Dit is nieuwsbrief 172 van 12 september 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 172 van 12 september 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Godsdienstonderwijs onder vuur
►  Voorstelling vernieuwde Brusselwerking op 30 september
►  Festival van de Hoop
Bestuur & organisatie
►  Vergeet het UBO-register niet: deadline op 30 september 2019
►  Verlenging interessante voorwaarden voor ondersteuning bij de sociale verkiezingen
►  AGORA: een kwaliteitsmanagementssysteem voor scholen
►  Gecoördineerde tekst om nieuw juridisch kader voor verenigingen leesbaarder te maken
►  Vormingen voor besturen tijdens het werkjaar 2019-2020
►  Inschrijvingen voor de studiedag 'Beleid rond stress en burn-out in onderwijs' open
Personeel
►  Herinnering oproep prikbord 2019-2020
Lerenden
►  Controle van afwezigheden bij vereenvoudigde afwezigheidscodes
►  Mededeling over verpleegkundige handelingen in onderwijs
►  Handleiding: de realisatie van kwaliteitsvolle individueel aangepaste curricula (IAC)
►  Doe de boekencheck op maandag 16 september
►  Inschrijvingsgeld CVO – problemen bij VDAB tariefbepaling
Curriculum & vorming
►  Geen doorrekening meer van auteursrechten bij doelenzoeker
►  Uitnodiging lerend netwerk type 9 bubao
►  Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
►  Nieuwe infobrief voor leraren bij gedetineerden
►  21 centra voor volwassenenonderwijs aan de slag als EVC-testcentrum
Identiteit & kwaliteit
►  Themadag KIES
►  Luid op 4 oktober de bel voor vrede en dialoog!
►  Bouwen aan vrede – Vlaamse Vredesweek
►  Studiedag CASE4EU
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
►  We ontvingen deze vacature van externen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
 
 

   Algemeen

 
 
Godsdienstonderwijs onder vuur
 
Thomas, het platform voor godsdienstleraren rooms-katholieke godsdienst, publiceerde drie open brieven, gericht aan de respectievelijke onderhandelende politieke partijen, over het voorstel om het levensbeschouwelijk onderwijs te halveren. Ook lanceerde dit platform een petitie om de mededeling van de voorzitter van de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst, Mgr. Johan Bonny, kracht bij te zetten.
 
In een tijd waarin identiteit en persoonsvorming steeds meer aan belang winnen, vervult het godsdienstonderwijs een cruciale rol bij de realisering van het pedagogisch project van het katholiek onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voorstelling vernieuwde Brusselwerking op 30 september
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarborgt als ledenvereniging en netwerkorganisatie een brede betrokkenheid met het onderwijsveld en de brede samenleving. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil ook voor het katholiek onderwijs in Brussel deze rol ten volle opnemen en is sinds kort met een vernieuwde Brusselwerking gestart. Alle thema’s die een plaats krijgen in Katholiek Onderwijs Vlaanderen geven we ook een Brusseltoets. Binnen de regionale pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel is er een team begeleiders (het Brussel-team) die zich specifiek toelegt op de ondersteuning van de Brusselse scholen en het ontwikkelen van specifieke deskundigheid rond Brusselse thema’s.
 
Om de bovenstaande werking vorm te geven richtte Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook een adviesraad op met focus op expertise, betrokkenheid, transparantie, samenwerking en communicatie.
 
Tijdens een feestelijke voorstelling kun je op maandag 30 september om 17 uur kennismaken met deze vernieuwde Brusselwerking. De voorstelling vindt plaats in Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Festival van de Hoop
 
 
Met veel plezier nodigen we je uit voor ons eerste festival van de Hoop op 20 september 2019.
 
Het festival vertrekt vanuit ons nieuwe pastorale jaarthema Handen vol Hoop en biedt een ruime keuze aan sprekers, muzikanten, schoolmateriaal, en ontmoetingsgelegenheid in een warme en informele festivalsfeer. Je kunt er bijvoorbeeld gaan luisteren naar het verhaal van Zr. Jeanne Devos of naar Carl Snoecx die zijn boek Hoop doet leren komt voorstellen.
 
Festival van de hoop
 
Voor iedereen, Regio Limburg
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vergeet het UBO-register niet: deadline op 30 september 2019
 
UBO-register   Je moet het UBO-register invullen uiterlijk tegen 30 september 2019. De bestuurders van schoolbesturen die de nieuwe wetgeving niet naleven, riskeren boetes van 250 tot 50 000 euro. Als het bericht niet voor jou bedoeld is, geef het dan door aan medewerkers die belast zijn met de (financiële) administratie en/of aan de secretaris van de raad van bestuur.
 
Wie het UBO-register al (geheel of gedeeltelijk) heeft ingevuld, kijkt de mededeling waarnaar we hier verwijzen toch best nog even na. Hier en daar zijn er zaken veranderd.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verlenging interessante voorwaarden voor ondersteuning bij de sociale verkiezingen
 
Sociale verkiezingen   Voor de zomervakantie lieten we je weten dat wij zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Die voorwaarden golden oorspronkelijk maar tot 15 juli 2019. AGORIA én SD Worx zijn nu allebei bereid om hun aanbod te verlengen. AGORIA verlengt tot 15 oktober 2019 en SD Worx tot 30 september 2019.
 
Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op Ondersteuningsaanbod externe dienstverleners. Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan in of neem contact op met AGORIA of SD Worx voor meer informatie. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
AGORA: een kwaliteitsmanagementssysteem voor scholen
 
AGORA   AGORA is een kwaliteitsmanagementsysteem voor veiligheid en gezondheid (welzijn) op school. Het biedt een raamwerk om het welzijnsbeleid te verbeteren en te borgen, zodat je school een proactief beleid kan voeren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Agora is een online tool die uit verschillende deelprogramma’s bestaat, op maat gemaakt van het onderwijs. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gecoördineerde tekst om nieuw juridisch kader voor verenigingen leesbaarder te maken
 
Het juridische kader voor vzw’s is aanzienlijk veranderd na de hervorming van het Wetboek van economisch recht en het verschijnen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het zijn uitgebreide en complexe reglementeringen, die verspreid staan in verschillende wetten. Daardoor wordt het geheel moeilijk leesbaar.
 
Om daaraan te verhelpen verschijnt een jaarlijkse coördinatie die de leesbaarheid van de geldende regelgeving zal vergemakkelijken.
 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen voor besturen tijdens het werkjaar 2019-2020
 
Bijna alle initiatieven voor het werkjaar 2019-2020 kregen een locatie en een datum! Je kunt dus heel veel ‘afspraken’ in je agenda plaatsen!
 
Alle informatie over de vormingen voor besturen en bestuurders vind je steeds op onze webpagina. Bovenaan staan de komende vormingen in de kijker. De volledig jaarkalenders van dag- en avondvormingen vind je er steeds up-to-date.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inschrijvingen voor de studiedag 'Beleid rond stress en burn-out in onderwijs' open
 
Burn-out   Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een studiedag voor bestuurders en leidinggevenden met als focus: scholen ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext. Je kunt nu inschrijven voor de studiedag Beleid rond stress en burn-out in onderwijs op 11 december in DSKO Antwerpen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Herinnering oproep prikbord 2019-2020
 
In de nieuwsbrief van 22 augustus maakten we melding van het prikbord uren-leraar, een initiatief gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Heel wat scholen lieten ondertussen weten dat zij nog steeds op zoek zijn naar uren. Vermits we als makelaar optreden om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, doen we hier expliciet de oproep om ons ook te informeren over uren die niet werden gebruikt in jullie school, scholengroep of scholengemeenschap.
 
We gaan ervan uit dat de ontvangende school zich ertoe verbindt om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.
 
Scholen die zich hebben aangemeld voor het prikbord, maar ondertussen door eigen contacten met andere scholen uren hebben gevonden, vragen we om dat ook te melden. De oproep geldt ook voor de cvo's.
 
Voor bijkomende info of voor extra meldingen kun je contact opnemen met Guy Debusschere.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Controle van afwezigheden bij vereenvoudigde afwezigheidscodes
 
Sinds dit schooljaar reduceert AgODi het het aantal verschillende codes voor het registreren van afwezigheden sterk (zie nieuwsbrief 171 van 5 september 2019). AgODi wil enkel nog gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn. Voor scholen is dat een goede zaak, omdat het tot minder planlast leidt. Elke school blijft verantwoordelijk voor haar eigen anti-spijbelbeleid.
 
Bij afwezigheden om medische reden maken sommige scholen zich zorgen over het wegvallen van de D-code. Nu zowel doktersbriefjes als ziektebriefjes van de ouders als Z worden ingegeven, is het moeilijker te achterhalen hoeveel briefjes de ouders geschreven hebben en wat er afkomstig is van een dokter.
 
Bij de controle van de afwezigheden om medische reden, zal de verificatie echter het nieuwe registratiesysteem volgen, en bijgevolg doktersbriefjes en ziektebriefjes van de ouders als dusdanig niet meer controleren. De verantwoordingsplicht op het gebied van op te vragen afwezigheidsbewijzen, is dus beperkt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling over verpleegkundige handelingen in onderwijs
 
Alsmaar meer kinderen en jongeren met medische problematiek worden begeleid in klasgroepen voor (buiten)gewoon onderwijs. Deze medische zorg maakt soms dat het stellen van gezondheidszorgen tijdens de schooltijd noodzakelijk is hoewel het niet “wettelijk correct” is dat personeelsleden van de school dit doen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft pleiten voor een wetteljke verankering.
 
Zolang deze wettelijke verankering uitblijft, ondersteunen we onze scholen die ervoor kiezen om strikt binnen het wettelijke kader te blijven. Met deze tekst willen we echter ook een handvat bieden aan scholen en schoolbesturen die er intussen voor kiezen om tegemoet te komen aan de medische noden van hun leerlingen door (beperkte) handelingen te stellen.
 
Deze mededeling bestaat uit een algemene tekst ‘Aanpak van gezondheidszorgen in onderwijs’ en twee bijlagen ter ondersteuning van de opmaak van een kwaliteitskader op school.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Handleiding: de realisatie van kwaliteitsvolle individueel aangepaste curricula (IAC)
 
Meer en meer scholen van het gewoon onderwijs zijn de voorbije jaren met individueel aangepaste curricula (IAC) aan de slag gegaan. In deze handleiding zetten we beknopt de basisinformatie met betrekking tot IAC op een rij, schetsen we drie belangrijke uitgangspunten bij het opstarten van een IAC en bieden we kapstokken voor de realisatie van kwaliteitsvolle IAC. 
 
De handleiding richt zich tot scholen, pedagogisch begeleiders en ondersteuners die concreet aan de slag gaan met een IAC.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Doe de boekencheck op maandag 16 september
 
Boekencheck   Doe mee aan de Boekencheck en organiseer een telling: hebben alle leerlingen voor elk vak de nodige schoolboeken en/of het nodige materiaal? Het streefdoel is dat alle leerlingen het schoolmateriaal hebben dat ze nodig hebben om te leren!
 
Op onze website vind je verschillende materialen en ondersteunende teksten zoals de tekst armoede op school. Op de website van onze vzw DOKO kun je terecht voor informatie over raamcontracten voor samenaankoop van schoolboeken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inschrijvingsgeld CVO – problemen bij VDAB tariefbepaling
 
VDAB ondervindt problemen bij het bepalen van de juiste tarifering en verontschuldigt zich voor de problemen met het nieuwe systeem van automatisering van de tariefbepaling. Ze analyseert de verschillende gesignaleerde problemen. Sommige problemen rond koppeling van opleidings- en vestigingscodes zijn al opgespoord en rechtgezet. Andere problemen vragen een verdere analyse. VDAB streeft ernaar om zo snel mogelijk een juiste tariefsuggestie te bezorgen aan de scholen.
 
VDAB begrijpt dat de scholen bij gebrek aan een juiste tariefsuggestie vragen om het volledige bedrag te betalen. Een school is de autonoom in die keuze. VDAB adviseert om al in te schrijven, maar om de tariefsuggestie opnieuw op te vragen wanneer de problemen opgelost zijn.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Geen doorrekening meer van auteursrechten bij doelenzoeker
 
In de meest gehanteerde softwarepakketten is de elektronische doelenlijst bij de leerplannen van het katholiek basisonderwijs (het toenmalige VVKBaO), de zogenaamde doelenzoeker, geïntegreerd. Vanwege de auteursrechten op die leerplannen betaalden de educatieve uitgeverijen voorheen per effectieve gebruiker voor het gebruik van die elektronische doelenlijst een bepaalde som. Uit verschillende vragen van onze scholen hebben we kunnen afleiden dat de meeste educatieve uitgeverijen die kosten integraal aan onze basisscholen doorrekenden.
 
Tal van basisscholen werken ondertussen met het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!. Onze basisscholen voeren het nieuwe leerplan ten laatste op 1 september 2020 in. Vanaf dit schooljaar worden er, mede daardoor, geen effectieve gebruikers van de doelenzoeker meer opgevraagd. Dat wil zeggen dat er voor de softwarepakketten dus ook geen extra kosten meer doorgerekend mogen worden. Kijk je factuur voor het schooljaar 2019-2020 dus zeker goed na. Verder hebben de softwarebouwers zich geëngageerd om de elektronische doelenlijst bij de leerplannen die nog geldig zijn tot 30 juni 2020, ook in de toekomst via hun softwarepakket ter beschikking te stellen. Zo hebben leraren blijvend toegang tot die gegevens.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitnodiging lerend netwerk type 9 bubao
 
Op vraag van enkele scholen type 9 (en type 2 autisme) organiseren we een lerend netwerk met als thema ‘Wat als het klasgebeuren voor leerlingen met autisme voltijds niet meer haalbaar is?’.
 
Steeds meer leerlingen met autisme vallen ook binnen de veilige setting van type 9/2 uit, waardoor er gezocht moet worden naar een traject op maat om de leerling weer aansluiting te laten vinden met de school/groep. Time-out, rustklas, stressreductie, Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH), Bednet, samenwerking met multifunctionele centra (MFC) of ouders … creatieve oplossingen, maar telkens met organisatorische gevolgen.
 
We zoeken mensen die, vertrekkend vanuit een casus of leervraag, met een open geest samen willen delen, leren en zoeken. Op woensdag 9 oktober 2019 komen we een eerste keer samen in de gebouwen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Guimardstraat 1, 1040 Brussel) van 9.30 tot 12 uur. Je kunt je nog altijd inschrijven bij Els Vanschelvergem (els.vanschelvergem@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
 
LLinkid   Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering secundair onderwijs? Wil je ondersteuning bij de implementatie van de modernisering? Volg dan een van volgende nascholingsmodules.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe infobrief voor leraren bij gedetineerden
 
Het samenwerkingsverband tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) verstuurde onlangs een nieuwe infobrief voor ‘leraren bij gedetineerden’. De nieuwsbrief richt zich tot alle leraren en coördinatoren die actief zijn in penitentiaire instellingen, en is vooral een rijke bron van informatie voor startende leraars in die context.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
21 centra voor volwassenenonderwijs aan de slag als EVC-testcentrum
 
Vorig schooljaar tekenden 21 centra voor volwassenenonderwijs (cvo’s) in op de oproep van minister Crevits naar pilootprojecten om een EVC-assessment te ontwikkelen voor tien beroepskwalificaties. EVC staat voor het ‘erkennen van competenties’. De pedagogische begeleidingsdiensten zorgden voor de nodige ondersteuning bij de uitwerking van de EVC-instrumenten. Vanaf nu kunnen de effectieve testafnames van start gaan!
 
Tot 31 december 2019 verloopt het afnemen van de assessments nog in het kader van het pilootproject.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Themadag KIES
 
KIES  
 
In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES. Met ons aanbod willen we een antwoord bieden op de hoge werkdruk, stress en (symptomen van) burn-out die onderwijsprofessionals met een leidinggevende functie ervaren. De themadag van 17 oktober 2019 staat helemaal in het teken ervan. 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Luid op 4 oktober de bel voor vrede en dialoog!
 
Bel voor vrede   In 1219, terwijl de vijfde kruistocht volop aan de gang was, trok Franciscus van Assisi (1181– 1226) vanuit het kruisvaarderskamp op blote voeten en ongewapend samen met een medebroeder naar het kamp van sultan Malek Al-Kamil.
 
Franciscus koos radicaal voor geweldloosheid en voor dialoog, twee principes waaraan het in onze tijd wel eens durft ontbreken. Een van de dingen die Franciscus als inspiratie meenam, was het idee om de klokken van de kerken meer te laten luiden om de mensen aan te zetten om aan God te denken en te bidden, zoals dat in de islamitische wereld gebeurt.
 
Om de verjaardag van de ontmoeting tussen Franciscus en de sultan te vieren, roept de franciscaanse familie in België op om op vrijdag 4 oktober, de feestdag van Sint-Franciscus, wereldwijd om 14 uur de klokken te laten luiden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bouwen aan vrede – Vlaamse Vredesweek
 
Vredesweek   Van 21 september tot en met 2 oktober 2019 vindt de Vlaamse vredesweek plaats. Bouwen aan vrede gaat een katholieke dialoogschool ter harte. Als partner van Pax Christi voor de Vlaamse Vredesweek steunt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de oproep om te investeren in vrede.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag CASE4EU
 
CASE4EU   Wil je graag aan de slag met concreet lesmateriaal om je leerlingen op een interactieve wijze te laten kennismaken met de verschillende aspecten van de Europese Unie? Op vrijdag 22 november 2019 organiseren de Educatieve Master Maatschappijwetenschappen en de Faculteit Rechtsgeleerdheid een gratis studiedag aan de KU Leuven. 
 
Deze dag, bestemd voor alle leraren secundair onderwijs, pedagogisch begeleiders en studenten van de lerarenopleiding, kadert in een Erasmus+ project (CASE4EU) dat de EU-dimensie van het secundair onderwijs wil versterken.
 
Het doel van het project sluit mooi aan bij de invulling die Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan inspirerend burgerschap biedt.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Zin om met je leerlingen secundair onderwijs een winnaar van de Nobelprijs voor Vrede te ontmoeten? Dit initiatief geeft je de kans! Peace Jam organiseert elk jaar tweedaagse conferenties waarop jongeren in interactie kunnen gaan met een ‘wereldleider voor de vrede’. Leraren kunnen deelnemen aan een vormingsdag op donderdag 26 september of dinsdag 15 oktober 2019 van 9.30 tot 17 uur in de Amédée Lynenstraat 8, 1210 Brussel.Schrijf je in of mail naar cathy@epto.org voor meer informatie.
 
► 
 
Wie te weten wil komen wat effectief leren en lesgeven inhoudt, kan gewoon niet anders dan aanwezig te zijn op het volgende SOK congres (‘Kwaliteitszorg van het leren’,), 29 november in Affligem. Er zijn boeiende sessies voor leraren, middenkader en leidinggevenden. Schrijf je snel in, want de inschrijvingen lopen vlot binnen!
 
► 
 
Wil jij je bekwamen als ondersteuner en coach van veranderingsprocessen in je school? Volg de opleiding bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling en word expert in het begeleiden en ondersteunen van vernieuwingsprocessen in onderwijs. Interesse? Neem alvast een kijkje op de website van Arteveldehogeschool.
 
► 
 
De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt projecten ondernemersvorming in Vlaams-Brabant. Hiervoor kun je een subsidie aanvragen tot 50% van de voorziene kosten, voor een bedrag tussen 5 000 en 25 000 euro. Projecten kun je indienen tot 1 november 2019.  Op deze manier wil de provincie het ondernemerschap, de economische activiteit en de welvaart in de regio stimuleren, versterken en verzekeren.
 
► 
 
De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede als derde graad van het secundair onderwijs. Laat je leerlingen het olympische gedachtegoed ervaren in de natuurwetenschappen en schrijf ze in voor de preselecties op www.vonw.be. Nog geen toegangscode? Contacteer info@vonw.be.
 
► 
 
UCLL organiseert residentiele seminaries aan zee voor schooldirecties, beleidsondersteuners en middenkader voorjaar 2020:
 
► 
 
Blijvend werkplezier als leidinggevende! Draaglast en draagkracht in balans. 11-13 maart 2020: Over bevlogen, energiek en authentiek blijven werken. Een stukje zelfzorg als een ‘actieve rustpauze’ in alle dagelijkse stress
 
► 
 
Leidinggevende als coach van zichzelf en van anderen!   22-24 april 2020: Meer bereid, bewust en bekwaam in communicatie en coaching. Haal het beste uit je team (en uit jezelf).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacature van externen
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Academy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook