Dit is Nieuwsbrief 16 van 19 november 2015 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 16 van 19 november 2015 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuwe regiodirecteur pedagogische begeleiding Limburg
►  Nieuwe regiodirecteur pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel
►  Infootjes basisonderwijs
►  Regionale mededelingen secundair onderwijs
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting: ook voor het buitengewoon onderwijs
►  Aanvragen Structuurwijzigingen katholiek gewoon basisonderwijs 2016-2017
►  Tegemoetkoming kosten bedrijfsrevisor verlengd
►  Eerste nummer nieuwe jaargang SamenScholen
►  Nieuw nummer VONDeling
Personeel
►  Nascholing: de globale puntenenveloppe en het ondersteunend personeel
►  Syndicale acties ABVV
Lerenden
►  Ronde van Vlaanderen voor secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs OV4
►  Cursus 'Building a school for all' (BASFA)
Curriculum & vorming
►  Start nieuw werkjaar Studiegroep Authentieke Middenscholen Vlaanderen
Identiteit & kwaliteit
►  Uitnodiging 'Samen op weg naar Inspectie 2.0’
►  Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
►  Nascholingsinitiatieven Pedic
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuwe regiodirecteur pedagogische begeleiding Limburg
 
Op 1 januari 2016 gaat Jan Creemers, regiodirecteur Limburg, met pensioen. Kathleen Toonen volgt hem op. We geven je graag wat meer info over de nieuwe regiodirecteur. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst haar veel succes!
 
Voor iedereen, Regio Limburg
 
 
 
Nieuwe regiodirecteur pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel
 
Op 1 januari 2016 gaat Guido Vandevenne, regiodirecteur Mechelen-Brussel, met pensioen. Peter Op ’t Eynde volgt hem op. We geven je graag wat meer info over de nieuwe regiodirecteur. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst hem veel succes!
 
Voor iedereen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Infootjes basisonderwijs
 
De infootjes basisonderwijs van de maand november (regio Oost-Vlaanderen) zijn onder de naam van iedere begeleider terug te vinden.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Regionale mededelingen secundair onderwijs
 
Het novembernummer van de Mededelingen van regio Oost-Vlaanderen voor het secundair onderwijs is verschenen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
Op de plenaire vergadering van 12 november 2015 werden deze vragen besproken:
 
 
► 
 
Actuele vraag over de conclusies uit de audit van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits.
 
► 
 
Actuele vraag over de geplande hervorming van de lerarenopleiding van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 12 november 2015 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Vraag om uitleg over het informeren van (mede)leerlingen over de invoering van het M-decreet van Ingeborg De Meulemeester 
 
► 
 
Vraag om uitleg over het omgaan met gedragsproblemen en de gevolgen hiervan voor de werking van leerkrachten onder het M-decreet van Ingeborg De Meulemeester
 
► 
 
Vraag om uitleg over de factuur voor forfaitaire en extra studiekosten van Tine Soens
 
► 
 
Vraag om uitleg over de rechtspositie van gastprofessoren van Kathleen Helsen en over het statuut van gastprofessoren in het hoger onderwijs van Jos De Meyer
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties:
 
 
► 
 
ZIENsWIJZEr een bundel over kijken en zien als belangrijk aspect in het vredevol omgaan met elkaar.
 
► 
 
een netwerkdag sociaal-agogisch werk op 24 november 2015 door Vives in Kortrijk.
 
► 
 
'Wat is ... radicalisme?', een avondsessie over radicalisering, op 25 november 2015 door het postuniversitair centrum (KU Leuven) in Kortrijk.
 
► 
 
symposium 'Zot van Natuur' op 10 december 2015 in Oostende.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting: ook voor het buitengewoon onderwijs
 
Het verhaal over Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS) heeft veel kanten. Iedereen is het eens over de onderliggende basisdoelstelling. We vertrekken vanuit respect voor en vertrouwen in onze huidige 6 000 bestuurders en hun directieteams. Toch voelen we samen aan dat het beleidsvoerend vermogen van onze besturen versterkt moet worden om ons kwaliteitsvol onderwijs op termijn optimaal afgestemd te houden op de individuele behoeften van onze leerlingen in een evoluerende maatschappij. 
 
Er bestaat niet één model dat overal toegepast moet worden. BOS is maatwerk, het gevolg van een proces waarin besturen en directies elkaar leren kennen en de meerwaarde inzien van een schaalvergroting om te komen tot een bestuurlijke optimalisering. Daarom ontstaat BOS noodzakelijkerwijs van onderuit. Dit is dan ook geen tekst over hoe het moet. Je leest wel hoe het kan.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvragen Structuurwijzigingen katholiek gewoon basisonderwijs 2016-2017
 
Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke scholen voor gewoon basisonderwijs evenals wijzigingen in de samenstelling van scholengemeenschappen basisonderwijs vallen onder de interne planningsprocedure. Kleuterscholen, lagere scholen of basisscholen die op 1 september 2016 een structuurwijziging (fusie, opsplitsing, verhuizing, afschaffing, bijkomende vestigingsplaats, uitbreiding niveau …) overwegen, sturen ten laatste op 1 maart 2016 een aanvraag naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en naar de DPCC-BaO.
 
De precieze modaliteiten voor die aanvragen lees je in de planningsmededeling Aanvragen in verband met de rationele ontwikkeling van het katholiek gewoon basisonderwijs - schooljaar 2016-2017. We vestigen de aandacht op de wijze van indienen, vermeld in het punt 5.3 van de planningsmededeling. Voor de aanvraag kun je gebruikmaken van het formulier, toegevoegd als bijlage 1 van diezelfde planningsmededeling.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij patrick.deboutte@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tegemoetkoming kosten bedrijfsrevisor verlengd
 
Recent heeft het Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming een besluit uitgevaardigd dat het systeem van tegemoetkoming in de kosten voor een commissaris voor bepaalde schoolbesturen verlengd. Schoolbesturen die als zeer grote vzw verplicht waren om in het boekjaar 2014 een bedrijfsrevisor aan te stellen, kunnen voor een deel van de relevante kosten een tegemoetkoming vragen. De aanvraag moet ten laatste op 31 maart 2016 bij het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten worden ingediend.
 
Meer informatie vind je in de Omzendbrief NO/2010/01.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eerste nummer nieuwe jaargang SamenScholen
 
Het tijdschrift voor inrichtende machten en schoolbesturen van het Vicariaat Onderwijs Bisdom Hasselt (DCAIM Hasselt) brengt actuele informatie. Het vormingsaanbod voor schoolbesturen 2015‐2016 krijgt in dit nummer de nodige aandacht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer VONDeling
 
Het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft boeiende informatie voor de bestuurders in petto. Het uitgebreide artikel Het BOS-verhaal, volgende aflevering brengt op een overzichtelijke wijze de processen rond bestuurlijke optimalisering in het aartsbisdom in kaart.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nascholing: de globale puntenenveloppe en het ondersteunend personeel
 
In januari en februari 2016 biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een nascholing aan over de globale puntenenveloppe en het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. De sessies zijn bedoeld voor verantwoordelijken van de personeelsadministratie, stafmedewerkers van scholengemeenschappen, directieleden en coördinerend directeurs.
 
De sessies vinden plaats op 15 januari (Gent), 20 januari (Antwerpen), 28 januari (Hasselt), 2 februari (Mechelen) en 5 februari (Brugge). Deelnemen is gratis, maar je dient wel in te schrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Syndicale acties ABVV
 
Het ABVV heeft bij alle werkgeversfederaties een stakingsaanzegging ingediend voor de acties die de komende weken georganiseerd worden, meer bepaald in Antwerpen op 27 november en in Brussel en Vlaams-Brabant op 30 november.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Ronde van Vlaanderen voor secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs OV4
 
De ministeriële omzendbrief SO/2015/01 over Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en buso OV4, die in werking trad op 31 augustus 2015, creëert een regelgevend kader met betrekking tot de welzijnsrechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten van observatie-activiteiten en praktijklessen op verplaatsing. Daarnaast heeft de omzendbrief ook gevolgen voor stages.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil je daarover via een Ronde van Vlaanderen informeren. Je krijgt ook de kans om vragen te stellen. We organiseren dat initiatief samen met de regio's op deze data en plaatsen:
 
 
► 
 
Gent: 1 december 2015 ('s middags)
 
► 
 
Mechelen-Brussel: 3 december 2015 ('s middags)
 
► 
 
Antwerpen: 4 december 2015 ('s middags) 
 
► 
 
Hasselt: 8 december 2015 ('s middags)
 
► 
 
Brugge: 10 december 2015 ('s middags)
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je op de website van de nascholing.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Cursus 'Building a school for all' (BASFA)
 
Onderwijs is een onontbeerlijke pijler van een inclusieve samenleving.  Vlaanderen staat voor een grote uitdaging om te bouwen aan een inclusievere maatschappij. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is lid van EASPD, een Europese netwerkorganisatie die meer dan 11 000 organisaties van over heel Europa vertegenwoordigt voor alle handicaps en over alle maatschappelijke sectoren, waaronder onderwijs.
 
EASPD organiseert voor de vierde keer de cursus Building a school for all (BASFA). De cursus vindt plaats in Rome van zondagavond 31 januari 2016 tot vrijdag 5 februari. Meer informatie vind je in het programma en de promotiefolder. Of neem een kijkje op www. easpd.eu. Warm aanbevolen!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Start nieuw werkjaar Studiegroep Authentieke Middenscholen Vlaanderen
 
Studiegroep authentieke middenscholen Vlaanderen (St.A.M.) wil als beweging openstaan voor middenscholen en ook andere scholen die hun eerste graad secundair onderwijs breed willen benaderen en uitbouwen vanuit deze vier basisdoelen:
 
 
► 
 
opvang bieden aan ‘alle’ basisschoolverlaters;
 
► 
 
een brede gemeenschappelijke basisvorming voor alle leerlingen garanderen;
 
► 
 
de studiekeuze uitstellen en elke leerling geleidelijk en positief oriënteren;
 
► 
 
alle leerlingen begeleiden bij het leren leren, het leren leven en het leren kiezen.
 
Vanuit die visie wil St.A.M. een belangrijke inspirerende rol spelen voor al wie de eerste graad binnen de eigen scholengemeenschap of school breed oriënterend wil organiseren. St.A.M. wil in de komende jaren vooral ook schoolteams van leraren, middenkaders en directies een platform bieden om in een netwerk van samenwerking op geregelde tijdstippen nieuwe ervaringen uit te wisselen en expertise te delen, onder meer met het oog op de nakende onderwijshervorming. Als de school lid wil worden, dan vind je alle nodige informatie in het inschrijvingsformulier 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Uitnodiging 'Samen op weg naar Inspectie 2.0’
 
Ter gelegenheid van de tweedaagse middenkaders hebben we Lieven Viaene, inspecteur-generaal van de inspectie, bereid gevonden om ons te informeren over de vernieuwde kijk op schooldoorlichtingen. Een kijk met grote gevolgen voor de interne werking van onze scholen. 
 
We willen de presentatie op dinsdag 24 november 2015 in het congrescentrum Floreal te Blankenberge open stellen voor geïnteresseerde directies. Meer informatie en inschrijven voor 'Samen op weg naar Inspectie 2.0' kan via het Eekhoutcentrum.
 
Voor iedereen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
 
Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker:
 
Nascholingen voor leraren bao 
 
 
► 
 
Peuteryoga – meer info en inschrijven
 
► 
 
Kunst met kleuters – meer info en inschrijven
 
► 
 
De basisbeginselen van EHBO – meer info en inschrijven
 
► 
 
Hoe kan je als leraar de basisbeginselen van EHBO aanbrengen aan jouw leerlingen? – meer info en inschrijven
 
Nascholingen voor leraren so
 
 
► 
 
Tweedaags congres van het middenkader – meer info en inschrijven
 
► 
 
De basisbeginselen van EHBO – meer info en inschrijven
 
► 
 
Hoe kan je als leraar de basisbeginselen van EHBO aanbrengen aan jouw leerlingen? – meer info en inschrijven
 
Niveauoverstijgende nascholingen
 
 
► 
 
Hoe kan ik mijn school via internationale activiteiten verder professionaliseren? (gratis infosessie) – meer info en inschrijven
 
► 
 
MasterClass Peoplemanagement – meer info en inschrijven
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Pedic
 
Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), nodigt je uit voor de Dag van het 6de leerjaar, de LEGO Education en andere nascholingsinitiatieven
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook