Dit is nieuwsbrief 173 van 19 september 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 173 van 19 september 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  September-oktobernummer van 'In dialoog' verschenen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving september 2019
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
Bestuur & organisatie
►  Je gaat je school (ver)bouwen. Zijn al je dienstverleners verzekerd?
►  Gunning van aardgas en elektriciteit 2022-2023
►  Informatiesessies rond energie: draag zorg voor het klimaat en bespaar geld
Personeel
►  Stakingsaanzegging 20 september 2019
Lerenden
►  Verzekering van verpleegkundige handelingen in onderwijs
►  Tijdelijk onderwijs aan huis
►  Meld ondersteuning voor leerlingen type 2, 4, 6 en 7 aan Discimus en controleer via ‘Mijn Onderwijs’
Curriculum & vorming
►  Europese stages ook voor tso- en bso-leerlingen?
►  Omgaan met chemicaliën op school
►  Scholen Switch: uitwisselingsproject van het Prins Filipfonds
►  Nascholingsprogramma Formaprim
►  Nieuwe website voor het samenwerkingsverband pedagogische begeleidingsdiensten volwassenenonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Gratis themadag KIES voor leidinggevenden
►  Gebedenklapper - God, heb Je even? Ik wil Je iets vertellen!
Nascholingen
►  'Aandachtstraining: mindful in het oog van de storm’
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
September-oktobernummer van 'In dialoog' verschenen
 
In dialoog  
 
Deze week verscheen het september-oktobernummer van In dialoog. Via de artikelzoeker van In dialoog krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Het tijdschrift ontvang je ook tweemaandelijks in je mailbox. Ken je collega's die In dialoog ook digitaal willen ontvangen? Bezorg hen de inschrijvingslink.
 
Voorzitters van besturen en leidinggevenden van onderwijsinstellingen ontvangen gratis een papieren versie. Meer informatie over betalende abonnementen vind je op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving september 2019
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van september 2019:
 
 
► 
 
verslag directiecommissie secundair onderwijs – 10 september 2019
 
► 
 
verslag directiecommissie basisonderwijs – 11 september 2019
 
► 
 
verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs – 12 september 2019
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Solliciteer dan voor een van volgende functies:
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Het schoolbestuur van de vzw KaSO Maaseik-Kinrooi zoekt een directeur.
 
► 
 
KOCA Secundair Onderwijs in Antwerpen zoekt een Technisch Adviseur Coördinator.
 
► 
 
De vzw Scholengroep Sint-Michiel in Roeselare zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Je gaat je school (ver)bouwen. Zijn al je dienstverleners verzekerd?
 
Op 1 juli 2019 trad de zogenaamde Wet-Peeters-Ducarme in werking. De wet verplicht architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.
 
De nieuwe Wet-Peeters-Ducarme heeft een ruimer toepassingsgebied dan de oudere Wet-Peeters-Borsus. Ze legt een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering op voor álle dienstverleners van immateriële prestaties binnen de bouwsector en dat voor álle werken in onroerende staat.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gunning van aardgas en elektriciteit 2022-2023
 
Vzw DOKO heeft de gunningsprocedure afgerond voor de levering in 2022 en 2023 van 575 GWh aardgas per jaar en 108 GWh groene stroom per jaar aan de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aanverwante instellingen die hun mandaat hebben bezorgd aan vzw DOKO. De prijs was ditmaal het enige gunningscriterium.
 
Voor aardgas blijft de huidige leverancier - EDF/Luminus - aan boord. Voor elektriciteit zal vanaf 1 januari 2022 EOLY groene stroom leveren. EOLY is een Belgische producent van uitsluitend hernieuwbare energie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Informatiesessies rond energie: draag zorg voor het klimaat en bespaar geld
 
energie en klimaat  
 
Als bestuurder, leidinggevende, gebouwbeheerder, geïnteresseerde krijg je in de informatiesessie rond energie een antwoord op de volgende vragen:
 
► 
 
Hoe kan ik mijn energieverbruik op een eenvoudige manier opvolgen? Hoe doe ik dat? Wat kost me dat?
 
► 
 
Hoe kan ik mijn energieverbruik op dit moment beperken? Welke maatregelen kan ik daarvoor nemen?
 
► 
 
Welke hernieuwbare energiebronnen zijn haalbaar voor een onderwijsinstelling en welke vergeet ik beter? Welke zijn de voor- en nadelen?
 
► 
 
Hoe kan ik acties ondernemen om ook met leerlingen eraan te werken? Werken we dan ineens aan leerplandoelen in het basisonderwijs en/of het secundair onderwijs? Welk materiaal is daarvoor beschikbaar?
 
► 
 
...
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Stakingsaanzegging 20 september 2019
 
De Klimaatcoalitie organiseert op 20 september 2019 een klimaatbetoging in Brussel. ABVV bracht ons op de hoogte van de actie met de melding dat onderliggende beroepscentrales de actiedag kunnen dekken met een stakingsaanzegging voor personeelsleden die wensen deel te nemen aan de betoging. Intussen ontving Katholiek Onderwijs Vlaanderen van beroepscentrale BBTK een stakingsaanzegging. BBTK vertegenwoordigt enkel contractuele personeelsleden (bedienden en arbeiders) in onderwijs en niet de gesubsidieerde personeelsleden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Verzekering van verpleegkundige handelingen in onderwijs
 
In nieuwsbrief 172 publiceerden we de mededeling over verpleegkundige handelingen in onderwijs. Hoewel het wettelijk kader nog op zich laat wachten, heeft IC Verzekeringen intussen onderhandeld met de verschillende verzekeringsmaatschappijen die de schoolpolissen - onderschreven via vzw DOKO - in hun portefeuille hebben, om het burgerrechtelijk aspect van het stellen van medische handelingen te verzekeren. En met succes!
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tijdelijk onderwijs aan huis
 
Leerlingen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op onderwijs aan huis. Naar aanleiding van de vele vragen die we ontvangen over tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), permanent onderwijs aan huis (POAH) en synchroon internetonderwijs (SIO) – beter bekend als Bednet - herwerkten we de mededeling over onderwijs aan huis voor de zieke leerling. Met voorbeelden en een rubriek ‘veelgestelde vragen’ proberen we op een zo helder mogelijke manier de regelgeving over dit onderwerp te concretiseren:
 
 
► 
 
basisonderwijs
 
► 
 
secundair onderwijs
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Meld ondersteuning voor leerlingen type 2, 4, 6 en 7 aan Discimus en controleer via ‘Mijn Onderwijs’
 
Met de Nieuwsbrief van 22 augustus 2019 riepen we reeds op om de leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 en 7 die bij jou op school zitten en waarvoor je ondersteuning wenst, door te geven aan Discimus. Het gaat daarbij steeds om leerlingen waarvoor het handelingsgericht diagnostisch traject door het CLB werd afgerond en het CLB tot de conclusie kwam dat de leerling voldoet aan de criteria voor opmaak van een (gemotiveerd) verslag.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Europese stages ook voor tso- en bso-leerlingen?
 
Ter voorbereiding van een Europees KA1-project in de schoot van vzw Connectief willen we graag een korte bevraging organiseren bij alle scholen met een tso- en/of bso-aanbod. Vzw Connectief is een netoverschrijdende vzw die acties onderneemt, ondersteunt en promoot op het snijvlak tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 
Europa schuift onder andere als doelstelling naar voren jongeren een deel van hun curriculum in een Europees land te laten uitvoeren. Vzw Connectief wil met een Europees project de administratieve drempels voor scholen maximaal verlagen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Omgaan met chemicaliën op school
 
Door een aanpassing van de wetgeving is er nogal wat onduidelijkheid ontstaan over het omgaan met chemicaliën op school voor demonstratie- en leerlingenproeven in de lessen wetenschappen/STEM. De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) nam daarom het initiatief om de zogenaamde COS-brochure (Chemicaliën op school) te herwerken. Die brochure moet een houvast bieden voor leraren om de risico’s in te schatten bij experimenten in de klaspraktijk.
 
In de loop van de maand november stelt KVCV de vernieuwde brochure voor in Gent en Leuven. We brengen je op de hoogte van plaats en data zodra die bekend zijn.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Scholen Switch: uitwisselingsproject van het Prins Filipfonds
 
Ben je op zoek naar mogelijkheden om met je leerlingen Frans of Duits te kunnen gebruiken in concrete, levensechte situaties, maar is er in jouw omgeving niet meteen gelegenheid toe? Dan is dit uitwisselingsproject van het Prins Filipfonds een mooie kans.
 
Meer informatie over dit uitwisselingsproject en de wijze waarop het indiendossier moet worden ingevuld, vind je op de website ‘Scholen Switch’.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsprogramma Formaprim
 
Voel je als leraar Frans in Vlaanderen de behoefte of heb je gewoon zin om te werken aan je eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal? Dan ben je welkom bij Formaprim. We werken dit jaar rond het thema Anders en origineel aan de slag met je handboek.
 
De vormingen zijn heel praktijkgericht en interactief en gaan uit van een communicatieve benadering van het lesgeven. Voor meer informatie en de inschrijvingsmodaliteiten verwijzen we graag naar het document Nascholingsprogramma Frans voor leraren lager onderwijs schooljaar 2019-2020.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe website voor het samenwerkingsverband pedagogische begeleidingsdiensten volwassenenonderwijs
 
Samen volwassenenonderwijs   Het netoverstijgende samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten voor het volwassenenonderwijs lanceert zijn nieuwe website ‘Samen Volwassenenonderwijs’
 
Het ontwerp van de website is het resultaat van de eindwerkopdracht in de opleiding Webdesigner – Front-End-Developer die plaatsvond in cvo De Verdieping (Heusden-Zolder). De website wil vooral een portaal zijn naar alle didactische informatie die nuttig is voor de cvo’s.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Gratis themadag KIES voor leidinggevenden
 
KIES  
 
Op 17 oktober organiseren we in het kader van KIES een themadag voor schoolleiders met als focus het verhogen van hun welbevinden en het verminderen van stress.
 
Naast plenaire sessies over kiezen voor jezelf en kiezen voor energy management, kun je tijdens de themadag ook uit verschillende interessante workshops kiezen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gebedenklapper - God, heb Je even? Ik wil Je iets vertellen!
 
Gebedenklapper   Na het succes van de eerste editie van de zogenaamde 'gebedenklapper' kwam er op vraag van heel wat leraren een tweede editie. De uitgave wil kansen aanreiken om zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs met jonge kinderen te bidden, vanuit de visie van de katholieke dialoogschool. 
 
Daarmee ondersteunen we de ontwikkeling van het innerlijk kompas bij jonge kinderen. Ze krijgen de kans om niet alleen de dialoog met de anderen, maar ook met de ‘Andere’ te voeren en zo te ontdekken wie ze zijn.
 
De gebedenklapper kost 35 euro en kun je via onze webwinkel bestellen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
'Aandachtstraining: mindful in het oog van de storm’
Ben je op zoek naar manieren om het mentaal welbevinden van jongeren te verhogen? Mindfulness kan je een heel stuk op weg helpen. (Inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek wees uit dat mindfulness kan zorgen voor een vermindering van stressgerelateerde klachten (depressie, angst …). Tijdens de nascholing Aandachtstraining: mindful in het oog van de storm gaan we erop in.
 
Of het nu gaat om examenstress, te weinig zelfvertrouwen, problemen thuis, een conflict op school of internaat, de unieke aanpak van mindfulness zorgt ervoor dat jongeren gesterkt worden en helpt hen om met de uitdagingen en de moeilijkheden die op hun pad komen, om te gaan. Wanneer jongeren ermee leren omgaan in een internaats- of schoolcontext, zullen zij er later ook de vruchten van plukken.
 
Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingen in de kijker
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Het vormingscentrum Create biedt een gemoduleerde training aan voor basismedewerkers in het onderwijs (leraren, zorgcoördinatoren, ondersteuners ...). De opleiding Ambras in de klas vindt plaats op 30 september, 21 oktober en 26 november 2019 in Gent.
 
► 
 
Binnenkort is het weer zover! Van 13 tot 20 oktober staat de Week van het Bos helemaal in het teken van RAVOTTEN. De kleuters krijgen een heuse fabeltjeskrant in de bus en verkennen het Grote Dierenbos samen met Meneer de Uil, Mevrouw Ooievaar, Bor de Wolf en alle andere fabeldieren. Ook voor de oudere kinderen is er een fabeltastisch educatief pakket: de boshelden Pelle, Pluim en Prik kunnen best wat hulp gebruiken. Zin in een wedstrijd? De Rechtvaardige Ree daagt jullie uit om je te meten met de toppers uit het dierenrijk. Graaf jij sneller dan een mol? Zigzag je beter dan een haas? Klapper je vlugger dan een roodborstje? Wie een fotoverslagje opstuurt wordt krijgt voor elke leerling een te gekke prijs. Neem snel een kijkje op www.weekvanhetbos.be en download gratis het educatief materiaal.
 
► 
 
De Dag tegen Armoede, op 17 oktober 2019, staat dit jaar in het teken van onderwijs. Onder het motto ‘Trek aan de bel tegen armoede’ gaat Stad Gent samen met de Gentse scholen de strijd aan. Er zijn die dag heel wat activiteiten voor onderwijsprofessionals, leraren, studenten en leerlingen vanaf het vierde middelbaar. Ben je actief in het onderwijs, dan kan je eind september ook al deelnemen aan verschillende workshops. Schrijf vanaf nu in! Ontdek het volledige programma.
 
► 
 
Polarisatie beschadigt de sociale cohesie van onze buurten, scholen en bedrijven. In extreme gevallen vormt het wij-zij denken een opstap naar geweld. Anderzijds is polarisatie ook nodig. In de vorming Wij of zij: omgaan met de dynamiek van polarisatie leren Christophe Busch en de experts van Kazerne Dossin je als professional schadelijke polarisatie te doorzien en correct te doorbreken. Eerstkomende opleiding vindt plaats op 22 oktober 2019, met lancering van wij-zij.be, een nieuwe site met praktijkcases, tools, tips en onderzoek rond polarisatie.
 
► 
 
De Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) organiseert opnieuw de Grote Voorleesdag voor ouders op school. Dat is een dag waarop ouderwerkingen en scholen de (groot)ouders uitnodigen om voor te lezen.  Wie tussen 18 en 22 november 2019 een Grote Voorleesdag organiseert, krijgt een heleboel digitaal promotiemateriaal en maakt bovendien kans op een prachtig boekenpakket! Kriebelt het al? Doe mee aan de Grote Voorleesdag en schrijf je hier in.
 
► 
 
Vanaf dit schooljaar behoren ‘financiële en economische competenties’ tot de sleutelcompetenties in de eindtermen van de eerste graad. In de toekomst zullen ‘financiële en economische competenties’ niet enkel in de eerste graad, maar ook in de hogere graden van het secundair onderwijs worden aangeboden. Daarom wil Financial Literacy@School je uitnodigen om dit trimester deel te nemen aan het uittesten van nieuw lesmateriaal in de tweede graad. Het lesmateriaal verkent de rol die de overheid heeft op de arbeidsmarkt. Het lespakket wordt aangeboden op een website via de innovatieve werkvorm van een ‘urban trail’. Tijdens die ‘urban trail’ brengen leerlingen een virtueel bezoek aan verschillende overheidsinstellingen in Brussel. Meer concrete informatie over het lespakket vind je op de website van Wikifin en in dit filmpje. Heb je interesse om met het lesmateriaal aan de slag te gaan? Vul dan voor 15 oktober per school het contactformulier in. Aangezien het om digitaal lesmateriaal gaat, is het belangrijk om de contactgegevens van alle deelnemende leraren op te geven. 
 
► 
 
PROCURA, kenniscentrum voor non-profit en sociale economie van beweging.net, heeft ook dit najaar een aantal interessante opleidingen voor bestuurders in zijn aanbod. Meer informatie en inschrijvingsmodaliteiten vind je op de website van PROCURA.
 
► 
 
Het provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 27 september 2019 een studienamiddag met als thema Burn-out, het kan iedereen overkomen.
 
► 
 
Het provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid organiseert op donderdag 10 oktober 2019 een studieavond over de bouwplaats planmatig en veilig ingericht = klaar voor een veilig project!
 
► 
 
Thomas More Mechelen organiseert de Banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren met een rijk aanbod ter ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, de juiste tools en training voor het coachen van collega's en brede input rond het uitwerken van zorgthema's op schoolniveau. 
 
► 
 
In een aantal regio’s is het moeilijk nog leraren lager onderwijs te vinden. Misschien heb je een leraar van een ander onderwijsniveau in je lagere school ingezet of vond je iemand met een ander bachelor- of masterdiploma. In de verkorte opleiding Educatieve Bachelor Lager Onderwijs in werkplekleren met les op woensdag(namiddag) bereiden we deze mensen grondig en snel voor op het specifieke werkveld van de lagere school. Eerste les op woensdag 25 september 2019. Mail naar ria.desadeleer@odisee.be voor meer informatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook