Dit is nieuwsbrief 221 van 19 november 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 221 van 19 november 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Gaat de inspectie nu begeleiden?
►  Laatste nummer In dialoog verschenen
►  Presentatie extra inforonde secundair onderwijs
►  Parlementaire activiteiten
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
►  Afstandsonderwijs, online lesgeven en de GDPR
►  Wat met het gebruik van externe sportinfrastructuur door scholen?
►  Geldt het samenscholingsverbod ook voor leerlingen secundair onderwijs?
►  Chemicaliën op school: de nieuwe COS-brochure
Personeel
►  Actualisering mededelingen vaste benoeming
►  Vervangingen voor afwezigheden van minder dan 10 werkdagen
►  Wat met personeelsleden die wensen thuis te blijven om voor hun kind te zorgen omdat het kinderdagverblijf, de school … tijdelijk sluit?
►  Hoe bewijs je dat je niet kunt thuiswerken?
Lerenden
►  Veilig de kerstexamens organiseren
►  APR 3 over de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste en 2de leerjaar A of B
►  Schoolkalender 2021-2022 online
►  Aantal halve dagen schooljaar (in functie van leerplicht vijfjarigen) berekenen via rekenmodule
►  Overzitten in het eerste leerjaar A of B vanaf het schooljaar 2021-2022
Curriculum & vorming
►  Update themapagina modernisering so, tweede-derde graad
►  Leer- en uitwisselgroep thema kleuterklas type 9
Identiteit & kwaliteit
►  WELKOM – Aanbod voor advent en kersttijd 2020
►  Digitaal bezinnen bij de wegwijzers
►  Werk je mee aan een nieuw identiteitsinstrument?
►  Europese toekomstvisie onderwijs
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgden initiatieven van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Gaat de inspectie nu begeleiden?
 
Vorige week kondigde de onderwijsinspectie aan dat zij vanwege code oranje de korte doorlichtingen zonder advies on hold zet en deze op vraag van de minister vervangt door ondersteunende bezoeken. Vanuit een aantal aspecten van het Referentiekader voor onderwijskwaliteit zullen zij met de scholen in dialoog gaan over de mogelijkheden om hun kwaliteitsontwikkeling te versterken. Tijdens die bezoeken zullen de inspecteurs een coachende rol opnemen, zo wordt gesteld. Voor pedagogisch-didactische vragen wordt er doorverwezen naar de pedagogische begeleidingsdienst.
 
Sinds de lancering van het Referentiekader voor onderwijskwaliteit zetten we vanuit de pedagogische begeleiding diverse professionaliseringsinitiatieven en trajecten op om jou en jouw scholen te ondersteunen in hun kwaliteitsontwikkeling. Ook tijdens deze pandemieperiode en ongeacht de initiatieven die de inspectie in deze wenst te nemen, blijven wij onze rol in deze opnemen en kun je voor ondersteuning en advies rond kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling een beroep op ons blijven doen (zie onder andere onze professionaliseringspagina rond dit thema). Je kunt voor een specifieke vraag ook steeds contact opnemen met je regionale pedagogische begeleiding.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Laatste nummer In dialoog verschenen
 
Cover In Dialoog  
 
Het november-decembernummer van In dialoog is verschenen als laatste nummer van ons tijdschrift.
 
Via de artikelzoeker van In dialoog krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
 Het tijdschrift ontving je reeds digitaal in je mailbox via de In dialoog-nieuwsbrief.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Presentatie extra inforonde secundair onderwijs
 
De presentatie van de extra inforonde secundair onderwijs is nu raadpleegbaar. Alle documenten waarnaar wordt verwezen, vind je terug op de themapagina modernisering so, tweede-derde graad.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die de voorbije week beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die door Wouter Beke, minister van Welzijn, op 12 november 2020 beantwoord werd:
 
 
► 
 
Onkostenvergoeding voor laatstejaarsstudenten verpleegkunde
 
We bezorgen je de actuele vraag die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 12 november 2020 beantwoord werd:
 
 
► 
 
Mentaal welzijn van studenten en angst voor studieduurverlenging
 
We bezorgen je de actuele vraag die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 18 november 2020 beantwoord werd:
 
 
► 
 
Inkorting van zomervakantie
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken:
 
 
► 
 
een voltijds stafmedewerker (jurist) voor onze Dienst Personeel
 
► 
 
een voltijds stafmedewerker secundair onderwijs voor onze Dienst Personeel
 
Al onze vacatures kun je raadplegen door te surfen naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
We ontvingen volgende vacatures van onze hogescholen en universiteit:
 
 
► 
 
Odisee zoekt een algemeen directeur.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een:
 
► 
 
(Praktijk)Lector/Lectrice Banaba zorgverbreding & remediërend leren - 40% ad interim
 
► 
 
(Praktijk)Lector/Lectrice stagebegeleider lager onderwijs – 30 à 45 % - ad interim
 
► 
 
Functioneel analist dienst Financiën – 60%
 
► 
 
Planner – 70%
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van woensdag 18 november 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 14 subsidiedossiers goed voor in totaal 16 625 900,04 euro subsidie! 
 
Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.
 
Welke dossiers keurde AGION precies goed? Hier vind je het overzicht.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afstandsonderwijs, online lesgeven en de GDPR
 
Omwille van de Covid 19-pandemie en de daarbij horende maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, kunnen lessen niet altijd op school plaatsvinden. Onderwijsinstellingen geven hun lessen dan deels op afstand. Daarbij kun je gebruik maken van een aantal toepassingen. We denken aan tools zoals Smartschool Live, MS Teams, Jitsi, Google Meet, Webex, Zoom …
 
Gebruik je als onderwijsinstelling een dergelijke toepassing, dan zul je ongetwijfeld ook persoonsgegevens verwerken. Je moet als school de GDPR respecteren, zodat je de privacy van de leerlingen en leerkrachten beschermt. Elke gegevensverwerking moet voldoen aan een aantal principes. We overlopen de principes en vertellen wat te doen. Op het einde vind je een korte checklist. Het aanspreekpunt informatieveiligheid kan de onderwijsinstelling of het schoolbestuur helpen bij het afvinken van de checklist. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat met het gebruik van externe sportinfrastructuur door scholen?
 
De verplichting om sportzalen en -voorzieningen te sluiten uitgevaardigd door de ministeriële besluiten van 28 oktober (art. 8)  en 1 november (art.6) leidde tot heel wat verwarring bij sportzaaluitbaters én onze scholen.
 
Ondertussen heeft minister Weyts persoonlijk uitdrukkelijk bevestigd dat lokale sportinfrastructuur van de gemeente of een andere overheid of van een privé-uitbater gebruikt mag worden door basis- en secundaire scholen voor de lessen lichamelijke opvoeding.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geldt het samenscholingsverbod ook voor leerlingen secundair onderwijs?
 
Klasgroepen basis- én secundair onderwijs mogen buiten de schoolmuren om te sporten of te bewegen, die uitstappen beschouwt men niet als extra-murosactiviteiten. Maar wat dan met het samenscholingsverbod voor +12-jarigen? Mag mijn klas van het secundair zich wel samen buiten verplaatsen? Ja, dat mag.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Chemicaliën op school: de nieuwe COS-brochure
 
Vorig jaar in november verscheen een nieuwe, grondig herwerkte Chemicaliën op School-brochure (COS). De COS-werkgroep plande om deze brochure jaarlijks te herzien. En inderdaad, exact één jaar later is de nieuwe editie van deze brochure online beschikbaar.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Actualisering mededelingen vaste benoeming
 
De mededelingen rond vaste benoeming in wervingsambten in het basisonderwijs en in de internatenin het secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs hebben een update gekregen in het licht van de vaste benoemingen op 1 januari 2021. 
 
Personeelsleden die voldoen aan de benoemingsvoorwaarden en bovendien al 960 dagen dienstanciënniteit presteerden in een betrekking van de betrokken personeelscategorie, hebben voorrang op kandidaten die nog geen 960 dienstanciënniteit hebben bereikt. Vanaf dit schooljaar moet de dienstanciënniteit van 960 dagen verworven zijn op 31 augustus voorafgaand aan de vaste benoeming. 
 
We wijzen er ook nog even op dat bepaalde verlofstelsels vacant verklaard werden met het oog op vaste benoeming op 1 januari 2021. In het secundair onderwijs is dat eenmalig ook het geval voor overgedragen of herverdeelde uren. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervangingen voor afwezigheden van minder dan 10 werkdagen
 
Naar aanleiding van het verschijnen van de omzendbrief, herhalen we ons bericht uit de extra nieuwsbrief van dinsdag 10 november 2020. 
 
Vanaf 16 november 2020 tot en met 31 maart 2021 kunnen alle scholen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en alle internaten een aanvraag doen om snel ondersteuning te krijgen voor korte vervangingen die nodig zijn om de school open te houden. Alle ambten van het onderwijzend personeel én de kinderverzorgers komen in aanmerking. Voor de internaten komen alle gesubsidieerde ambten in aanmerking.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat met personeelsleden die wensen thuis te blijven om voor hun kind te zorgen omdat het kinderdagverblijf, de school … tijdelijk sluit?
 
Sinds 1 oktober 2020 is het niet meer mogelijk om corona-ouderschapsverlof aan te vragen. Dat blijft zo. 
 
Het personeelslid kan voor het opvangprobleem ‘verlof wegens overmacht’ opnemen. In dat geval maakt het eerst gebruik van de bestaande regeling. Dat verlof is beperkt tot vier werkdagen per burgerlijk jaar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe bewijs je dat je niet kunt thuiswerken?
 
De federale wetgeving legt sinds 30 oktober 2020 aan werkgevers op om aan hun werknemers een bewijsstuk te bezorgen dat aangeeft dat ze niet kunnen thuiswerken.
 
Personeelsleden in onderwijs die niet kunnen thuiswerken kunnen hun lerarenkaart gebruiken als bewijsstuk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Veilig de kerstexamens organiseren
 
De evaluatieperiode op het einde van het eerste trimester kadert in een optimale onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen. Ze geeft leerlingen zicht op waar ze staan, leraren en klassenraden op waar ze hun leerlingen kunnen ondersteunen en bijsturen. Dit is dit keer, gezien de lange periode van afstandsonderwijs vorig schooljaar, nog meer het geval. 
 
De meeste scholen hebben de organisatie van de kerstexamens al afgerond of staan op het punt om dat te doen. In de huidige omstandigheden is dat helemaal geen eenvoudige opdracht. De veiligheidsmaatregelen maken het extra complex om alles binnen de beperkte tijdsspanne en mét het nodige pedagogische comfort voor alle leerlingen georganiseerd te krijgen. En toch zijn heel wat scholen daar al in geslaagd.  
 
Omdat er op het vorige sociaal overleg nog heel wat vragen in verband met de examenorganisatie onbeantwoord bleven, werd op 18 november een technisch overleg tussen de verschillende onderwijsverstrekkers en de overheid ingepland.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
APR 3 over de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste en 2de leerjaar A of B
 
Op het einde van dit schooljaar vinden voor de eerste keer de delibererende klassenraden plaats voor de leerlingen van het tweede leerjaar A en B binnen het gemoderniseerde secundair onderwijs. De delibererende klassenraden vormen het sluitstuk van een traject dat begint te lopen vanaf de eerste schooldag. Op vraag van een aantal scholen bezorgen we daarom nu al een aangepaste APR3. We pasten de hoofdstukken over de studiebekrachtiging en advisering grondig aan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schoolkalender 2021-2022 online
 
De schoolkalender voor het schooljaar 2021-2022 staat online. Je kunt de kalender in het document zelf verder aanvullen. Daarnaast stellen we ook een overzicht van de vakantiedagen schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 ter beschikking.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aantal halve dagen schooljaar (in functie van leerplicht vijfjarigen) berekenen via rekenmodule
 
Voor vijfjarige kleuters geldt er sinds 1 september een leerplicht van 290 halve dagen aanwezigheid op school. Het aantal halve dagen dat een schooljaar bevat, is elk schooljaar anders. Daarom ontwikkelde de overheid een rekenmodule waarmee je het exacte aantal halve dagen voor het schooljaar 2020-2021 kunt berekenen. Je dient onder andere rekening te houden met het aantal facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen om te berekenen hoeveel halve dagen dit schooljaar exact telt. Op die manier kun je vervolgens nagaan hoeveel halve dagen een leerplichtige vijfjarige kleuter afwezig mag zijn.
 
Het blijft uiteraard belangrijk om ouders er steeds op te wijzen dat elke halve dag aanwezigheid in het kleuteronderwijs belangrijk is voor hun kind.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Overzitten in het eerste leerjaar A of B vanaf het schooljaar 2021-2022
 
Dit schooljaar kon een leerling het eerste leerjaar A of B overzitten wanneer hij er op 30 juni 2020 een oriënteringsattest A behaald had dat de toegang tot een of meer basisopties of pakketten van de basisopties van het tweede leerjaar A of B uitsluit. Dat kon op basis van een gunstig (bindend) advies van de delibererende klassenraad en een (niet-bindend) advies van het CLB.
 
Wij merkten (MLER_150, punt 3.3) op dat de ene bron (Besluit van de Vlaamse Regering) deze mogelijkheid beperkte tot het schooljaar 2020-2021; de andere bron (omzendbrief) sprak over een invoering vanaf het schooljaar 2020-2021. Omdat dit relevant is voor de deliberaties in het eerste leerjaar op 30 juni 2021, hoopten wij snel duidelijkheid te krijgen.
 
Intussen is de omzendbrief aangepast aan het Besluit van de Vlaamse Regering. Dit betekent dat leerlingen die op 30 juni 2021 in het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B een oriënteringsattest A met uitsluiting voor een of meer basisopties/pakketten zullen behalen, datzelfde leerjaar vanaf het schooljaar 2021-2022 niet meer kunnen overzitten en moeten doorstromen naar het hoger leerjaar. Wij hebben de mededeling in die zin aangepast.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Update themapagina modernisering so, tweede-derde graad
 
Op de themapagina modernisering so tweede en derde graad vind je heel wat nieuwe informatie. In een nieuwe rubriek ‘basisinformatie leerplannen tweede graad’ vind je meer informatie over administratieve vakbenamingen, suggesties voor het complementair gedeelte, het Gemeenschappelijk funderend leerplan, het Gemeenschappelijk leerplan ICT, het onderscheid tussen leerplannen basisvorming …
 
Je vindt er ook een overzicht van alle nieuwe leerplannen tweede graad en de studierichtingen waarvoor ze gelden. In de rubriek ‘studierichtingsprofielen’ vind je voor elke studierichting van de tweede graad een uitgebreid studierichtingsprofiel.
 
Voor vragen over de modernisering so, kan je terecht op moderniseringso@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leer- en uitwisselgroep thema kleuterklas type 9
 
De eerste sessie van het forum type 9 legt de focus op het kleuteronderwijs. Omdat we écht willen focussen op de praktijk van de kleuterklas type 9 verwachten we op deze sessie énkel leerkrachten van de kleuterklas in type 9. Medewerkers met een coördinerende taak type 9 kunnen mee aansluiten indien ook een leerkracht aan dit forum deelneemt.
 
De eerste sessie gaat digitaal door op maandag 23 november 2020 van 9u tot 11u.
 
Gelieve ons het e-mailadres van de deelnemers van je school te bezorgen, zodat we hen vooraf de link en enkele documenten kunnen bezorgen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
WELKOM – Aanbod voor advent en kersttijd 2020
 
Affiche advent  
 
Open en ontvankelijk zijn voor het onverwachte is niet altijd makkelijk, maar toch is het verrassend vreugdevol om het nieuwe vanuit verwondering te verwelkomen. De advent biedt ons daarvoor een welgekomen oefenterrein, vier weken lang.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen helpt je om dat terrein te verkennen, ook op school, met een affiche, een Leeftochtnummer, een reeks bezinningskaarten en een ruim aanbod op het web.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Digitaal bezinnen bij de wegwijzers
 
Cirkel wegwijzers   Sinds maart vorig schooljaar gebeuren veel van onze nascholingen, vergaderingen en overlegmomenten via online kanalen. Omdat we het ook in deze tijden belangrijk vinden om te starten met een bezinnend moment, bieden we jullie graag op onze blog Aan de slag op onze PRO.-pagina over de katholieke dialoogschool een filmpje over de wegwijzers aan als digitaal alternatief. Zo nodigen we al onze scholen uit om "scholen van hoop" te worden!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Werk je mee aan een nieuw identiteitsinstrument?
 
De faculteit Theologie en religiewetenschappen, KU Leuven, werkt aan een nieuw instrument om de identiteit van een katholieke school zichtbaar te maken. Deze tool zou ook in de derde graad van het basisonderwijs gebruikt kunnen worden. Daarvoor zoekt men nog klasgroepen die de tool in een testfase willen invullen. Zo kan de vragenlijst verfijnd worden. Invullen kan online tot 30 november 2020 en past perfect in de godsdienstles. Bekijk de instructies om deel te nemen aan het proefonderzoek.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Europese toekomstvisie onderwijs
 
Vleva   We komen uit een belangrijke periode op vlak van het Europese onderwijsbeleid. Duidelijk is dat, mede door de invloed van de coronapandemie, het Digital Education Action Plan een belangrijke pijler zal blijven. De nood voor digitalisering in het onderwijs wordt eveneens sterkt beklemtoond in de ‘Education and Training 2020 monitor’. Daarnaast beklemtoont de Europese educatieve toekomstvisie ook de groene transitie in haar overzicht van Europese onderwijsactiviteiten.
 
Gelukkig heeft Europa voor al deze ambities ook wat financiële middelen over. Zo kan het nieuwe Erasmus+ programma rekenen op 23,4 miljard euro. Dat is maar liefst 2,2 miljard meer dan de vorige beleidsperiode. Lees meer over het Europese werkprogramma, het toekomstige vaardighedenpact, de Education and Training 2020 monitor of het nieuwe Erasmus+-budget. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgden initiatieven van externen:
 
De European Disability Card, is een kaart voor mensen met een handicap die erkend zijn bij de vijf instellingen (Vaph en FOD Sociale zaken). Deze kaart bevordert de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding, biedt hen een aantal voordelen in die domeinen en wordt ook internationaal aanvaard. Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op deze kaart die je zelf moet aanvragen
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook