Dit is Nieuwsbrief 54 van 29 september 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 54 van 29 september 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Aanhoudende besparingen op werkingsmiddelen versmachten katholieke basis- en secundaire scholen
►  12 geëngageerde leraren gezocht
►  Persvoorstelling: Katholiek onderwijs in België
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Hebben alle leerlingen een plaats gevonden op school?
►  Bemiddelen: via dialoog terug ruimte geven aan de menselijke factor in conflicten
Personeel
►  Stakingsaanzegging arbeiders PC 152.1 op 7 oktober 2016
►  VAP-regelgeving is niet van toepassing op geregulariseerde DAC-arbeiders
►  Prikbord uren-leraar afgesloten
►  Vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs
►  Vormingsdagen COV en COC
Lerenden
►  Oproep aanmeldingen voor het project Connect 2016-2017
►  VCOV start bevraging over de financiën van de ouderwerking in scholen
Curriculum & vorming
►  Ronde van Vlaanderen voor bestuurders en directies van (buitengewoon) secundair onderwijs
 
 
 

   Algemeen

 
 
Aanhoudende besparingen op werkingsmiddelen versmachten katholieke basis- en secundaire scholen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen doet een dringende oproep aan de Vlaamse Regering: geef katholieke basis- en secundaire scholen opnieuw de nodige ademruimte door de ‘eenmalige’ besparingen op de werkingsmiddelen te stoppen en – meer nog – de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs substantieel te verhogen. Lees meer in het persbericht 'Aanhoudende besparingen op werkingsmiddelen versmachten katholieke basis- en secundaire scholen'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
12 geëngageerde leraren gezocht
 
Vlaanderen neemt deel aan de pilootfase met betrekking tot een Europees referentiekader van descriptoren voor competenties voor een democratische cultuur, een initiatief van de Raad van Europa. In elke deelnemende lidstaat doorlopen 40 geselecteerde leraren en docenten de pilootfase. Ze kunnen de vragenlijsten gebruiken die door de Raad van Europa zijn ontwikkeld rond 6 thema’s: democratie en mensenrechten, interculturele topics, communicatie, persoonlijke ontwikkeling, interpersoonlijke aspecten en cognitieve aspecten. Doel is de bruikbaarheid van de descriptoren te evalueren. De ervaringen die leraren en docenten vanuit de concrete klaspraktijk leveren zijn daarvoor van onschatbare waarde.  
 
Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen er 12 geëngageerde leraren basis- en secundair onderwijs aan die pilootfase deelnemen. Het traject loopt tot eind december 2016 en bestaat onder meer uit een informatiesessie/vorming en twee terugkommomenten waarop de deelnemers de kans krijgen om ervaringen uit te wisselen.
 
Ken je de geknipte leraar voor dit project? Bezorg dan zijn/haar gegevens uiterlijk op vrijdag 30 september 2016 aan marijke.vanbogaert@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Persvoorstelling: Katholiek onderwijs in België
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en zijn Franstalige evenknie SeGEC - Secrétariat général de l’enseignement catholique – stelden op vrijdag 23 september 2016 het boek Katholiek onderwijs in België – Identiteiten in evolutie 19de-21ste eeuw aan de pers voor. Op vraag van beide onderwijsverstrekkers bracht een multidisciplinair team van 27 onderzoekers onder leiding van de professoren Jan De Maeyer (KADOC – KULeuven) en Paul Wynants (UNamur) de verschillende gestaltes die het katholiek onderwijs in de voorbije twee eeuwen in België aannam, in kaart. Meer informatie vind je in dit persbericht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je een samenvatting van het plenair debat over de septemberverklaring in het Vlaams Parlement op 26 september 2016.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
Kinderen op de vlucht - Advies Kinderrechtencommissariaat
 
► 
 
Examencommissie secundair onderwijs – Aanbod + bijlage
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen de volgende initiatieven
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Hebben alle leerlingen een plaats gevonden op school?
 
De afgelopen dagen rapporteerden de media op basis van de persmededelingen van de onderwijskoepels over de leerlingenaantallen voor het schooljaar 2016-2017. We kregen wat vragen over het groeiend aantal leerlingen dat bij inschrijving geweigerd werd omdat de school reeds volzet was.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bemiddelen: via dialoog terug ruimte geven aan de menselijke factor in conflicten
 
Zowel vanuit menselijk oogpunt, als vanuit het rendement van de organisatie gezien, is het beter om een conflict in een vroeg stadium aan te pakken. Zeker in het onderwijs, waar samenwerking centraal staat en onderling vertrouwen een onmisbaar fundament is, vormt bemiddeling een waardevol instrument om spanningen en conflicten naar gezamenlijk gedragen afspraken te leiden.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen kiest ervoor om bemiddeling aan zijn leden aan te bieden om zo dure en lang aanslepende juridische procedures zo veel als mogelijk te vermijden. Bemiddeling heeft als doel om door een gesprek opnieuw de menselijke factor in de communicatie tussen de strijdende partijen te brengen. Op die manier is het een concretisering van de dialoogschool op het niveau van het bestuur van een school.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen richt een bemiddelingspool op. Die is samengesteld uit erkende bemiddelaars die Vlaanderenbreed of binnen een regio opereren.
 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Stakingsaanzegging arbeiders PC 152.1 op 7 oktober 2016
 
Vakorganisaties van de arbeiders PC 152.1 hebben voor 7 oktober 2016 een stakingsaanzegging ingediend. De aanzegging geldt niet voor de andere contractuele noch voor de gesubsidieerde personeelsleden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
VAP-regelgeving is niet van toepassing op geregulariseerde DAC-arbeiders
 
De VAP-regelgeving werd ingevoerd om precaire contracten weg te werken. De precaire contracten waren arbeidsovereenkomsten die ofwel voor korte tijd liepen (van vakantie tot vakantie) of waar de korte vakanties gewoon niet betaald werden. Om die contracten door volwaardige 10-maandencontracten te vervangen, moest de werkgever de korte vakanties financieren. Om tegemoet te komen aan die extra kost kon de werkgever bij het Tewerkstellingsfonds een subsidie aanvragen. De extra dagen in de vakanties zijn vrijgesteld van arbeidsprestaties (VAP) en dus kosteloos voor de werkgever.
 
De subsidie die internaten ontvangen om een DAC-arbeider te regulariseren, is een loonsubsidie voor elke werkdag van het kalenderjaar. Dat betekent dat alle dagen gefinancierd zijn. Een extra subsidie aanvragen bij het Tewerkstellingsfonds zou een dubbele subsidie zijn van dezelfde arbeidsdag. Dat is uiteraard niet mogelijk.
 
Het staat het internaat wel vrij om zelf VAP-dagen toe te kennen aan zijn personeel. Die worden met de loonsubsidie betaald, niet met een extra VAP-subsidie.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord uren-leraar afgesloten
 
Via het prikbord van Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden secundaire scholen opnieuw uren-leraar via overdracht uitlenen aan scholen die een tekort aan uren hebben. Alle scholen die uren wilden ontlenen, zijn intussen bediend door scholen die uren op het prikbord  geplaatst hadden. Uiteindelijk was het aanbod iets groter dan de vraag. Vandaag sluiten we dan ook het prikbord voor het schooljaar 2016-2017 definitief af.
 
Van harte dank aan alle scholen die aan dit initiatief meegewerkt hebben.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs
 
We herinneren aan de beperking die nog altijd van kracht is voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus-, of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie. Concreet: de herfstvakantie 2016 begint officieel op maandag 31 oktober 2016. Als een afwezigheid start op of na maandag 17 oktober, dan kan pas vanaf 7 november een vervanger aangesteld worden. Dit is zelfs zo wanneer de titularis een langdurige dienstonderbreking neemt zoals een bevallingsverlof.
 
Nadere toelichting lees je in de mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. De bijlage biedt je een schema om uit te maken vanaf wanneer een interimaris aangesteld kan worden. Een afzonderlijke mededeling voor het volwassenenonderwijs vind je eerstdaags op onze website onder het thema Vervangingen. Neem voor alle vragen gerust contact op met de Dienst Personeel op het telefoonnummer 02 507 07 01.
 
Merk op: de vermelde beperking geldt niet voor het ambt van directeur en voor geen enkel ambt in het basisonderwijs of in de internaten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingsdagen COV en COC
 
Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die door de vakorganisaties georganiseerd worden. Vakorganisaties dienen de data minstens een maand vooraf aan het schoolbestuur mee te delen. Daarnaast hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om drie vormingsdagen per jaar te volgen (of twee volledige en twee halve dagen). Die data moeten bij het begin van elk trimester doorgegeven worden. Voor syndicale afgevaardigden die ook in het LOC zetelen, kan het dus in totaal om zes dagen per jaar gaan.
 
In de vormingskalender van het COV vind je de data voor het eerste trimester van 2016-2017. De vormingskalender van de COC vermeldt de data voor het volledige schooljaar. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Oproep aanmeldingen voor het project Connect 2016-2017
 
Het project CONNECT wil snel en efficiënt expertise inzetten in die scholen waar een concentratie van lerenden met extreem risicogedrag, vaak in combinatie met bezorgdheden rond radicalisering, de draagkracht en de veerkracht van de school en het lerarenteam aantast. CONNECT focust op het verhogen van de weerbaarheid van directieteams, leraren, leraren-in-opleiding en scholen in het werken en omgaan met die jongeren. Het creëren van een verbindend schoolklimaat staat centraal. Het aanbod van CONNECT omvat zowel preventieve als curatieve maatregelen.
 
Ook dit schooljaar ondersteunt CONNECT 15 scholen uit het (buiten)gewoon lager en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel.  Met het oog op een duurzaam resultaat is CONNECT ingebed in het bredere traject van de school, met de pedagogische begeleidingsdienst en de onderwijsverstrekker. Scholen die een beroep willen doen op het ondersteuningsaanbod, kunnen zich aanmelden bij Katrien Bressers, katrien.bressers@katholiekonderwijs.vlaanderen via een aanmeldingsformulierDe deadline is 11 oktober 2016. Scholen die geselecteerd zijn, worden persoonlijk gecontacteerd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
VCOV start bevraging over de financiën van de ouderwerking in scholen
 
VCOV, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen, wil de financiën van de ouderwerking in scholen in kaart brengen. Daarom zal VCOV de voorzitter van je ouderwerking vragen om aan een anonieme bevraging mee te werken. Met vragen kun je terecht bij VCOV (016 38 81 00, info@vcov.be).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Ronde van Vlaanderen voor bestuurders en directies van (buitengewoon) secundair onderwijs
 
Op donderdag 15 september 2016 bezorgden de onderwijsverstrekkers hun reactie op de conceptnota 2de-3de graad aan minister Crevits. We berichtten daarover in de nieuwsbrief van 15 september 2016. Onze uitgangspunten en principes en het voorstel van matrix 2de-3de graad lichten we toe tijdens een Ronde van Vlaanderen voor bestuurders en directies van (buitengewoon) secundair onderwijs. Nadien gaan we daarover in gesprek.
 
We organiseren de Ronde van Vlaanderen in samenwerking met de regio’s op vijf plaatsen in Vlaanderen en dat op deze data.
 
 
► 
 
woensdag 26 oktober 2016 in Torhout
 
► 
 
maandag 7 november 2016 in Gent
 
► 
 
woensdag 9 november 2016 in Hasselt
 
► 
 
dinsdag 15 november 2016 in Antwerpen
 
► 
 
woensdag 16 november 2016 in Mechelen
 
We starten telkens om 19.00 uur. Mogelijkheid tot inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook