Dit is Nieuwsbrief 39 van 12 mei 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 39 van 12 mei 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Katholieke dialoogschool in de pers: een overzicht
►  Meinummer van Forum is verschenen
►  Ronde van Vlaanderen voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving april 2016
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Nood aan een transparant studieaanbod in het katholiek secundair onderwijs
►  Dubbel boekhouden
Personeel
►  Regularisatie van het DAC-statuut in de internaten
►  Wijzigingen in verlofstelsels: nog altijd geen duidelijkheid
►  Stakingsaanzegging van onderwijsvakbonden voor 23-27 mei, 24 mei, 31 mei
Lerenden
►  Dienst Lerenden op tweedaagse vorming
►  Aangepast model van school- en centrumreglementen voor het schooljaar 2016-2017
►  Aanwending vrije GON-eenheden in het huidige schooljaar 2015-2016
►  GON in het hoger onderwijs voor GON-leerlingen secundair onderwijs en leerlingen buso OV4
Curriculum & vorming
►  Dienst Curriculum & vorming op tweedaagse vorming
►  Opschorting Maatwerkdecreet door de Raad van State
►  Nieuwe leerplannen voor de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs
►  Studiemiddag: toelichting nieuwe opleidingsprofielen ict in het volwassenenonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Vleva-sessie: 'De leraar van morgen'
 
 
 

   Algemeen

 
 
Katholieke dialoogschool in de pers: een overzicht
 
De katholieke dialoogschool was de voorbije week volop in de media. De nieuwsbrief van Thomas geeft een reconstructie en duiding bij de feiten. Je kunt er fragmenten bekijken van de debatten in Terzake en de Zevende dag. Dat er een draagvlak is voor de katholieke dialoogschool, lees je in hun recentste nieuwsbrief. Eerder had directeur-generaal Lieven Boeve ook gereageerd in een extra nieuwsbrief. Wil je weten wat het geheim van de katholieke dialoogschool is, schrijf je dan - net als bijna 1 400 anderen - in voor ons Congres op 2 juni 2016. Dit staat er op het programma.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Meinummer van Forum is verschenen
 
Het meinummer van Forum is verschenen. In het hoofdartikel heeft directeur-generaal Lieven Boeve het over beleidskrachtige scholen en schoolbesturen.​
 
Via de Forumzoeker krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je artikels apart downloaden en opzoeken, waaronder deze:
 
 
► 
 
Curriculumdossiers. Het onderwijs aan zet
 
► 
 
Onze Vader. Gemeenschappelijke versie - Toelichting
 
► 
 
Vorming in dialoog (tweede luik) (vorige maand verscheen het eerste luik)
 
► 
 
Het nieuwe exploratie-instrument Columbus verruimt het studiekeuzeproces
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ronde van Vlaanderen voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs
 
Naar jaarlijkse traditie organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen Rondes van Vlaanderen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs waarin we toelichting geven bij de onderwijsactualiteit met focus op nieuwe regelgeving vanaf het schooljaar 2016-2017. Deze gaan door in de regio’s in de periode van 7 tot 17 juni 2016. We geven u later meer info over de concrete thema’s die aan bod zullen komen.  Via de onderstaande linken kun je nu reeds aanmelden en later de gedetailleerde inhoud en vorm nalezen.
 
 
► 
 
Ronde van Vlaanderen voor het basisonderwijs
 
► 
 
Ronde van Vlaanderen voor het secundair onderwijs
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving april 2016
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van april 2016:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs – 21 april 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 19 april 2016
 
De Directiecommissie buitengewoon onderwijs van 19 april 2016 vond niet plaats.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werden.
 
Op 4 mei 2016:
 
 
► 
 
Katholiek onderwijs
 
► 
 
Pensioenen van onderwijspersoneel
 
Op 11 mei 2016:
 
 
► 
 
Masterplan hervorming secundair onderwijs
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
de deadline voor een subsidieaanvraag voor een dynamoPROJECT in de eerste helft van volgend schooljaar is 15 mei 2016. Tot 15 november 2016 kun je je aanvraag indienen voor projecten die tussen 1 februari 2017 en 30 juni 2017 zullen lopen. Met dynamoPROJECT kun je maximum 1 500 euro subsidies krijgen voor een creatief schoolproject. Daarbij leg je met minimaal een externe culturele partner een langer actief traject af op maat van de school.
 
► 
 
de website herinneringseducatie.be bundelt een rijk aanbod aan educatief materiaal met betrekking tot herinneringseducatie. Via hun nieuwsbrief blijf je daarenboven op de hoogte van de laatste nieuwigheden.
 
► 
 
een studiereis naar Yad Vashem (expertisecentrum voor Holocauststudies en Holocausteducatie) in Jeruzalem van 3 tot 13 juli 2016
 
► 
 
de brochure en het volledige onderzoeksrapport over 'Studenteninspraak Onbeperkt' door de Vlaamse Vereniging voor Studenten, met daarin onder andere 10 strategieën om de participatie van leerlingen en studenten (al dan niet met een functiebeperking) te verhogen
 
► 
 
heel wat scholen werken aan de mediawijsheid van kinderen en jongeren. Mediawijs.be wil zicht krijgen op jullie mediawijsheidsinitiatieven in Vlaanderen en Brussel
 
We ontvingen informatie over deze vacatures:
 
 
► 
 
Studio Globo heeft een vacature voor een educatief medewerker of gedetacheerd leraar voor hun werking secundair onderwijs
 
► 
 
de interlevensbeschouwelijke vereniging Axcent vzw heeft een vacature voor een stafmedewerker met een contract van bepaalde duur
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Nood aan een transparant studieaanbod in het katholiek secundair onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt vast dat steeds meer scholen in de voorstelling van hun studieaanbod eerste, tweede en derde graad (op de eigen webpagina, in publiciteit …) alternatieve benamingen hanteren. De nieuwe benamingen die bedacht worden, wijken af van de wettelijke benamingen van de basisopties, beroepenvelden en studierichtingen. Scholen hebben het ter zake ook over ‘leerlijnen’, ‘paralleltrajecten’, ‘plusrichtingen’…
 
Die evolutie staat haaks op een van de belangrijke doelstellingen van de modernisering secundair onderwijs, met name streven naar een transparant studieaanbod voor ouders en leerlingen.
 
Soms zijn de gebruikte namen het resultaat van afspraken die in onderling overleg met alle betrokken scholen tot stand gekomen zijn (bv. de handelsscholen). Maar meestal gaat het om individuele initiatieven met als doel zich voldoende van andere scholen te onderscheiden. Het loopt helemaal fout als scholen met hun 'uniek aanbod' publiciteit gaan voeren bij leerlingen van aangrenzende scholengemeenschappen. Die gang van zaken keurt Katholiek Onderwijs Vlaanderen volstrekt af.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept de scholen op om ouders en leerlingen zo objectief mogelijk te informeren en om in de voorstelling van hun studieaanbod de decretaal vastgelegde benamingen te respecteren. 
 
In datzelfde verband verwijzen we ook naar het artikel ‘Curriculumdossiers – het onderwijs aan zet’ in het meinummer van Forum.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dubbel boekhouden
 
Het VSKO-model dubbel boekhouden is met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd.  De wijzigingen kunnen moeilijkheden opleveren voor vzw’s die gebruikmaken van het modelformulier dat overeenstemt met de voorschriften van de Nationale Bank van België.
 
In het nieuwe model zijn drie grootboekrekeningen van de resultaatsverwerking vervangen/weggelaten. Vzw’s die die grootboekrekeningen in 2014 hebben gebruikt, zien verschillen ontstaan bij de controle van de jaarrekening 2015 via het modelformulier.  De verschillen moeten eenmalig toegelicht worden.
 
De moeilijkheden zijn eenmalig.  Ze zullen niet opnieuw opduiken bij de afsluiting van een volgend boekjaar.
 
Je zult verschillen en weglatingen vaststellen als er in de jaarrekening van 2014 bedragen staan op deze grootboekrekeningen:
 
 
► 
 
794 Tussenkomst in het verlies
 
► 
 
692 Toevoeging aan de bestemde fondsen (vervangen door 691 Toevoeging aan de bestemde fondsen)
 
► 
 
792 Onttrekking aan bestemde fondsen (vervangen door 791 Onttrekking aan de bestemde fondsen)
 
Wanneer dat voor jouw vzw het geval is, dan dien je in werkblad S-vzw 1.1 van het modelformulier aan te geven dat de bedragen van het vorige boekjaar 'niet identiek zijn met die welke eerder openbaar gemaakt werden' en in het eerste luik van werkblad 'Waarderingsregels bis' toe te lichten dat 'voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren' rekening gehouden moet worden met weggevallen bedragen door een wijziging van het boekhoudmodel.  De weggevallen bedragen moeten vermeld worden en de impact ervan moet gespecificeerd worden.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Trui Vermeersch (trui.vermeersch@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Regularisatie van het DAC-statuut in de internaten
 
De toekenning van arbeiders in het Derde Arbeidscircuit (DAC) aan de vrije internaten was historisch gezien een eerste vorm van subsidie door de overheid. Het aantal internen bepaalde het aantal ambten in het DAC-statuut. Wie erin aangesteld wordt, wordt meestal ingezet in de poetshulp en sporadisch ook als keukenhulp.  
 
Op vraag van Vlaams Parlementslid Jos De Meyer over de voorziene termijn van regularisatie, bevestigde minister Hilde Crevits op 17 maart 2016 dat er in Onderwijsdecreet XXV daarvoor een rechtsgrond gecreëerd is. Op 22 april 2016 volgde een principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ontwerp van besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de tewerkstelling  in een gewezen DAC-statuut van personeelsleden in de gesubsidieerde vrije internaten. Op 3 mei 2016 werd met de betrokken vakorganisaties over dat ontwerp onderhandeld dat inmiddels ook overgemaakt is aan de minister van Begroting voor begrotingsakkoord. Dat impliceert dat de regularisatie voorzien wordt op 1 september 2016. Door die regularisatie verdwijnt het DAC-statuut dat eigenlijk een zogenaamd ‘nepstatuut’ is en worden DAC’ers volwaardige werknemers binnen het internaatsbestuur. Elk internaat zal binnenkort afzonderlijk over de te nemen stappen aangeschreven worden.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijzigingen in verlofstelsels: nog altijd geen duidelijkheid
 
Al op 3 maart en op 14 april meldden we dat er voor volgend schooljaar in de stelsels van loopbaanonderbreking wijzigingen op stapel staan. De bedoeling van de overheid is dat een gewone loopbaanonderbreking (ook de GLBO 50+/55+) voor de laatste keer op 1 september 2016 kan ingaan. Ook de personeelsleden die nu al een GLBO 50+/55+ genieten en het volume ervan willen wijzigen, kunnen dat enkel nog op 1 september 2016. Het is niet uitgesloten dat ze zelfs nooit meer terug in de GLBO 50+/55+ kunnen instappen indien ze dat eindeloopbaanstelsel zouden opschorten voor een thematische loopbaanonderbreking.
 
Na 1 september 2016 zullen dan enkel nog de thematische loopbaanonderbrekingen genomen kunnen worden: ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen. Daarnaast wordt er vanaf 2 september 2016 een nieuw stelsel gefinancierd: het Vlaams zorgkrediet. Dat is bedoeld om een opleiding te volgen of om te zorgen voor een jong kind, een gehandicapt kind of een ziek familielid, of om palliatieve zorgen te verlenen. De maximumduur wordt niet gekoppeld aan de persoon die men bijstaat, maar aan het personeelslid zelf (dit wil zeggen berekend over zijn volledige loopbaan).
 
Na maandenlange onderhandelingen is er zelfs vandaag, 12 mei, nog altijd geen uitsluitsel. Daarom kunnen we niet anders dan aan de schoolbesturen ons advies te herhalen om enige flexibiliteit aan de dag te leggen bij de komende verlofaanvragen, bv. door de uiterste aanvraagdatum uit te stellen tot er duidelijkheid is. Zodra we meer informatie hebben, brengen we je daarvan op de hoogte. In de andere verlofstelsels (AVP, VVP, TBSPA) zijn er geen wijzigingen te verwachten voor het volgende schooljaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stakingsaanzegging van onderwijsvakbonden voor 23-27 mei, 24 mei, 31 mei
 
De onderwijsvakbonden ACOD, COC, COV en VSOA hebben stakingsaanzeggingen ingediend voor de week van 23 tot 27 mei (1 uur), voor 24 mei (een halve dag of een volledige dag) en voor 31 mei (ook dan een halve dag of een volledige dag).
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen respecteert het stakingsrecht en brengt begrip op voor de bezorgdheden van de vakorganisaties die de aanleiding vormen voor de acties die ze voor de komende weken aangekondigd hebben. Tegelijk hopen we dat de vakorganisaties die de staking organiseren en de personeelsleden die eraan deelnemen, duidelijk voor ogen houden tegen wie de staking gericht is. Een positieve samenwerking tussen de schoolleiding (schoolbestuur, directeur) en de vakbondsafgevaardigden kan ervoor zorgen dat de staking het gewenste effect bereikt zonder daarbij de leerlingen persoonlijk te treffen.
 
In aanvulling bij de Ministeriële omzendbrief PERS/2013/02 over dat onderwerp bieden we je als bijlage een aantal aanbevelingen voor de organisatie van de school bij stakingen. Daarnaast bezorgen we je modelbrieven om de ouders correct te informeren: een voor het geval er geringe storing van het normale lesverloop te verwachten is, en een voor als er ernstige storing verwacht wordt. Daarbij kies je ofwel de modelbrieven  voor het basisonderwijs ofwel de modelbrieven voor het secundair onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Dienst Lerenden op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2016 heeft de Dienst Lerenden een tweedaagse vorming. Dat betekent dat er geen telefonische permanentie is. Je kunt je vragen sturen naar lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen. Ze worden zo snel mogelijk beantwoord.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangepast model van school- en centrumreglementen voor het schooljaar 2016-2017
 
Deze modellen van school- en centrumreglement zijn voor het schooljaar 2016-2017 aangepast:
 
 
► 
 
buitengewoon basisonderwijs (overzicht wijzigingen);
 
► 
 
buitengewoon secundair onderwijs (overzicht wijzigingen);
 
► 
 
deeltijds beroepssecundair onderwijs (overzicht wijzigingen);
 
► 
 
hoger beroepssecundair onderwijs – HBO verpleegkunde (overzicht wijzigingen).
 
Alle modellen zijn terug te vinden op onze website onder het thema School- en centrumreglement (aanmelden vereist). De modellen van internaatsreglement en centrumreglement volwassenenonderwijs worden nog herwerkt, de publicatie volgt zo snel mogelijk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanwending vrije GON-eenheden in het huidige schooljaar 2015-2016
 
Wegens een sterke vermindering van het aantal aanmeldingen van nieuwe GON-leerlingen in het schooljaar 2015-2016 werden de GON-lestijden/lesuren en uren en de punten voor de integratietoelage zoals toegekend voor het schooljaar 2014-2015, in de dienstverlenende GON-scholen buitengewoon onderwijs behouden tijdens het schooljaar 2015-2016 (= 'bevriezing’ van de GON-ondersteuning).
 
Door die bevriezing beschikten de dienstverlenende GON-scholen buitengewoon onderwijs in het schooljaar 2015-2016 over een equipe van GON-begeleiders die in zekere mate niet in overeenstemming is met de effectieve aantallen GON-leerlingen.
 
GON-scholen met een stijgend aantal GON-leerlingen hadden door de bevriezing onvoldoende GON-lestijden/lesuren en uren om alle GON-leerlingen te begeleiden. Daardoor kwam de kwaliteit van hun GON-begeleiding in het gedrang.
 
Binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen was er een grote solidariteit tussen GON-scholen. GON-scholen met een dalend aantal GON-leerlingen hebben GON-eenheden overgedragen aan GON-scholen met een stijgend aantal GON-leerlingen. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen wij onze GON-scholen nog eens uitdrukkelijk danken voor die solidariteit!
 
De resterende vrije GON-eenheden (overschotten) zijn door de GON-scholen zinvol ingezet. De overheid vraagt ons per GON-school in kaart te brengen waarvoor de overschotten ingezet zijn. Daarom vragen wij aan al onze GON-scholen om de bijbehorende vragenlijst in te vullen ten laatste tegen 18 mei 2016. GON-scholen die geen overschotten hadden, vullen ook die vragenlijst in.
 
Voor vragen kun je contact opnemen met Veronique Decock veronique.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 08 13 - 0492 73 26 42.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
GON in het hoger onderwijs voor GON-leerlingen secundair onderwijs en leerlingen buso OV4
 
Leerlingen met een functiebeperking die nood hebben aan ondersteuning vanuit geïntegreerd onderwijs, kunnen GON-ondersteuning aanvragen als zij de stap zetten naar een hogeschool of een HBO5-opleiding Verpleegkunde. Voor leerlingen uit het secundair onderwijs geldt de decretale voorwaarde dat ze minstens een jaar GON in het secundair onderwijs gevolgd hebben. De aanvraag kan op basis van de bestaande documenten (een inschrijvingsverslag, gemotiveerd verslag of verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs). Voor leerlingen buso OV4 kan de aanvraag op basis van een inschrijvingsverslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs type 4, 6, 7 of 9.
 
Voor het academiejaar 2016-2017 is de overgangsmaatregel van vorig schooljaar verlengd: hogescholen zullen zelf nog geen 'gemotiveerd verslag' opmaken. Enkel wanneer er sprake is van een wijziging van 'ernst' van de handicap of een wijziging van type, kan bijkomende administratie van het CLB nodig zijn. Studenten met GON-ondersteuning in het hoger onderwijs worden door het CLB per e-mail aangemeld bij de dienstverlenende school van zodra duidelijk is dat er een vraag naar ondersteuning is.
 
GON-leerlingen in het hoger onderwijs die voor 30 juni aangemeld worden, kunnen bij de toekenning van middelen aan de dienstverlenende school in de eerste schijf meegenomen worden. Leerlingen die na 1 juli en vóór 30 september worden aangemeld, worden meegenomen bij de toekenning van middelen in de tweede schijf.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Dienst Curriculum & vorming op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2016 heeft de Dienst Curriculum & vorming een tweedaagse vorming. Dat betekent dat je je vragen voor onze medewerkers het best via e-mail stelt. Het e-mailadres van alle medewerkers is op deze wijze opgebouwd: voornaam.familienaam@katholiekonderwijs.vlaanderen. De administratie van de dienst blijft wel bereikbaar op het nummer 02 507 06 67.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opschorting Maatwerkdecreet door de Raad van State
 
We hebben volgend bericht ontvangen van de VDAB:
 
'Door de schorsing van de uitvoeringsbesluiten collectief maatwerk was ook de wetgeving BTOM mee ter ziele gegaan, waardoor we tijdelijk ook geen recht op beschutte werkplaats konden toekennen. De wetgeving voor het recht op beschutte werkplaats is in herstel. Het ontwerp werd goedgekeurd door Inspectie-Financiën en ligt nu bij Begroting. Bij leven en welzijn is dat afgerond tegen 1 juli aanstaande.  Dan zullen we terug de jongeren uit OV2 kunnen toeleiden naar de beschutte werkplaatsen.'
 
Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijven we het dossier opvolgen. Vanuit de Vlaamse Onderwijsraad (commissie buitengewoon secundair onderwijs) is er een brief verstuurd naar de ministers Crevits (onderwijs) en Homans (sociale economie). Op donderdag 12 mei wordt het dossier in de commissie buso verder opgevolgd. De stuurgroep 'BuSO OV2 – groep Maatwerk' gaat daarover op 8 juni verder in gesprek met de VDAB. We willen zo tot een afdoende oplossing komen voor dit meer dan urgente probleem. We houden jullie op de hoogte via onze communicatiekanalen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe leerplannen voor de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs
 
De onderwijsinspectie heeft nieuwe leerplannen goedgekeurd voor de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs. Die nieuwe leerplannen kunnen gebruikt worden vanaf 1 september 2016. Je vindt ze in de rubriek ‘curriculumontwikkeling’ op de website van de stuurgroep volwassenenonderwijs. Voor meer info kun je terecht bij Monique De Ridder (monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiemiddag: toelichting nieuwe opleidingsprofielen ict in het volwassenenonderwijs
 
Vanaf 1 september 2016 zullen – onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering – negen nieuwe opleidingsprofielen voor het studiegebied ict van kracht worden. Voor iedereen die aan de slag wil gaan met die nieuwe opleidingsprofielen, organiseren de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) netoverschrijdend twee studiemiddagen.
 
We zullen daarbij dieper ingaan op de inhoud, de context en de opbouw van de nieuwe opleidingsprofielen en hoe de cvo’s daar zelf verder mee aan de slag kunnen gaan. We lichten dan ook de ondersteuningsinitiatieven voor de nieuwe opleidingsprofielen ict tijdens het schooljaar 2016-2017 toe.
 
De twee studiemiddagen worden in de loop van de maand juni georganiseerd. Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven is evenwel verplicht.
 
 
► 
 
Op 14 juni 2016 van 14.00 uur tot 17.00 uur in Antwerpen (aula LBC, Sudermanstraat 5). De plaatsen zijn beperkt tot 100 deelnemers.
 
► 
 
Op 21 juni 2016 van 13.30 uur tot 16.30 uur in Gent (Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2). De plaatsen zijn beperkt tot 50 deelnemers.
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vleva-sessie: 'De leraar van morgen'
 
De Vleva-sessie 'De leraar van morgen' was oorspronkelijk gepland op 23 november 2015. De sessie werd door de veiligheidssituatie in Brussel uitgesteld. Er is een nieuwe datum geprikt. Op donderdag 26 mei 2016 ben je van harte welkom bij Vleva, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel. Van 09.30 uur tot 13.00 uur gaan Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vleva, samen met experts uit Schotland, het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen op zoek naar de leraar van morgen.
 
Het programma van het evenement blijft ongewijzigd. Je kunt het raadplegen op de vleva-website. Inschrijven kan ook via die website. Wie al ingeschreven was voor de november-sessie én dat vóór 22 april 2016 had bevestigd bij Karen Vandersickel, liaison officer Vleva, (karen.vandersickel@vleva.eu)  hoeft zich niet opnieuw in te schrijven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook