Dit is Nieuwsbrief 103 van 30 november 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 103 van 30 november 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Internaten Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben nood aan bijkomende omkadering en werkingsmiddelen
►  Protocol van niet-akkoord over duaal leren
►  Protocol van niet-akkoord over modernisering so
►  Protocol van gedeeltelijk akkoord over het ontwerpdecreet volwassenenonderwijs
►  Parlementaire activiteiten
Bestuur & organisatie
►  Ondersteuning bij subsidieaanvragen voor het openstellen van schoolsportinfrastructuur
►  BOS: goede afspraken maken goede vrienden
Personeel
►  Certificaten cvo’s voortaan erkend voor aantonen vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs
►  Nieuwe modeldocumenten: uitnodiging en verslag functioneringsgesprek
Lerenden
►  Getuigschriften op het einde van het basisonderwijs
►  Aanspreekpunt radicalisering ook voor volwassenenonderwijs
Curriculum & vorming
►  Zin in … IDP 2018? De inschrijvingen starten op 30 november 2017
►  Bijgestuurd voorscholingstraject modernisering secundair onderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Nieuwe publicatie katholieke dialoogschool
►  Panelgesprek 'Dialoog als antwoord op radicalisering' op vrijdag 15 december 2017
►  Leeftocht december 2017: goud
►  Advent weekbezinning 1
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Internaten Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben nood aan bijkomende omkadering en werkingsmiddelen
 
minister Crevits op internaat   Op 27 november 2017 bezocht minister van Onderwijs Hilde Crevits het Don Bosco Internaat in Woluwe samen met Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Aan de hand van het bezoek met een rondleiding door de internen zelf, kreeg de minister een beeld van de kwaliteitsvolle werking van internaten, maar ook van hun noden.
 
Onderwijsinternaten verdienen niet alleen de noodzakelijke erkenning als waardevolle partner in opvoeding en onderwijs, zij moeten ook professioneel en kwaliteitsvol werk kunnen leveren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van niet-akkoord over duaal leren
 
 
We stellen vast dat het voorliggende decreet een organiek kader van duaal leren vastlegt met ingangsdatum 1 september 2108 zonder een grondige evaluatie van de lopende projecten en kunnen met die werkwijze niet akkoord gaan. Om de evaluatie op een kwaliteitsvolle wijze te laten verlopen, vragen we met aandrang om de ingangsdatum voor de invoering van het organiek systeem te verschuiven naar 1 september 2019. Daarnaast vragen we om verdere bijsturingen op deze aspecten: definitie van “duaal leren”, toepassing van de term “duaal”, vakantieregeling, leervergoeding, kwaliteitsborging van de mentor, verzekeringen en kwaliteitstoezicht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van niet-akkoord over modernisering so
 
Na het eerdere protocol van niet-akkoord bij het voorontwerp van decreet modernisering so, heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook een protocol van niet-akoord gegeven bij het uitvoeringsbesluit dat samengaat met het decreet. Dat uitvoeringsbesluit handelt onder meer over de toelatings- en overgangsvoorwaarden tijdens en na de eerste graad so.
 
Het uitvoeringsbesluit komt onvoldoende tegemoet aan de uitgangspunten waaraan een modernisering van het secundair onderwijs moet voldoen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft bovendien een fundamentele bedenking bij de startdatum: 1 september 2018 is niet haalbaar omdat voor onze netwerkorganisatie de modernisering van het secundair onderwijs niet beperkt kan blijven tot een structuurwijziging. Ze moet gekoppeld worden aan een inhoudelijk sterk project van goed secundair onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van gedeeltelijk akkoord over het ontwerpdecreet volwassenenonderwijs
 
Op 26 oktober 2017 werden de onderhandelingen voor het voorontwerp van decreet tot wijziging van de rechtspositie van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en tot wijziging van het financieringsluik  van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs afgerond. Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van gedeeltelijk akkoord. Vooral het personeelsluik is voor Katholiek Ondewijs Vlaanderen ontoereikend.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je een bespreking van de begroting en beleidsbrief in de Commissie voor Onderwijs op 23 november 2017.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Ondersteuning bij subsidieaanvragen voor het openstellen van schoolsportinfrastructuur
 
schoolsportinfrastructuur   Scholen die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties hun sportinfrastructuur willen openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers, kunnen een aanvraag tot ondersteuning van hun project indienen. De procedure vind je terug op de website van Sport Vlaanderen onder de hoofding 'Projectsubsidie Schoolsportinfrastructuur – Tweede Oproep'. Je kan je aanvraag indienen tot 27 februari 2018.
 
Voor de praktische ondersteuning van scholen zorgt het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en -recreatiebeleid (ISB). ISB ondersteunt je om een kwalitatief project in te dienen. Kom naar een van de infomomenten in Antwerpen, Gent of Leuven.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS: goede afspraken maken goede vrienden
 
BOS   Ieder professioneel bestuur streeft ernaar om zijn werking voortdurend te optimaliseren. De weg er naartoe is niet altijd eenvoudig. Het vraagt veel denk- en analysewerk en constructieve gesprekken om tot sluitende en werkbare afspraken te komen. De weg wordt nog complexer als je in een schaalvergrotingsproces betrokken bent.
 
Wij verwijzen besturen dan ook graag naar het artikel uit In Dialoog ‘Een charter van goed  bestuur’. Het artikel omschrijft de vier principes van goed bestuur die Katholiek Onderwijs Vlaanderen voorop stelt voor professioneel werkende besturen. Besturen vinden in het charter de nodige inspiratie.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Certificaten cvo’s voortaan erkend voor aantonen vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs
 
De certificaten van de NT2-opleidingen en van de opleidingen Frans, uitgereikt door de centra voor volwassenenonderwijs, worden voortaan van rechtswege erkend om de vereiste taalkennis voor een aanstelling in het onderwijs aan te tonen. Dat betekent dat de centra daarvoor geen specifieke taalexamens meer moeten organiseren. Een en ander blijkt uit omzendbrief PERS/2010/01 ‘Vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs’ die op 21 november 2017 geactualiseerd is.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe modeldocumenten: uitnodiging en verslag functioneringsgesprek
 
Vanaf nu vind je op onze website onder het thema Evaluatie en loopbaanbegeleiding volgende nieuwe modeldocumenten voor alle ambten binnen alle niveaus: uitnodiging voor een eerste functioneringsgesprek, uitnodiging voor een functioneringsgesprek en verslag van een functioneringsgesprek.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Getuigschriften op het einde van het basisonderwijs
 
Vanaf dit schooljaar krijgt elke leerling op het einde van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs een getuigschrift:
 
 
► 
 
getuigschrift basisonderwijs
 
► 
 
getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij wel heeft bereikt.
 
Het nieuwe getuigschrift ‘bereikte doelen’ komt in de plaats van de schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan en een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanspreekpunt radicalisering ook voor volwassenenonderwijs
 
Centra voor volwassenenonderwijs ontsnappen niet aan de dagelijkse polarisatie in onze maatschappij. Cursisten brengen extreme overtuigingen en ideeën mee naar het centrum en dagen docenten uit om daarmee om te gaan. Polariserende en gepolariseerde uitspraken roepen op hun beurt vragen op over radicalisering. Het welbevinden van alle cursisten en docenten wordt erdoor op de proef gesteld.
 
Met vragen over polarisatie en radicalisering en hoe je daarmee best omgaat, kun je terecht bij Chris Wyns, aanspreekpunt radicalisering voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je vindt ook heel wat informatie op onze website onder het thema ‘Radicalisering en polarisering’.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Zin in … IDP 2018? De inschrijvingen starten op 30 november 2017
 
idp en zill   Nemen jouw leerlingen ook dit schooljaar deel aan onze interdiocesane proeven (IDP)? Je kunt hen vanaf vandaag inschrijven. Dat doe je in onze toetsomgeving. We bezorgen je het stappenplan ‘Hoe schrijf ik in voor IDP?’ dat je door de inschrijvingsmodule loodst. Deelnemen aan IDP4 en IDP6 is vanaf dit schooljaar gratis voor alle scholen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Geïntegreerde observatieopdracht
 
Nam je met jouw leerlingen in het verleden al deel aan de observatieopdracht? Fijn! Ook dit schooljaar voorzien we zo’n opdracht. We ontwikkelden een opdracht voor de leerlingen van het vierde jaar en een opdracht voor de zesdeklassers. We kozen voor een geïntegreerde observatieopdracht. Op die manier kun je al eens proeven van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bijgestuurd voorscholingstraject modernisering secundair onderwijs
 
In het kader van de modernisering secundair onderwijs bieden we dit schooljaar een bijgestuurd voorscholingstraject aan dat bestaat uit een gezamenlijke introductiedag en een verdiepingsdag in kleine groepen. Scholen die nog niet eerder waren ingeschreven, krijgen vanaf vandaag alsnog de kans om in te tekenen voor de nieuwe formule.
 
Je vindt alle informatie terug op de website www.nascholing.be. Voor vragen kun je contact opnemen met Lut Favoreel.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Nieuwe publicatie katholieke dialoogschool
 
Liefde in tijden van katholieke dialoogschool   'Liefde in tijden van katholieke dialoogschool' vormt het derde boek in de reeks over de katholieke dialoogschool en geeft duiding bij drie termen: dialoog, katholiek en liefde. Het boek reikt inzichten aan, maar wil je ook aan het werk zetten. Daarom geeft het boek naast theorie ook werkvragen mee. Het project van de katholieke dialoogschool draait immers niet rond het project zelf, maar rond mensen en hun vorming. Elke school is daarbij uniek, maar katholieke scholen mogen zich met elkaar alvast verbonden weten door de combinatie van dialoog, katholiciteit en liefde.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Panelgesprek 'Dialoog als antwoord op radicalisering' op vrijdag 15 december 2017
 
panelgesprek radicalisering   Op vrijdag 15 december 2017 vindt het Festival van de gelijkheid plaats met een panelgesprek 'Dialoog als antwoord op radicalisering' met onder andere Lieven Boeve. Het discours in onze steeds diverser wordende samenleving lijkt steeds zwart-witter te worden. Het antwoord op radicalisering is nochtans niet méér radicalisering. Het antwoord kan dialoog zijn, met een open blik elkaar ontmoeten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht december 2017: goud
 
Leeftocht   Heel december kijken we uit naar goud, symbool voor authenticiteit en integriteit die een wijze man ook ooit het kerstkind bood. Het is advent!
Download het decembernummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Advent weekbezinning 1
 
Advent week 1  
 
'Advent: echt wijs!' is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast ons aanbod op de website willen we jou iedere week van de advent een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Laat je ook inspireren door de adventsbrief van bisschop Bonny.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Op Cultuurkuur vind je culturele organisaties, auteurs en kunstenaars met een breed aanbod voor scholen, van kleuter- tot hoger onderwijs. Het loont de moeite om op een personeelsvergadering even tijd te maken om Cultuurkuur voor te stellen.
 
► 
 
Yves Demaertelaere, bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs bij de Broeders van Liefde en senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie, is gestart met een blog om van onderuit mensen in het onderwijs in beweging te brengen.
 
► 
 
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en European Schoolnet lijsten alle innoverende leeromgevingen in Vlaanderen op. Is je school of organisatie betrokken bij een project rond innoverende leeromgevingen of heeft jouw school zelf een innoverende leeromgeving gebouwd? Vul dan zeker het formulier ‘Inventarisatie Innoverende Leeromgevingen’ in.
 
► 
 
Op maandag 18 december 2017 organiseert de KU Leuven de debatavond 'Onderwijs op maat?!'. Op maat werken in het onderwijs lijkt almaar belangrijker te worden: doelen op maat, een leertraject op maat, kwalificaties op maat van de leerling … Inschrijven is gratis, maar wel verplicht voor 14 december 2017.
 
► 
 
Op zaterdag 21 april 2018 organiseren de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Maatschappijwetenschappen en Filosofie en het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven en VEFO (Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs) de studiedag ‘Filosofie en filosoferen in de middelbare school’. Je kunt je tot 8 april 2018 inschrijven via het inschrijvingsformulier voor de studiedag.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
Karel de Grote hogeschool zoekt een (praktijk)lector Vroedkunde
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook