Dit is Nieuwsbrief 50 van 15 september 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 50 van 15 september 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Modernisering secundair onderwijs: gezamenlijk voorstel onderwijsverstrekkers voor een toekomstig studieaanbod voor de tweede en derde graad
►  Doorlichtingskader onderwijsinspectie is klaar
►  Dag van de beheerder - 30 september 2016
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Spoedtelling 1 september 2016
►  Huursubsidie
►  Verlaagd btw-tarief voor gebouwen van CLB's
►  Nieuwe regioverdeling infrastructuurbegeleiding
►  Nieuwe medewerker Dienst Bestuur & organisatie
Personeel
►  Stakingsaanzegging 29 september 2016
Lerenden
►  Leerlingen verrichten arbeid – een juridische leidraad voor scholen
►  VCOV komt op bezoek
Curriculum & vorming
►  Voorscholing nieuw leerplan aardrijkskunde kso/tso derde graad
►  Indiening voorstellen opleidingsprofielen volwassenenonderwijs op 15 september 2016
►  Nieuwe criteria en formulieren aanvragen onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen voor CVO’s
►  Nieuwe leerplannen secundair volwassenenonderwijs goedgekeurd
►  Nieuwe medewerker Dienst Curriculum & vorming
Identiteit & kwaliteit
►  Verantwoord datagebruik ontwikkelen
►  Oproep indienen transitieprojecten lerarenopleidingen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Modernisering secundair onderwijs: gezamenlijk voorstel onderwijsverstrekkers voor een toekomstig studieaanbod voor de tweede en derde graad
 
De Vlaamse Regering zette met de conceptnota tweede en derde graad secundair onderwijs waarover op 27 mei 2016 een politiek akkoord werd bereikt, een belangrijke stap in de richting van een modernisering van het secundair onderwijs. Die voorstellen vormden de startbasis voor verdere discussies. De minister drukte bij de voorstelling haar intentie uit om een participatief traject op te starten met de onderwijsverstrekkers en sociale partners om die matrix verder uit te werken, te verfijnen en op punt te stellen. In antwoord daarop namen de onderwijsverstrekkers samen het initiatief om rond de tafel te gaan zitten met het oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk standpunt over de matrix. Vertrekkend van de uitgangspunten van de nota van de Vlaamse Regering: een getrapte studiekeuze en een transparant, samenhangend en rationeel aanbod dat inspeelt op alle leerlingenprofielen, werd een voorstel van matrix voor de tweede en derde graad uitgewerkt.
 
Dit voorstel werd op 15 september 2016 aan de minister overhandigd in functie van de verdere beleidsvoorbereidende gesprekken. Het moet nu verder besproken worden om er een zo breed mogelijk politiek en maatschappelijk draagvlak voor te vinden.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Doorlichtingskader onderwijsinspectie is klaar
 
Het hele schooljaar 2015-2016 werkten koepels, begeleidingsdiensten en onderwijsinspectie samen aan een referentiekader voor onderwijskwaliteit. De onderwijsinspectie hield de pen vast. Op dinsdag 20 september 2016 wordt dit referentiekader op een persconferentie door minister Crevits voorgesteld. Daarmee wordt een element van de beleidsnota Onderwijs 2014-2019 uitgevoerd.
 
Het referentiekader bevat ‘kwaliteitsverwachtingen’. Die worden ijkpunten voor het schooleigen kwaliteitsbeleid, dat een veel belangrijkere rol in het extern kwaliteitstoezicht zal spelen. De inspectie zal vanaf haar 4de doorlichtingsronde (1 september 2017) door een andere lens naar de school kijken. Voor de scholen en centra, en voor de pedagogische begeleiding die hen daarbij zal ondersteunen, is dat een belangrijk, nieuw gegeven. In de Nieuwsbrief van volgende week (22 september) en in andere publicaties gaan we daar verder op in.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dag van de beheerder - 30 september 2016
 
Het jaarthema van de internaten is: ‘Kwaliteitstraject: groeien doen wij samen!’. Op vrijdag 30 september 2016 geven we de aftrap van het kwaliteitstraject op de Dag van de beheerder in Schaarbeek. We stellen het pedagogisch kader internaten voor dat een inspiratiebron wil zijn bij de uitbouw van het eigen pedagogisch project en het concretiseren van de werking. Op die dag bespreken we ook welke stappen we zetten bij het uitwerken van het kwaliteitstraject en wat de rol van de beheerder daarbij kan zijn.
 
Na de middag  willen we met elkaar delen hoe beheerders faciliterend werken. Dat verschilt immers van internaat tot internaat. Dan willen we de vijf kwaliteitsvragen op de secundaire processen toepassen . Beheerders zullen daar in groepjes over uitwisselen en goede praktijkvoorbeelden maar ook lastige momenten met elkaar bespreken.  Inschrijven kan tot 21 september via www.nascholing.be.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Spoedtelling 1 september 2016
 
In Nieuwsbrief 49 werd aangekondigd dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet langer een eigen spoedtelling organiseert bij zijn scholen (enkel nog bij de internaten).
 
De afspraak luidde dat AgODi ten laatste 15 september de leerlingenaantallen van de vrije katholieke gewone en buitengewone basis- en secundaire scholen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen zou bezorgen. Morgen 16 september om 11 uur zou dan, simultaan door alle netten, een perscommuniqué verspreid worden met de resultaten van de septembertellingen, onmiddellijk gevolgd door een extra Nieuwsbrief. Dankzij de stipte medewerking van al onze scholen zag het ernaar uit dat de afspraken integraal zouden nagekomen worden.
 
Verrassend laattijdig is vastgesteld dat bepaalde schoolsoftwarepakketten niet compatibel zijn met Discimus. Hierdoor is men genoodzaakt de publicatie van de gecommentarieerde leerlingenaantallen met één week uit te stellen.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen dankt alvast uitdrukkelijk zijn 2 372 scholen en internaten om de ruim 739 000 leerlingen en internen stipt te registreren.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Huursubsidie
 
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs keurde de Vlaamse Regering op 4 mei 2016 een besluit goed dat huursubsidies voor schoolinfrastructuur regelt.
 
Met deze maatregel kan AGION huursubsidies toekennen aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs om een gebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had. Vroeger kon de huurmogelijkheid enkel in het kader van capaciteitsprojecten die in enkele erkende capaciteitsgemeenten gelegen waren.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verlaagd btw-tarief voor gebouwen van CLB's
 
In het Koninklijk Besluit nr. 20 is opgenomen dat de btw-verlaging niet langer beperkt is tot gebouwen voor onderwijs maar wordt uitgebreid naar gebouwen voor leerlingenbegeleiding.  Het verlaagd btw-tarief van 6% is voor Centra voor Leerlingenbegeleiding met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 januari 2016.
 
De uitbreiding van het verlaagd btw-tarief van 6% is bedoeld voor de vrijgestelde psycho-medisch-sociale centra en de vrijgestelde centra voor leerlingenbegeleiding, wanneer zij als bouwheer, koper, verkrijger van zakelijke rechten of leasingnemer optreden.
 
Een uitgebreide toelichting vind je in de nota 'Verlaagd btw-tarief voor gebouwen van CLB’s gepubliceerd'.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe regioverdeling infrastructuurbegeleiding
 
De Dienst Bestuur & organisatie die instaat voor de infrastructuurbegeleiding brengt u op de hoogte van de nieuwe regioverdeling. 
 
De aanleiding daartoe is de opstart van Ann Cautreels als nieuwe stafmedewerker en onze bezorgdheid om u optimaal te blijven ondersteunen. 
 
Vanaf 19 september 2016 kan u bij volgende personen terecht: 
 
 
► 
 
reguliere financiering regio Antwerpen: ann.cautreels@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
reguliere financiering regio Limburg: katrien.deveuster@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
reguliere financiering regio Mechelen-Brussel: christa.vandenbossche@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
reguliere financiering regio Oost- en West-Vlaanderen: dirk.desmet@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
DBFM regio Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel: marc.hendrickx@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
DBFM regio Oost- en West-Vlaanderen: filip.canfyn@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe medewerker Dienst Bestuur & organisatie
 
Chris Van der Vorst komt als nieuwe collega bij de Dienst Bestuur & organisatie. zij versterkt bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen het BOS-team. Momenteel bereidt zij haar opvolging voor in de Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Mechelen, waar zij sinds 2002 aan de slag is, sedert 2007 als coördinerend directeur.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Stakingsaanzegging 29 september 2016
 
De verschillende onderwijsvakbonden hebben een stakingsaanzegging voor donderdag 29 september 2016 ingediend. Die heeft louter tot doel om de personeelsleden de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een betoging van het intersectoraal gemeenschappelijk vakbondsfront. De aanzegging geldt voor een staking van een volledige of een halve dag naar keuze van het personeelslid, maar niet voor een uur.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Leerlingen verrichten arbeid – een juridische leidraad voor scholen
 
De Mededeling over “Leerlingen verrichten arbeid – een juridische leidraad voor scholen” is aangepast aan de nieuwe bepalingen over de aanstellersaansprakelijkheid van leerling-stagiairs en aan de omzendbrief SO/2016/01 (BuSO) inzake leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3. Daarnaast is een model van trainingsovereenkomst (SMT) toegevoegd evenals enkele modellen van leerlingenstageovereenkomst voor BuSO OV1-2-3.
 
Je vindt de mededeling terug op onze website bij het thema Stages en andere vormen van arbeid (secundair onderwijs).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
VCOV komt op bezoek
 
De Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) start dit schooljaar met een reeks schoolbezoeken. Een VCOV-medewerker zal je wegwijs maken in hun aanbod over ouderparticipatie en -betrokkenheid. We hopen dat je VCOV hartelijk zult ontvangen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Voorscholing nieuw leerplan aardrijkskunde kso/tso derde graad
 
Vanaf 1 september 2017 worden, met het oog op de nieuwe eindtermen aardrijkskunde en natuurwetenschappen in de derde graad kso/tso, twee typeleerplannen aardrijkskunde van kracht. Je kunt dan in de derde graad voor een aantal studierichtingen kso/tso kiezen om de nieuwe eindtermen via een geïntegreerd leerplan aardrijkskunde-natuurwetenschappen, te realiseren. 
 
Om de vernieuwing grondig voor te bereiden, wordt dit schooljaar een voorscholing georganiseerd in twee modules: een module vanuit een geïntegreerd leerplan en een module vanuit een nieuw leerplan aardrijkskunde. 
 
Met je vragen in verband met de invoering van de nieuwe eindtermen en leerplannen kun je terecht bij An Callemeyn.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Indiening voorstellen opleidingsprofielen volwassenenonderwijs op 15 september 2016
 
De netoverschrijdende projectgroep Curriculum dient op 15 september 2016 drie voorstellen van opleidingsprofielen in voor het secundair volwassenenonderwijs. Dat gebeurt met het oog op de toevoeging van uitbreidingsmodules met betrekking tot kraamzorg aan de opleidingen Verzorgende, Zorgkundige en Begeleider in de kinderopvang. Daarnaast vraagt de projectgroep Curriculum open modules aan voor de opleidingen moderne vreemde talen in het secundair volwassenenonderwijs. Je vindt de motivering in de brief 'Evaluatie opleidingsprofielen talen volwassenenonderwijs – aanvraag open modules talen R1 t/m R4', die op 14 september aan de minister bezorgd werd. Die aanvragen doorlopen nu de gebruikelijke adviserings- en besluitvormingsprocedure, waarna het Departement over de genomen beslissingen zal communiceren. Die communicatie wordt tegen april/mei 2017 verwacht. Voor vragen en bijkomende informatie kun je terecht bij Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe criteria en formulieren aanvragen onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen voor CVO’s
 
De Vlaamse regering heeft haar definitieve goedkeuring gegeven aan het besluit dat enkele aanpassingen aan de programmatieprocedure voor de CVO’s bevat. Door het maatschappelijk belang van het aanbod Nederlands Tweede Taal (NT2) zal het Agentschap Integratie en Inburgering vanaf september 2016 deelnemen aan de beoordeling van de aanvraagdossiers voor bijkomende onderwijsbevoegdheden of vestigingsplaatsen van de CVO’s die onderwijsbevoegdheid hebben voor minstens één opleiding van het studiegebied NT2. Ook de financierbaarheid van de nieuwe aanvraag en het vrijwaren van de kwaliteit van het bestaande aanbod in het aanvraagdossier zal aangetoond moeten worden. Daartoe werden de drie formulieren voor de programmatieaanvragen van de CVO’s aangepast.
 
Je vindt de formulieren op data-onderwijs.vlaanderen.be/formulieren, vervolgens bij volwassenenonderwijs en dan programmatie.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe leerplannen secundair volwassenenonderwijs goedgekeurd
 
De inspectie verleende een gunstig advies over de leerplannen voor het volwassenenonderwijs die op 31 mei 2016 door de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo ter goedkeuring ingediend werden. Je vindt die leerplannen op de website van de stuurgroep volwassenenonderwijs terug. De overzichten van de betrokken leergebieden (basiseducatie) en studiegebieden (secundair volwassenenonderwijs) werden geactualiseerd. De nieuwe leerplannen zijn via deze overzichten te raadplegen.
 
De leerplannen voor het studiegebied Hout kregen een voorlopige goedkeuring, alle andere leerplannen werden definitief goedgekeurd.
 
Het document ‘Nieuwe leerplannen voor secundair volwassenenonderwijs’ biedt je het overzicht van alle leerplannen die vanaf 1 september 2016 van toepassing zijn.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe medewerker Dienst Curriculum & vorming
 
Welkom aan Sanne Ramaekers, die vanaf 8 september als pedagogisch begeleider deel uitmaakt van Dienst Curriculum & vorming, team basisonderwijs. Sanne zal zich focussen op het leergebied wereldoriëntatie, het ontwikkelveld oriëntatie op de wereld in het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! en de interdiocesane proeven wereldoriëntatie. Sanne brengt naast klaservaring in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs ook expertise binnen vanuit zorg, coaching van lerende gemeenschappen en een breed muzisch denken.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Verantwoord datagebruik ontwikkelen
 
Datagebruik/informatiegebruik is een hot topic. Met dit nascholingsproject willen we inspelen op maatschappelijke tendensen waarbij er een steeds grotere aandacht is voor dat thema. Zo lezen we in beleidsteksten van de overheid hoge verwachtingen ten aanzien van scholen en leraren op dit vlak zoals in de beleidsnota Crevits 2014-2019, in de Onderwijsspiegel 2015 en 2016, in het ROK (Referentiekader Onderwijs Kwaliteit van de onderwijsinspectie).
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oproep indienen transitieprojecten lerarenopleidingen
 
De Vlaamse regering heeft op 9 september 2016 definitief het besluit goedgekeurd over transitieprojecten in de lerarenopleidingen. Het gaat om projecten die de transitie naar de nieuwe lerarenopleidingen ondersteunen, zoals beschreven in de conceptnota 'Lerarenopleidingen versterken: wervende en kwalitatieve lerarenopleidingen als basispijler voor hoogstaand onderwijs' van 25 maart 2016.
 
Hier kun je de projectoproep, het BVR en de projectfiche vinden. 
De uiterste indiendatum is 15 oktober 2016.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook