Dit is Nieuwsbrief 105 van 14 december 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 105 van 14 december 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Begrijpend lezen: we maken er werk van!
►  Jaarverslag van de Pedagogische Begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Colloquium buitengewoon onderwijs van 31 januari tot 2 februari 2017
►  Presentatie inforonde so beschikbaar
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving november 2017
►  Parlementaire activiteiten
Bestuur & organisatie
►  De AGION-wachtlijst
►  BOS en ondersteunende documenten
►  Werkingsmiddelen didactische uitrusting voor het technisch en beroepsonderwijs
►  Werkingsmiddelen anderstalige kleuters
►  Warm Water II - congres voor preventieadviseurs - schrijf je tijdig in
Personeel
►  Stakingsaanzegging ACOD voor 19 december
Lerenden
►  Regionale en provinciale infosessies "Aan de slag met voorleessoftware in je school"
Curriculum & vorming
►  Aanpak ondernemerschapscompetenties na opheffing attest bedrijfsbeheer
►  Save the date! Infomoment ondernemerschapscompetenties in het volwassenenonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Advent weekbezinningen
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacature
 
 
 

   Algemeen

 
 
Begrijpend lezen: we maken er werk van!
 
begrijpend lezen   Uit de resultaten van het internationale PIRLS-onderzoek 2016 die op 5 december 2017 werden bekendgemaakt, blijkt dat Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar minder goed kunnen begrijpend lezen dan tien jaar geleden. Dat oranje knipperlicht kunnen we niet negeren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich samen met de andere onderwijsverstrekkers om nog sterker op begrijpend lezen in te zetten.
 
Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! biedt alle handvatten om met begrijpend lezen aan de slag te gaan en tekent een leerlijn uit van 2,5 tot 12 jaar. In die leerlijn gaan het verwerken van talige en niet-talige boodschappen hand in hand met leesstrategieën en het genieten van (voor)lezen. We leggen de lat hoog: leerlingen moeten aan de slag met allerlei teksten uit verschillende media en vanaf 9 jaar verwachten we ook dat leerlingen informatie uit meerdere bronnen kunnen verwerken.
 
Pedagogisch begeleiders ondersteunen scholen nu al om leerlingen leesvaardiger te maken. Er zijn specifieke taalbegeleiders die met schoolteams werken rond lezen in en buiten de taalles, rond omgaan met moeilijke woorden in teksten, rond differentiatie voor moeilijke lezers … Maar het is eveneens een opdracht voor alle pedagogisch begeleiders om aandacht te schenken aan taal.
 
Onze (taal)begeleiders gingen de voorbije jaren in verschillende scholen rond begrijpend lezen aan de slag. Vrije basisschool Sint-Joris in Menen bijvoorbeeld zet in op een rijk leesklimaat, vrij lezen, mini-lesjes over lezen, praten over boeken, leesstrategieën … Hoe dat er in de praktijk aan toe gaat, zie je in dit filmpje
 
Na Nieuwjaar geven we meer tips en voorbeelden over hoe je gerichter op begrijpend lezen kan inzetten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jaarverslag van de Pedagogische Begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
jaarverslag pedagogische begeleiding   Eind november dienden we het jaarverslag van de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij de overheid in. Het jaarverslag geeft een beeld over de werking van de pedagogische begeleidingsdienst in het schooljaar 2016-2017. In het verslag staan concrete praktijkvoorbeelden en filmpjes rond elke begeleidingsprioriteit, en we beschrijven ook de stappen die we in het schooljaar 2017-2018 zetten. Een leerrijk document voor wie graag meer weet over waar onze pedagogische begeleidingsdienst het voorbije schooljaar op inzette.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Colloquium buitengewoon onderwijs van 31 januari tot 2 februari 2017
 
'Buitengewoon onderwijs: verandering in verbinding.' Dat is het thema van het colloquium buitengewoon onderwijs van 2018. Voor de tweede keer op rij organiseren we een gemeenschappelijk colloquium voor bubao en buso. Van woensdag 31 januari tot en met vrijdag 2 februari verwelkomen we je in Vayamundo in Oostende, dezelfde locatie als vorig jaar. Goesting in het colloquium buo? Schrijf je nu in.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Presentatie inforonde so beschikbaar
 
Inforonde so   Tijdens de voorbije inforonde secundair onderwijs werd de actualiteit in een aantal dossiers (BOS, leerlingenbegeleiding, loopbaanbesprekingen, duaal leren …) toegelicht en kwam het dossier modernisering so uitgebreid aan bod. We bezorgen je de presentatie.
 
Je kunt je nu al inschrijven voor de volgende inforonde in februari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving november 2017
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van november 2017:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs – 29 november 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 30 november 2017
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 28 november 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
De AGION-wachtlijst
 
Vorige week kon je in onze nieuwsbrief lezen dat dossiers die bij AGION op de wachtlijst in 2005 staan, binnenkort van AGION een uitnodiging mogen verwachten om hun dossier te actualiseren. Waarover hebben we het precies? En wat betekent het dat ook dossiers op de wachtlijst in 2005 “goedkeuringsvatbaar te verklaren” worden?
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS en ondersteunende documenten
 
BOS   De documenten die wij ter ondersteuning van de BOS-processen ontwikkeld hebben, kun je terugvinden op onze website onder het thema Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Regelmatig voegen we nieuwe documenten toe of updaten bestaande documenten. De actualiteit zorgt soms voor aanpassingen en ook besturen vragen vaak om bepaalde BOS-aspecten wat uitgebreider te belichten of uit te klaren.
 
Zo wordt de nota BOS & Communicatie en inspraak binnenkort uitgebreid. De tekst ‘Communicatieplan opstellen’ is gebaseerd op de informatie verstrekt tijdens de vorming en geeft al een voorproefje van de geplande uitbreiding. Ook andere nota's werden aangepast.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Werkingsmiddelen didactische uitrusting voor het technisch en beroepsonderwijs
Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs is aanvaard door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Door dat decreet wordt onder meer een eenmalige forfaitaire toelage van 72,24 euro toegekend per leerling in bepaalde structuuronderdelen van het secundair technisch en beroepsonderwijs.
 
Waarvoor mogen de middelen ingezet worden en welke leerlingen komen in aanmerking?
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Werkingsmiddelen anderstalige kleuters
 
Door de aanvaarding van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement wordt onder meer de toelage van 950 euro voor taalstimulering van anderstalige kleuters verlengd voor schooljaar 2017-2018. De 950 euro voor taalstimulering van anderstalige kleuters wordt toegekend voor anderstalige kleuters van het gewoon basisonderwijs. De middelen moeten worden aangewend voor de initiatie in en versterking van het Nederlands voor het schooljaar 2017-2018. Er is alleen een toelage voor de stijging van het aantal anderstalige kleuters. De berekening van de stijging is vrij ingewikkeld en bevat verschillende delen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Warm Water II - congres voor preventieadviseurs - schrijf je tijdig in
 
warm water   Niet iedereen hoeft het warm water opnieuw uit te vinden! Dit congres heeft de bedoeling een kruisbestuiving te zijn tussen de kennis en kunde van alle aanwezigen. Elke deelnemer krijgt een actieve rol toegewezen waarbij visie over KB’s, decreten, toelichten van normen … centraal staan. 
 
Als lokale preventieadviseur (LPA) en/of coördinerende (centrale) preventieadviseur (CPA) zoek je voortdurend naar oplossingen om aan risicobeheersing te doen. Veiligheidsdossiers en risicoanalyses worden opgesteld, al dan niet door de CPA. Daaruit kan en moet de lokale en/of coördinerende preventieadviseur de nodige stappen halen om het jaarlijks actieplan (JAP) en het globaal preventieplan (GPP) te stofferen. De inspectie van het ministerie van onderwijs geeft een toelichting over de nieuwe inspectie 2.0 die vanaf 2018 van toepassing is. Noteer alvast 6 februari 2018 in je agenda of schrijf je meteen in!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Stakingsaanzegging ACOD voor 19 december
 
De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft een stakingsaanzegging ingediend voor dinsdag 19 december 2017. Militanten worden opgeroepen om enkel te staken indien ze effectief deelnemen aan de betoging georganiseerd door het ABVV. De aanzegging geldt voor een staking van een hele of een halve dag. Leden, actief in het secundair onderwijs, kunnen deelnemen maar krijgen het advies om in overleg met de school de hinder zo veel mogelijk te beperken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Regionale en provinciale infosessies "Aan de slag met voorleessoftware in je school"
 
Leesvoor Vlaanderen  
 
Sinds kort is het gebruik van voorleessoftware door leerlingen in lager of secundair onderwijs gratis. Wil je graag meer weten over de mogelijkheden van voorleessoftware en hoe je dergelijke software kunt inzetten op je school? Kom dan naar één van de regionale vormingsdagen die het Departement Onderwijs organiseert. Ontdek alle locaties en data en schrijf je snel in! Meer informatie over het nieuwe programma voorleessoftware vind je ook via www.leesvoor.vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Aanpak ondernemerschapscompetenties na opheffing attest bedrijfsbeheer
 
Het opheffen van de wettelijke verplichtingen over het attest bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2019 betekent dat de omzendbrief SO/2008/01 niet langer een wettelijke basis heeft en vervalt. Dat heeft verschillende implicaties voor het secundair onderwijs en de centra voor volwassenenonderwijs.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! Infomoment ondernemerschapscompetenties in het volwassenenonderwijs
 
Momenteel is het denken over ondernemerschapscompetenties in het onderwijs volop in evolutie. Het opheffen van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer vormt daar een onderdeel van. Dat noodzaakt ons om vanuit het volwassenenonderwijs opnieuw na te denken over een toekomstige invulling van de opleiding bedrijfsbeheer.
 
Vanuit de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) organiseren we samen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen een infomoment waarop we willen stilstaan bij de huidige situatie. We werpen ook een eerste blik op een toekomstige invulling van ondernemerschap en ondernemerscompetentie in het volwassenenonderwijs. Noteer 15 januari 2018 alvast in je agenda. Een concreet programma volgt later.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent weekbezinningen
 
Advent   'Advent: echt wijs!' is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast ons aanbod voor de scholen willen we jou een weekbezinning voor deze tweede week en voor de derde week aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Van 15 tot 20 april 2018 vindt het Model European Parliament plaats in Brugge. MEP is een simulatiespel van het Europees Parlement. Deelnemers uit het vierde middelbaar vormen landengroepen, verdiepen zich in de politiek van één Europees land en debatteren een hele week rond een aantal resoluties vanuit het standpunt van hun land. Op het eind van de week worden de resoluties in plenaire zitting verdedigd en bij stemming goed- of afgekeurd. De organisatie is op zoek naar zes Vlaamse scholen die bereid zijn een delegatie van zes leerlingen en een begeleidende leraar voor die week naar Brugge af te vaardigen. De deelnemers logeren in een jeugdherberg. Zij die het meegemaakt hebben, spreken van ‘het hoogtepunt in het secundair onderwijs’. Contact en info: directie@sint-lodewijkscollege.be of +32 50406840, vragen naar Koen Seynaeve, Bert Gevaert, Claude Anthierens of Steffie Dupont. 
 
► 
 
'BeverZaken voor actieve wereldburgers' is een project van School zonder Racisme vzw dat schoolteams ondersteunt bij het opzetten van een integraal wereldburgerschapstraject voor alle graden van het secundair, op maat van de school en voor alle onderwijsvormen. Het biedt een werkkader voor activiteiten voor leerlingen met de focus op ontmoeting, beleving, verdieping en actie. Meer informatie vind je in de brochure. Geïnteresseerden kunnen ze ook bestellen bij info@schoolzonderracisme.be.
 
► 
 
We verlenen graag onze medewerking aan een grootschalig geluksonderzoek van de Universiteit Gent. Je kunt eraan participeren door het invullen van de online vragenlijst ‘geluksonderzoek’.
 
► 
 
Landcommanderij Alden Biesen organiseert op 16 januari 2018 i.s.m. Epos vzw de studiedag ''Leren in een erfgoedcontext'. Die dag tonen nationale en internationale projectvoorbeelden hoe je via cultureel erfgoed het leren van kinderen, jongeren en volwassenen kan bevorderen. 
 
► 
 
Wil je meer weten over het waarom, hoe en wat van het transformeren van het Vlaamse onderwijs? Tijdens een avondsessie op 23 januari 2018 doet Dirk De Boe zijn visie op de transformatie van het onderwijs uit de doeken.
 
► 
 
Op 8 februari organiseren VELOV en de dienst Odisee Advanced Education het jaarlijkse VELOV-congres. De focus ligt dit jaar op leren en evalueren in de brede zin van het woord. Schrijf je online in.
 
► 
 
Het Centrum van Nascholing Onderwijs Universiteit Antwerpen organiseert in het voorjaar 2018 opnieuw een 'basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon'. Raadpleeg de website van  het Centrum voor Nascholing Universiteit Antwerpen voor meer informatie en inschrijving.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacature
 
 
► 
 
Wil je graag freelance assessor worden en meewerken aan onze praktijkexamens in de derde graad bso op momenten dat het jou uitkomt? Kom vrijblijvend luisteren hoe de Examencommissie de examens in Kantoor-kantooradministratie en gegevensbeheer en Kantoor-logistiek aanpakt en wat we van een assessor verwachten. Misschien wil jij je expertise graag inzetten? (uiteraard tegen vergoeding) De infosessies vinden plaats op 13, 18 en 21 december 2017 en 9, 10 en 29 januari 2018. E-mail voor meer info naar andy-depetter@ond.vlaanderen.be en laat weten welke infosessie je wil volgen.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook