Dit is nieuwsbrief 230 van 4 februari 2021 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 230 van 4 februari 2021 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuwe website en nieuwsbrieven
►  Toegang tot gevoelige informatie website: nieuw
►  Digitale inforonde basis- en secundair onderwijs
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2021
►  Presentatie en opname informatievergadering internaten
►  Mededelingen vanuit de vicariale dienst regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
Bestuur & organisatie
►  Corona en leraren in opleiding
►  Let op voor oogschade bij gebruik van alcoholische handgels
►  Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk
►  Ergonomisch (thuis)werken
►  Fiscale fiches 2020
►  Verplicht doorgeven totale bedragen van overheidsopdrachten
►  Vorming datageletterdheid voor besturen begin maart
Personeel
►  Extra “Bijsprong”
►  Extra inforonde over TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie
Lerenden
►  Ondersteun de ondersteuners
►  Heb je vragen of bezorgdheden over het vaccineren van stagiairs?
Curriculum & vorming
►  Interactief schema breed evalueren in het basisonderwijs
►  Reflecteren op het leerlingvolgsysteem als (genormeerd of gestandaardiseerd) instrument
►  FAQ modernisering so tweede graad
►  Bijkomende info over professionaliseringstrajecten nieuwe leerplannen tweede graad so
►  De digitale leerplantool so Vlaanderenbreed ondersteund
►  Opleiding voor beginnende trajectbegeleiders en betrokken leerkrachten in duaal leren
►  22 nieuwe leerplannen volwassenenonderwijs vanaf 1 februari 2021
Identiteit & kwaliteit
►  Probeer het eens uit: aanbod voor de vasten vervolledigd
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuwe website en nieuwsbrieven
 
Na de krokusvakantie vernieuwt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn online dienstverlening. Dat betekent onder meer dat we naar één website gaan, waar je als onderwijsprofessional alle nodige informatie, professionaliseringsinitiatieven, contactgegevens én je regionale informatie … kunt terugvinden.
 
Daarnaast is dit ook een van de laatste nieuwsbrieven die je in dit format zult ontvangen. Je wordt automatisch ingeschreven op de nieuwe nieuwsbrief. Onze nieuwe nieuwsbrief zul je op maat kunnen samenstellen op basis van je onderwijsniveau, regio, functie en interesses. Er is ook een vakkennieuwsbrief voor het secundair onderwijs, waarbij je je kunt inschrijven op de vakken die jij geeft.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Toegang tot gevoelige informatie website: nieuw
 
Een leidinggevende heeft automatisch toegang tot gevoelige informatie op onze website. Een administratief verantwoordelijke kan via zijn leidinggevende toegang krijgen. Daarnaast kun je als leidinggevende of administratief verantwoordelijke nu ook extra mensen van het team toegang geven tot die informatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Digitale inforonde basis- en secundair onderwijs
 
Je kunt nog inschrijven voor de sessies van 9 en 25 februari van onze online inforonde over de onderwijsactualiteit voor onze bestuurders en directeurs in het basis- en het secundair onderwijs. Deelnemers krijgen een link toegestuurd met een paswoord. Meer info en kosteloos inschrijven:
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon basisonderwijs
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon secundair onderwijs
 
Op de agenda:
 
Inforonde basisonderwijs:
 
► 
 
Politieke actualiteit/nieuws vanuit de netwerkorganisatie
 
► 
 
Nieuwe ontwikkelingsdoelen/eindtermen: stand van zaken
 
► 
 
Overgang kleuter-lager
 
► 
 
Overgang basisonderwijs-secundair onderwijs
 
Inforonde secundair onderwijs:
 
► 
 
Politieke actualiteit/nieuws vanuit de netwerkorganisatie
 
► 
 
Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: stand van zaken
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2021
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van januari 2021: 
 
► 
 
verslag directiecommissie basisonderwijs - 13 januari 2021
 
► 
 
verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs - 14 januari 2021
 
► 
 
verslag directiecommissie secundair onderwijs – 12 januari 2021
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Presentatie en opname informatievergadering internaten
 
Op 2 februari 2021 organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een informatievergadering voor internaten. Tijdens deze vergadering kwamen de prioriteiten en initiatieven aan bod die we zelf willen organiseren op basis van de bevraging in de internaten vorig schooljaar. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij de conceptnota internaten en het Vlor-advies ter voorbereiding van het decreet internaten.
 
Graag delen we de presentatie en de opname van deze bijeenkomst.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale dienst regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die de voorbije week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We geven je een commentaar bij de bespreking van het ontwerp van decreet eindtermen tweede en derde graad so op 28 januari 2021.
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 28 januari 2021 beantwoord werden.
 
 
► 
 
Gratis menstruatieproducten op school
 
► 
 
Schoolcontext en burn-out
 
► 
 
Voka/UGent-oriëntatieproeven voor 12/14-jarigen
 
► 
 
SES-indicatorleerlingen
 
► 
 
Bachelor-master”knip”
 
► 
 
Diversiteit in schoolhandboeken
 
► 
 
Studenten en corona
 
► 
 
Corona, lichamelijke opvoeding en stagiairs LO
 
► 
 
Financiële radar van onderwijsinspectie
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 3 februari 2021 beantwoord werd.
 
 
► 
 
Leerkrediet en corona
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We hebben de volgende vacatures:
 
 
► 
 
voltijds pedagogisch begeleider buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
halftijdse pedagogisch begeleider buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
voltijds pedagogisch begeleider basisonderwijs met als specifieke expertise kleuteronderwijs
 
► 
 
halftijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling in een vervangopdracht tot 31.08.2021
 
► 
 
voltijdse schoolbegeleider so met expertise datageletterdheid - Prioritair werkingsgebied Limburg
 
► 
 
voltijdse schoolbegeleider bao met expertise datageletterdheid - Prioritair werkingsgebied Limburg
 
► 
 
deeltijdse pedagogisch begeleider project taal so, OKAN voor regio Limburg
 
► 
 
deeltijdse pedagogisch begeleider Nederlands so voor regio Limburg
 
Al onze vacatures kun je raadplegen door te surfen naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Corona en leraren in opleiding
 
De coronacrisis heeft tot gevolg dat verschillende scholen terughoudend zijn om stages toe te laten. En dat is jammer. Het is immers uitermate belangrijk dat onze toekomstige leraren ervaring kunnen opdoen in een reële klascontext. Bovendien kunnen leraren in opleiding soelaas bieden wanneer er tijdelijk enkele leraren uitvallen. Ook naar de toekomst toe is het belangrijk dat studenten voldoende praktijkervaring hebben om binnen de normale tijdspanne te kunnen afstuderen. Door het tekort aan leraren is dit cruciaal. 
 
De veiligheidsdraaiboeken bevestigen dat je leraren in opleiding als essentiële derden mag beschouwen.  En alhoewel niet expliciet in de lijst vermeld, mag je ook stagebegeleiders van leraren in opleiding tot de essentiële derden rekenen. Minister Weyts heeft dat expliciet aan ons bevestigd. Dus zowel de leraren in opleiding als hun stagebegeleiders mag je als essentiële derden op je school toelaten. Met de stagebegeleiders kun je bekijken welke begeleidingsactiviteiten eventueel digitaal kunnen en welke fysiek moeten.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Let op voor oogschade bij gebruik van alcoholische handgels
 
Je kunt haast geen gebouw meer vinden waar géén desinfectiezuil aan de inkom staat. Een goede en noodzakelijke voorzorgsmaatregel in de strijd tegen het coronavirus. Als het desinfectiemiddel echter per ongeluk in je ogen terechtkomt, kan dat voor oogschade zorgen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk
 
Het model van jaarverslag 2020 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is nu beschikbaar. Je hoeft het jaarverslag niet meer verzenden naar de ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk die belast zijn met het toezicht. Het volstaat dat je het ter beschikking houdt. 
 
Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ergonomisch (thuis)werken
 
vrouw aan bureau   Onlangs vond in regio West-Vlaanderen in samenwerking met het CM-Gezondheidsfonds een digitaal netwerkcafé over ergonomisch thuiswerken plaats. Deze sessie werd opgenomen en kun je nog tot 20 februari bekijken.  Meer informatie over dit onderwerp vind je op onze themapagina Ergonomie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Fiscale fiches 2020
 
De uiterste indiendatum van de fiches 281.10, 281.20 en 281.30 van inkomstenjaar 2020 via Belcotax-on-Web is 28 februari 2021. Ook moet je tegen diezelfde datum een afschrift van de fiche bezorgen aan het personeelslid of de bestuurder zodat die zijn aangifte in de personenbelasting kan invullen.
 
Opgelet: Er zijn meerdere wijzigingen, waaronder de aanlog procedure bij Belcotax-on-web.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verplicht doorgeven totale bedragen van overheidsopdrachten
 
Ten laatste op 15 maart 2021 moeten schoolbesturen de totale waarde van alle overheidsopdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels (opgesplitst in werken, leveringen en diensten) die ze in 2018, 2019 en 2020 hebben gegund, meedelen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (Dienst Overheidsopdrachten). Het doorgeven van deze info is verplicht op basis van artikel 165 van de overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.
 
De gegevens worden gebundeld in een ‘statistisch rapport’ dat bestemd is voor de Europese Commissie; een van de cruciale tools om zicht te houden op het gunningsgedrag van de aanbestedende overheden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming datageletterdheid voor besturen begin maart
 
Wil je als bestuurder of leidinggevende belast met bestuurlijke taken een inleiding en overzicht krijgen van wat pedagogisch didactisch beleid voor een bestuur inhoudt? Dan is deze sessie aan te raden.
 
Na een korte inleiding gaat Maarten Penninckx uitgebreid in op:
 
 
► 
 
Welke data beschikbaar zijn of kunnen gemaakt worden om het nemen van beslissingen voor een bestuur te ondersteunen.
 
► 
 
Waarom is datageletterd werken belangrijk voor een school.
 
► 
 
Wanneer kunnen we spreken van een ‘datageletterde school’.
 
► 
 
Welke data zijn beschikbaar voor scholen.
 
► 
 
Hoe kan een bestuur hiervan gebruik maken.
 
Deze sessie wordt drie keer aangeboden. Maak je keuze uit een avondsessie op 2 of 4 maart, of een sessie op woensdagnamiddag 10 maart en schrijf je vlug in.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Extra “Bijsprong”
 
De Vlaamse regering voorziet extra middelen voor de inzet van bijkomend personeel tijdens de lesuren of daarbuiten om de leerachterstand versneld weg te werken. 
 
De minister hoopt dat leerkrachten met een deeltijdse opdracht en gepensioneerde leerkrachten tijdens de lesuren willen bijspringen zodat leerlingen met een leerachterstand meer aandacht krijgen. De extra personeelsleden moeten beschikken over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en volgen vanzelfsprekend de veiligheidsmaatregelen op die gelden binnen de schoolmuren. 
 
De extra middelen zullen op eenvoudig gemotiveerd verzoek worden toegewezen. De procedure zal wellicht vergelijkbaar zijn met de procedure die momenteel geldt voor vervangingen van minder dan 10 dagen. Indien de vraag het aanbod zou overstijgen, komt er een plafond per scholengemeenschap op basis van het leerlingenaantal. 
 
De maatregel gaat in meteen na de krokusvakantie en loopt tot 30 juni. 
 
Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen we daarover berichten in onze nieuwsbrief. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra inforonde over TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie
 
Wij voorzien via digitale weg een extra inforonde over: 
 
 
► 
 
de benoemingsronde van 1 juli 2021; 
 
► 
 
de versnelde TADD en vaste benoeming; 
 
► 
 
het gewijzigd traject van functioneren en evalueren. 
 
De inforonde vindt plaats op: 
 
 
► 
 
dinsdag 2 maart van 13 uur tot 15.30 uur   
 
► 
 
vrijdag 12 maart van 10 uur tot 12.30 uur
 
► 
 
dinsdag 16 maart van 17 uur tot 19.30 uur 
 
► 
 
dinsdag 23 maart van 13 uur tot 15.30 uur 
 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Ondersteun de ondersteuners
 
Het huidige ondersteuningsmodel is opnieuw met een schooljaar verlengd. Dit is bepaald in het Decreet van 18 december 2020 tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (V). Concreet betekent dit dat we volgend schooljaar een vijfde jaar van het ondersteuningsmodel ingaan, met inbegrip van het tijdelijk statuut voor de ondersteuners. Dit betreuren we.
 
Met dit bericht willen we alle ondersteuners en coördinatoren die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten en de schoolteams te ondersteunen in het realiseren van een inclusief onderwijstraject een hart onder de riem steken.
 
We hebben jullie nodig, vandaag, morgen, volgend schooljaar en in de verdere toekomst. We hebben jullie nodig om meer inclusief onderwijs mee te helpen waar maken. Daarom doen we een oproep aan alle schoolbesturen om het verlof tijdelijk andere opdracht (VTAO) dat vastbenoemde personeelsleden moeten aanvragen om ook volgend schooljaar als ondersteuner te kunnen werken, goed te keuren. Lieven Boeve, onze directeur-generaal, zal hiervoor nog een apart schrijven richten aan alle schoolbesturen. Inmiddels zetten we stappen om overgangsmaatregelen te bepleiten voor de ondersteuners.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Heb je vragen of bezorgdheden over het vaccineren van stagiairs?
 
Over het vaccineren van stagiairs rijzen bij de scholen heel wat vragen en bezorgdheden. We kunnen nu verwijzen naar de veelgestelde vragen over de coronamaatregelen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 
 
► 
 
Je kunt er doorklikken naar de verschillende onderwijsniveaus, zoals ‘basis en secundair onderwijs’. Onder de titel ‘vaccinaties’ vind je vervolgens antwoorden op enkele vragen. Bijvoorbeeld: ‘Wie zorgt er voor de vaccinaties van stagiairs in het onderwijs’? en ‘Mogen stagiairs gevaccineerd worden in de zorginstellingen waar ze stage lopen’?
 
► 
 
Voor het volwassenonderwijs en hoger onderwijs wordt telkens verwezen naar dezelfde antwoorden voor het leerplichtonderwijs (‘basis en secundair onderwijs’).
 
► 
 
We verwijzen ook naar de vragen en antwoorden onder de titel ‘leren en werken, stages en duaal leren’. Onder de vraag ‘Hoe organiseer ik stages en werkplekleren voor het schooljaar 2020-2021’ is een leidraad voor werkplekleren beschikbaar waarin verschillende scenario’s zijn uitgewerkt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Interactief schema breed evalueren in het basisonderwijs
 
Wil je graag met jouw (kern)team nadenken over breed evalueren? We ontwikkelden een schema om je hierbij te ondersteunen. Je kunt de pdf downloaden en printen op A3 of je kunt met de interactieve versie aan de slag gaan. Je schoolbegeleider kan je ondersteunen bij deze reflectie. 
 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Reflecteren op het leerlingvolgsysteem als (genormeerd of gestandaardiseerd) instrument
 
Wil je graag met je team concreet nadenken over systemen om ontwikkeling te volgen? Met onze reflectievragen en -opdrachten kun je de eigen schoolvisie op leerlingvolgsystemen versterken en passende keuzes maken. Onze kijkwijzer kan jullie helpen bij het beoordelen van leerlingvolgsystemen.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
FAQ modernisering so tweede graad
 
Op basis van alle vragen die we ontvangen over de tweede graad secundair onderwijs vind je drie FAQ's op de themapagina: algemene vragen over de tweede graad, vragen specifiek met betrekking tot MEAV en vragen specifiek met betrekking tot de A-finaliteit.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bijkomende info over professionaliseringstrajecten nieuwe leerplannen tweede graad so
 
In de nieuwsbrief van vorige week berichtten we over de lancering van de professionaliseringstrajecten voor de nieuwe leerplannen voor de tweede graad secundair onderwijs. Op de leerplanpagina’s vind je voortaan een leerpad voor elk leerplan van de tweede graad. De basissessies zijn online sessies die permanent en vrij beschikbaar zijn en die leraren en vakgroepen basisinformatie geven over de nieuwe leerplannen.
 
Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven moeten leraren zich registreren. Over hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je meer in de nieuwsbrief van 17 december. Alle informatie over hoe je kunt inschrijven voor de leerpaden en andere specifieke items vind je in een FAQ over de leerpaden waarin we veelgestelde vragen beantwoorden en door middel van filmpjes een en ander visualiseren. Een overzicht van alle beschikbare leerpaden vind je op onze leeromgeving.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
De digitale leerplantool so Vlaanderenbreed ondersteund
 
Momenteel voeren we in LLinkid, onze digitale leerplantool, de 116 nieuwe leerplannen van de tweede graad secundair onderwijs in. Vermoedelijk zullen ze tegen de paasvakantie in de tool ter beschikking zijn.
 
In heel wat scholen gingen leraars van de eerste graad al aan de slag met LLinkid. Binnenkort komen er heel wat leraren van de tweede graad bij. Uiteraard kunnen alle leraars op onze ondersteuning blijven rekenen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding voor beginnende trajectbegeleiders en betrokken leerkrachten in duaal leren
 
Tijdens deze opleiding krijgen de trajectbegeleiders en leerkrachten inzicht in de belangrijkste aspecten van duaal leren. Ben je gestart met een opleiding duaal leren en heb je nog vragen over de administratieve verplichtingen? Wil je meer weten over de specifieke taken van de trajectbegeleider?  Zoek je input voor het maken van een opleidingsplan of krijg je graag voorbeelden van goede afspraken tussen mentor en trajectbegeleider? 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
22 nieuwe leerplannen volwassenenonderwijs vanaf 1 februari 2021
 
Vanaf 1 februari 2021 kunnen de centra voor volwassenenonderwijs volgende nieuwe leerplannen implementeren. Voor de meeste leerplannen werd door de inspectie een definitieve goedkeuring verleend; een aantal leerplannen kreeg een voorlopige goedkeuring voor één schooljaar. Voor deze laatste zullen de pedagogische begeleidingsdiensten het nodige doen om de gevraagde aanpassingen uit te voeren; waar nodig zullen de desbetreffende leerplancommissies opnieuw worden samengeroepen.
 
Je vindt deze en alle andere goedgekeurde leerplannen voor het volwassenenonderwijs op de website Samen volwassenenonderwijs.
 
Voor vragen of meer info kun je terecht bij Monique De Ridder (monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen)
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Probeer het eens uit: aanbod voor de vasten vervolledigd
 
Affiche Vasten  
 
De nieuwsbrief 229 van vorige week nodigde al uit om het aanbod voor de vasten 2021 te verkennen. Dat aanbod is nu compleet. Het is nog aangevuld met twee nieuwe bijdragen:
 
► 
 
Wekelijkse bezinning voor personeelsleden en
 
► 
 
Grasduinen in het aanbod van Broederlijk Delen.
 
Proberen jullie het uit om de veertigdagentijd op school een verrassend vreugdevolle beleving te laten zijn?
 
De info over het hele aanbod is ook verzameld op 1 A4’tje.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Het realiseren van inclusief onderwijs dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen vraagt een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding. Wil je samen met je collega’s het beleid op leerlingenbegeleiding in jouw school verder ontwikkelen? Dan is de toolbox Geïntegreerde leerlingenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen iets voor jou!
 
► 
 
Hoe beleven ouders het onderwijs in deze coronacrisis? Zij kunnen vóór 8 februari hun stem laten horen via de bevraging van de ouderkoepels (onder andere VCOV). Het duurt maximum vijf minuten om de bevraging in te vullen. Bedankt om de bevraging mee te helpen verspreiden!
 
► 
 
Vanuit het project Schijnwerper op taal, een samenwerking van Universiteit Antwerpen, Odisee en Thomas More, in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid zoeken de onderzoekers dringend inspirerende praktijkvoorbeelden van taalondersteuning aan leerlingen kleuter-, lager of secundair onderwijs. Wil jij de aanpak van jouw team, van jouw leraren delen? Wil jij bijdragen aan het slagen van taalintegratietrajecten? Bekijk dan deze oproep.
 
► 
 
Kruit, 11.11.11 en ‘MOS – duurzame scholen, straffe scholen’ organiseren op donderdag 4 maart 2021 Teach Up! 2030 – Inspiratiedag voor duurzame wereldburgers. Teach Up! 2030 spoort leerkrachten, educatief personeel en educatieve aanbieders aan om op school aan de slag te gaan met duurzame en mondiale thema’s. De SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties vormen de inhoudelijke leidraad. Deze tweede editie zal volledig online plaatsvinden. Inschrijven is gratis , maar noodzakelijk.
 
► 
 
Heb je een vernieuwend pedagogisch project dat zich richt naar maatschappelijk kwetsbare jongeren? Neem deel aan deze projectoproep! School van de Hoop is een hulpprogramma van de Stichting Koningin Paola dat financiële ondersteuning en begeleiding verleent voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen en hun gezin te bevorderen.
 
► 
 
Welke toekomst dromen we voor onze kerkgebouwen? Welke kansen zijn er voor kerken die gebouw voor de eredienst blijven? Hoe de spirituele kracht van een kerk of kapel nieuw leven geven? Welke mogelijkheden biedt herbestemming? Het zijn maar enkele van de vragen die worden aangesneden in drie boekvoorstellingen op woensdagavonden in februari, online – in jouw huiskamer, telkens van 19.30 tot uiterlijk 21 uur. Samen met het Vlaams Lasalliaans Perspectief en Tom Callebaut (tc plus) presenteert PARCUM op 10 februari het kunstfotoboek 2020 van Geert Goiris waarin de kapel van de ontluiking in Groot-Bijgaarden centraal staat. Hoe kan de hedendaagse mens aangesproken worden in deze ruimtes? En welke rol spelen architecten en kunstenaars hierin? Inschrijven is verplicht maar kosteloos.
 
► 
 
Hetdigitaal platform Claire brengt bedrijven die CO²-compensaties nodig hebben in contact met lokale initiatieven waar een investering in energieverlagende projecten kan leiden tot een CO²-reductie. Ook scholenbouwprojecten komen hiervoor in aanmerking.
 
► 
 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert een gratis webinar over de versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen corona.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook