLinkid.

 

   Algemeen

 
 
Drie interactieve tools in LLinkid
 
LLinkid omvat drie interactieve tools. Hieronder lees je welke dat zijn en waarvoor je ze kunt gebruiken.
 
 
► 
 
Leidraad secundair onderwijs
 
De leidraad secundair onderwijs vertrekt van het vormingsconcept so en de vijf kwaliteitsvragen (Doe ik de goede dingen? Doe ik de dingen goed? Hoe weet ik dat? Vinden anderen dat ook? Wat doe ik daarmee?).
 
In een eerste deel stimuleert de leidraad je om als school te omschrijven welke visie je hebt op goed onderwijs, welke droom je hebt voor de toekomst van je school en van je leerlingen.
 
Een tweede deel is toegespitst op de observerende en oriënterende eerste graad en focust onder andere op de overgang van basis- naar secundair onderwijs, brede vorming voor alle leerlingen, differentiatie, observatie en oriëntatie, evaluatie en studiebekrachtiging, en gedragen visie en beleidskeuzes. Je kunt als school ook je eigen focussen bepalen.
 
De leidraad richt zich op dit moment vooral op het pedagogisch-didactisch beleid in de eerste graad. Gaandeweg breiden we de leidraad uit met focussen voor de tweede en derde graad.
 
 
► 
 
 Leerplantool
 
De leerplantool zorgt ervoor dat prioritaire keuzes van je schoolbeleid of lerarenteam vanuit de leidraad so zichtbaar worden in het leerplan van alle of bepaalde vakleraren. De nieuwe leerplannen zetten aan tot een sterkere reflectie over wat lerarenteams, vakgroepen, individuele leraren in jouw school met hun leerlingen beogen. Ze faciliteren overleg over vakgroepen heen, geven ruimte aan de leraar als professional en maken hem eigenaar van zijn leerplan. De leerplantool maakt het mogelijk dat leerplannen worden aangepast aan de keuzes van jouw school, de vakgroep en de leraar zelf.
 
Scholen en lerarenteams maken keuzes in prioriteiten, verdiepingsdoelen, didactische wenken, de realisatie van doelen uit de leerplannen die gemeenschappelijk zijn voor het hele lerarenteam van de eerste graad (Gemeenschappelijk funderend leerplan, Gemeenschappelijk leerplan ICT), het inzetten op samenhang tussen vakken …
 
Naast de goedgekeurde leerplannen kunnen scholen ook eigen doelenkaders ontwerpen op maat van de eigen school, bv. voor de lesuren differentiatie.
 
De leerplantool omvat alle leerplannen van de eerste graad (algemene vorming en basisopties). We vullen die gaandeweg aan met de leerplannen voor de tweede graad (2021) en de derde graad (2023).
 
 
► 
 
Vorderingstool
 
De vorderingstool laat toe dat je op een dynamische manier kan inplannen hoe je de leerplandoelen wil realiseren. De tool kan gebruikt worden door individuele leraren, maar ook door groepen van leraren die samen één vak geven, die samen in één graad staan, die samen het leerplan van een basisoptie realiseren … De vorderingstool bevordert de samenwerking doordat leraren niet alleen de planning, maar ook het gebruikte materiaal kunnen delen.
 
De vorderingstool laat op eenvormige, maar eenvoudige wijze toe om ook de realisatie van de gemeenschappelijke leerplannen in kaart te brengen en te monitoren. Op identieke wijze kan je school er ook voor kiezen dezelfde vorderingstool te gebruiken voor zelf ontwikkelde doelenkaders.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Drie niveaus in LLinkid
 
LLinkid wil kwaliteitsontwikkelend en identiteitsontwikkelend denken en werken in scholen en bij lerarenteams faciliteren. De drie tools zijn zodanig ontwikkeld dat keuzes gemaakt op een bepaald niveau doorwerken.
 
Je maakt keuzes op het niveau van:
 
 
► 
 
het beleidsteam
 
► 
 
lerarenteams
 
► 
 
de individuele leraar
 
Op basis van een gelaagd rechtensysteem kunnen ook specifieke lerarenteams en schoolbeleid de keuzes van individuele leraren zien.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat is mogelijk in LLinkid?
 
We ontwierpen de digitale tool in twee testfases in tien scholengemeenschappen met zo'n 300 leraren. Daardoor bevat LLinkid bij de lancering alle basisfunctionaliteiten om op een vlotte, intuïtieve en gebruiksvriendelijke wijze leerplannen en vorderingsplannen schooleigen te maken. Zo vermijden we planlast.
 
Je beleidsteam, je lerarenteam of een individuele leraar kunnen op schoolniveau, vakgroepniveau of individueel niveau
 
 
► 
 
eigen prioriteiten vanuit kwaliteits- en identiteitsontwikkeling opnemen in de leerplannen
 
► 
 
eigen leerplannen raadplegen met alle informatie binnen klikbereik (verbinding met Zin in leren! Zin in leven!, situering, pedagogisch-didactische aandachtspunten, lexicon …)
 
► 
 
gemakkelijker in dialoog gaan met leraren van andere vakken vanuit de samenhang van eigen leerplandoelen met andere leerplannen 
 
► 
 
eigen keuzes maken voor verdiepingsdoelen of wenken
 
► 
 
leerplandoelen van het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT integreren in de vakleerplannen of toekennen op schoolniveau of aan projecten
 
► 
 
eigen vorderingsplannen opstellen en vlot bijwerken, per klasgroep, leerjaar, graad …
 
► 
 
samen vorderingsplannen opstellen en vlot bijwerken, per klasgroep, leerjaar, graad … en leermateriaal delen
 
► 
 
inzage krijgen in vorderingsplannen van andere leraren (vakcollega’s, alle leraren …)
 
Bij de tweede release in juni voorzien we enkele bijkomende functionaliteiten. Je zult dan eigen doelenkaders kunnen creëren.
 
Om LLinkid te integreren met bestaande software, voeren we momenteel gesprekken met onder meer WISA en Smartschool.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Waarvoor staat LLinkid?
 
Achter de naam ‘LLinkid’ schuilt een betekenis. ‘LLink’ impliceert verbinding in leren en leven, tussen en met medeleerlingen en het hele schoolteam, tussen vakken, leerinhouden en leerplannen. Het maakt ook een verbinding tussen basis-, secundair en hoger onderwijs, en tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 
‘id’ staat voor ‘identiteit vinden in dialoog’. De identiteit van de jongere vormt zich, maar ook de identiteit van de school van waaruit die vorming vertrekt. De school is de vrijplaats bij uitstek waar leerlingen in dialoog met de brede schoolgemeenschap ruimte krijgen om te groeien.
 
LLinkid zelf houdt ook een aansporing in - ‘verbind het’ - en verwijst naar het samenspel van kwaliteitsontwikkeling en identiteitsontwikkeling in de implementatie van de modernisering secundair onderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Welke ondersteuning voorzien we bij de uitrol van LLinkid?
 
LLinkid is een bijzonder gebruiksvriendelijke tool. Na een eenmalige eenvoudige registratie kun je na het doorlopen van een aantal eenvoudige opdrachten zelf meteen aan de slag.
 
Als directeur kreeg je eerder deze week een e-mail om je school te registreren en je team uit te nodigen. Pas wanneer je lerarenteam toegevoegd is in mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen kan een leraar aan de slag.
 
We voorzien deze ondersteuning:
 
 
► 
 
opdrachtenblad ‘Hoe geraak ik in 15 minuten vertrouwd met LLinkid?'
 
► 
 
instructiefilmpjes
 
► 
 
helpdesk via llinkid.helpdesk@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
handleidingen
 
Alle ondersteunende materialen komen op de webpagina 'Ondersteuning bij LLinkid'.
 
In het nascholingstraject ‘aan de slag met de modernisering so’ komt het werken met LLinkid ruim aan bod. Scholen die niet deelnemen aan het nascholingstraject en interesse hebben voor de module ‘aan de slag met LLinkid’, kunnen contact opnemen met Lut Favoreel (lut.favoreel@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
In juni organiseren we een infovergadering voor beheerders van Llinkid en de directeur om de nieuwe functionaliteiten in de tweede release te duiden en te peilen naar verwachtingen. 
 
Tussentijds blijven we je ook informeren met nieuwigheden en/of handigheden.
 
Meer weten? Surf naar www.llinkid.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook