Dit is Nieuwsbrief 96 van 5 oktober 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We wensen alle leraren een fijne 'Dag van de leraar' en bedanken hen voor hun inzet voor de leerlingen en de school!
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 96 van 5 oktober 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We wensen alle leraren een fijne 'Dag van de leraar' en bedanken hen voor hun inzet voor de leerlingen en de school!

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Samen werken aan een cultuur van zorg en gelijke kansen
►  Parlementaire activiteiten
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Modernisering so: concordantie tweede en derde graad
►  Hervorming van het auteursrecht en de vergoeding aan Reprobel
►  Vakbeurs Edubuild
►  Vorming voor bestuurders: 'Masterclass' en 'BOS: fusies van vzw's - juridische aspecten'
Personeel
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
►  Aanneembaarheid verloven in functie van het pensioen: stand van zaken
►  Stakingsaanzegging ABVV voor 10 oktober
Lerenden
►  Update FAQ ondersteuningsmodel
►  Samen tegen schooluitval
►  Mededeling 'Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs' aangepast
Curriculum & vorming
►  Ondersteuning modernisering eerste graad so
►  Gedrukte materialen in het kader van Zin in leren! Zin in leven!
►  Computationeel denken in Zin in leren! Zin in leven!
►  HBO5 verpleegkunde en toegang tot het beroep van verpleegkundige
Identiteit & kwaliteit
►  Vorming kwaliteitsontwikkeling: datageletterdheid
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Samen werken aan een cultuur van zorg en gelijke kansen
 
Het Rekenhof presenteerde op 4 oktober zijn bevindingen over de effectiviteit van het gelijke-onderwijskansenbeleid (GOK-beleid) in gewone basisscholen. Op basis van eigen onderzoek stelt het Rekenhof vast dat de ongelijkheid de afgelopen vijf jaar nauwelijks weggewerkt is, integendeel zelfs. Een kant-en-klare oplossing om die kloof te dichten is er niet. Als we de studie samen lezen met de studie over de werkingsbudgetten (2015), dan stellen we vast dat basisscholen in de eerste plaats voldoende basisfinanciering nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt de signalen van het Rekenhof ernstig en wil samen met haar leden, maar ook met ouders en andere beleidsmakers verder inzetten op een cultuur van zorg en gelijke kansen. Lees onze reactie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy in Kortrijk plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
pedic   PEDIC, het pedagogisch-didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
vacature   De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt: 
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider buitengewoon onderwijs project taalbegeleiding Vlaanderenbreed
 
► 
 
pedagogisch begeleider Nederlands voor het basisonderwijs
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Modernisering so: concordantie tweede en derde graad
In de nieuwsbrief van vorige week kon je samen met de planningsmededeling 'Modernisering so eerste graad' bijkomende informatie vinden over de concordantie op het niveau van de eerste graad. Als bijlage bij het uitvoeringsbesluit wordt ook de lijst met concordantiemogelijkheden voor de tweede en derde graad opgenomen. Het betreft een ontwerp. Via overleg trachten we nog enkele bijsturingen te doen. 
 
Onder strikt voorbehoud nemen we dan ook de bijlage met concordantiemogelijkheden voor de tweede en derde graad op. Met die informatie en met sommige bepalingen van het nog te onderhandelen voorontwerp van decreet (zoals omschrijving van schoolconcepten, programmatieregelgeving) maken we nu gericht werk van de planningsmededeling Modernisering so tweede/derde graad.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hervorming van het auteursrecht en de vergoeding aan Reprobel
 
Heel wat scholen contacteerden ons deze week over nieuwe aangifteformulieren die ze ontvangen hebben vanwege Reprobel. Deze aangifteformulieren vormen een onderdeel van een nieuw vergoedingssysteem voor gebruik van auteursrechtelijke werken in het onderwijs, naar aanleiding van een hervorming in de Belgische auteurswetgeving.
 
In het document 'Hervorming van het auteursrecht' duiden we de algemene reglementaire achtergrond. We gaan ook in op het onderscheid tussen het nieuwe vergoedingssysteem enerzijds, en ons eerdere advies tot protest voor facturen uit het oude vergoedingssysteem anderzijds.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vakbeurs Edubuild
 
edubuild en it  
 
De vakbeurs Edubuild - Flanders Expo, Gent, 19 en 20 oktober 2017 - biedt ook dit jaar een interessant programmaElke bezoeker kan zich op voorhand gratis registreren.
 
Veelbelovende lezingen zijn:
 
 
► 
 
'DBFM-scholen: evaluatie beleidsinstrumentarium, planningscontext en gebouwtypologie, invloed DBFM op ontwerp', Sandra Schippers, EVR-architecten, 19 oktober 2017 om 11.15 uur.
 
► 
 
'Informatieveiligheid: plan van aanpak in het kader van de vernieuwde privacywetgeving', Gino De Meester, stafmedewerker Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 19 oktober 2017 om 15.30 uur.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming voor bestuurders: 'Masterclass' en 'BOS: fusies van vzw's - juridische aspecten'
 
masterclass   Vorige week donderdag vond een geslaagde en gesmaakte masterclass plaats in de gebouwen van de Guimardstraat in Brussel. Het onderwerp 'Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool' werd uitgewerkt door Khalid Benhaddou en Chris Wyns. Beide sprekers vulden elkaar perfect aan en zorgden voor een beter begrip. Zoals Chris zei: “Als dat kan, wat is dan het probleem?”.
 
Op maandagavond 2 oktober vond de eerste vorming van het jaar voor besturen in het kader van BOS plaats. Maarten Balthau gaf alle bestuurders een boeiende voorstelling over de mogelijkheden die vzw’s hebben om een fusie aan te gaan. Na een vergelijkende studie gaf Maarten inspirerende praktijkvoorbeelden die de keuzes voor besturen in de verf zetten.
 
Regio West-Vlaanderen kon als eerste van de vorming genieten. Voor de andere regio’s zijn nog plaatsen vrij in de loop van de maand oktober. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je op www.nascholing.be.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als een gesubsidieerd personeelslid afwezig is binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie. Concreet: de herfstvakantie 2017 begint officieel op maandag 30 oktober. Als een afwezigheid start op of na maandag 16 oktober, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 6 november aangesteld worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanneembaarheid verloven in functie van het pensioen: stand van zaken
 
Het voorbije schooljaar werden terecht heel veel vragen gesteld over de aanneembaarheid van verschillende verlofstelsels in functie van het pensioen. Om effectief in aanmerking te komen voor het pensioen moeten de verloven opgenomen worden in de lijst die als bijlage bij de wet van 6 januari 2014 toegevoegd is.
 
Voor het zorgkrediet en het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen heeft Didier Bacquelaine, minister van Pensioenen, in een brief gericht aan minister van Onderwijs Hilde Crevits bevestigd dat een Koninklijk Besluit in voorbereiding is om de verloven toe te voegen aan de bedoelde lijst. Voor beide verlofstelsels kunnen we dus nagenoeg met 100 procent zekerheid zeggen dat ze in aanmerking zullen komen voor de toekenning en de berekening van het rustpensioen.
 
Over de aanneembaarheid van het verlof voor verminderde prestaties in functie van het pensioen is momenteel nog steeds geen beslissing genomen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stakingsaanzegging ABVV voor 10 oktober
 
De Algemene Centrale van het ABVV heeft een stakingsaanzegging ingediend voor dinsdag 10 oktober. Daarmee wil ze haar militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een syndicale actie op die datum. De aanzegging gaat alleen uit van het ABVV en geldt enkel voor een staking van een hele dag, niet voor een gedeelte ervan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Update FAQ ondersteuningsmodel
 
De FAQ ondersteuningsmodel is geüpdatet. Er werden vragen en antwoorden toegevoegd op basis van nieuwe informatie die we ontvingen van de externe stuurgroep en van VCLB. Deze toevoegingen zijn gemarkeerd in geel.
 
Je vindt de FAQ en andere informatie (o.a. een brief voor de ouders …) terug op de webpagina over het ondersteuningsmodel. Elk bericht dat opgenomen wordt in de nieuwsbrief over het ondersteuningsmodel krijgt eveneens een plaats op deze webpagina.  Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij de contactpersonen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samen tegen schooluitval
 
In 2015 keurde de regering de conceptnota ‘Samen tegen Schooluitval’ goed. Het gaat om een omvattend plan met meer dan 50 actiepunten. Het doel is het aantal vroegtijdige schoolverlaters te doen dalen, het spijbelen tegen te gaan en het leerrecht te garanderen. Naast de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn is het beleidsdomein Werk een partner in het geheel. Preventie staat voorop, samen met het optreden tegen spijbelende leerlingen.
 
Ondertussen is Sarah Neyts (spijbelen@vlaanderen.be) als Vlaams spijbelambtenaar aangesteld. Zij coördineert de uitrol van de actiepunten uit de conceptnota i.s.m. de pedagogische begeleidingsdiensten. Ook de provinciale netwerken tegen schooluitval zijn volop aan het werk. Meer informatie over die en andere items vind je op de website van het Ministerie van Onderwijs & Vorming.
 
Directies die vragen hebben of meer informatie wensen, kunnen terecht bij Katrien Bressers.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling 'Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs' aangepast
 
Vanaf dit schooljaar 2017-2018 is de regelgeving over het getuigschrift basisonderwijs gewijzigd. De mededeling 'Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs en de beroepsprocedure tegen het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs' werd daarom aangepast. Elke leerling krijgt vanaf dit schooljaar op het einde van het basisonderwijs een getuigschrift. Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen, ontvangen voortaan een getuigschrift bereikte doelen. Tegen het najaar van 2017 zal de omzendbrief over het getuigschrift basisonderwijs daarop aangepast worden en zal een model voor dat nieuwe getuigschrift aan de omzendbrief worden toegevoegd.
 
Je kan de mededeling raadplegen op de themapagina Evaluatie- en studiebekrachtiging.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Ondersteuning modernisering eerste graad so
 
We krijgen heel wat vragen van scholengemeenschappen om ondersteuning te bieden bij de eerste fase van de modernisering so, de eerste graad, en gaan daar graag op in. Elke scholengemeenschap heeft de komende maanden één ticket en kan kiezen tussen een toelichting voor een ruim publiek (coördinatoren, leraren …) of voor een overleg met bestuurs- en/of directieleden. Via modernisering@katholiekonderwijs.vlaanderen kun je je vraag en keuze kenbaar maken. Eerst komt eerst maalt. We zorgen er wel voor dat elke vraag een passend antwoord krijgt.
 
Op de themapagina Modernisering so vind je de meest recente teksten over dit item. De tekst i.v.m. het keuzegedeelte van de eerste graad wordt momenteel herwerkt; in het voorontwerp van decreet wordt differentiatie losgekoppeld van vastgelegde differentiatiepakketten. Dat biedt meer mogelijkheden voor de school en daar willen we ook op inspelen.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gedrukte materialen in het kader van Zin in leren! Zin in leven!
 
Zill   Nu het leerplan Zin in leren! Zin in leven! voor het gewoon basisonderwijs officieel goedgekeurd is en vanaf 1 september 2018 officieel gebruikt kan worden, werken we de volgende maanden aan enkele gedrukte ondersteuningsmaterialen. Wat voorzien we in een eerste fase in de maanden november en december?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Computationeel denken in Zin in leren! Zin in leven!
 
computationeel denken   Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekt in het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs de kaart van computationeel denken. In het ontwikkelveld Ontwikkeling van wiskundig denken vinden we het doel Logisch en algoritmisch denken. Bij Mediakundige ontwikkeling zien we in de leerlijn Mediamiddelen inzetten bij logisch en algoritmisch denken. In het document 'Computationeel denken in Zin in leren! Zin in leven!' lichten we toe wat computationeel denken betekent, waar we het in het leerplan te vinden is en wat het effect is op de klasvloer.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
HBO5 verpleegkunde en toegang tot het beroep van verpleegkundige
 
hbo5   De Vlaamse regering sprak vorig schooljaar haar engagement uit voor het behoud van een verpleegkundig profiel op niveau 5 (HBO5). We gaan er dan ook van uit dat, zolang de visie op toekomstige gezondheidszorgberoepen onder meer op federaal niveau niet is uitgeklaard, de huidige en toekomstige afgestudeerden aan de huidige visum-voorwaarden blijven voldoen.
 
Omdat het belang van kwalitatieve gezondheidszorg in een snel veranderende samenleving onze scholen HBO5 Verpleegkunde na aan het hart ligt, engageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich in diverse fora tot constructief overleg met andere actoren uit het veld. In een toekomstig zorglandschap zijn veel extra deskundige handen nodig om een antwoord te kunnen bieden op alle toekomstige zorgvragen. Daarom verlenen we graag onze medewerking aan oefeningen rond functiedifferentiatie. We geloven immers dat alle gezondheidszorgberoepen, elk met een eigen profiel, samen kunnen instaan voor het bieden van kwalitatieve zorg aan elkeen die het nodig heeft.
 
Uiteraard volgen we het dossier op de voet. We informeren je via onze nieuwsbrief en plaatsen relevante documenten op onze themapagina HBO5 Verpleegkunde.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vorming kwaliteitsontwikkeling: datageletterdheid
 
datageletterdheid   Het gebruik van informatie krijgt een steeds grotere plaats in het schoolleven, binnen de kwaliteitsontwikkeling op beleidsniveau, maar ook in de klas. Wil je op een vlotte(re) manier met data aan de slag? We organiseren een driedaagse cursus ‘datageletterdheid’ met essentiële inzichten, praktijkvoorbeelden, en een hoop tips & tricks.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Het provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid organiseert in samenwerking met campus Paulo - Brandweeropleiding - dit jaar een 'Opleiding brandvoorkoming en -bestrijding' voor het onderwijs. Deelnemers kunnen een keuze maken uit twee formules (volledige opleiding, gespreid over twee halve dagen) of een praktijkopleiding voor wie al een theoretische achtergrond heeft (halve dag). Inschrijven kan door het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier terug te sturen.
 
► 
 
Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het Vlaams Vredesinstituut organiseren op 11 oktober en 8 november 2017 twee webinars (interactieve online seminaries) over controverses in de klas en op school. Aan de hand van reële onderwijscasussen en op basis van elkaars inbreng krijgen de deelnemers concrete aanwijzingen om constructief om te gaan met leerstof die controverse kan oproepen. Gelijktijdig met de webinars vinden enkele regionale en netoverstijgende werkgroepen plaats waarbij leraren onder begeleiding van een moderator samen naar de webinar kijken en er nadien in een workshop over reflecteren. De workshops vinden plaats in Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, Hasselt en Brussel. Deelname aan de workshops is volledig gratis.
 
► 
 
Hoe ga je met leerlingen in dialoog over wetenschap, natuur en techniek? Hoe betrek je maatschappelijk kwetsbare kinderen in de STEM-les? Hoe laat je leerlingen uit het basis en secundair onderwijs nadenken in de wetenschapsklas? Op 17 oktober zoekt ExploRatio (Odisee Hogeschool) de antwoorden.
 
► 
 
Het grootste probleem voor kinderen is dat ze er soms niet ‘bij horen'. Onvoldoendes, pesten, bedreigingen ... zorgen voor allerlei vormen van uitval en buitensluiten. Alle opvoeders willen echter dat kinderen zich goed voelen in hun vel en betrokken zijn. Benieuwd naar hoe jij dit kan realiseren in jouw klas? Thomas More organiseert de studiedag Pedagogische (con)tact als antwoord op uitval en buitensluiten - Verbondenheid door aanraking  op donderdag 19 oktober 2017 in Turnhout.
 
► 
 
ISB, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, organiseert 3 studiedagen rond het openstellen van schoolsportinfrastructuur. De studiedagen zijn onder meer gericht op scholen die hun schoolinfrastructuur buiten de schooluren openstellen, of overwegen om dat in de toekomst te doen. De studiedagen nemen een volledige dag in beslag (van 10.30 tot 16 uur) en zijn gepland op donderdag 19 en 26 oktober en donderdag 9 november 2017. Deze thema’s komen aan bod:
 
► 
 
hoe kan een gemeente/stad de school ondersteunen?
 
► 
 
verzekering en juridische gevolgen van openstelling (in samenwerking met Ethias en GD&A Advocatenkantoor)
 
► 
 
sportaanbod voorzien aansluitend op de schooluren (door SVS, Stichting Vlaamse schoolsport)
 
► 
 
hoe kan je sociale economie inzetten in het beheer van schoolinfrastructuur (door vzw mentor)
 
► 
 
Op zaterdag 11 november 2017 organiseren 4 recreatieve sportfederaties (Gezinssport Vlaanderen, Sporta, S-Sport//Recreas en Fros) de jaarlijkse Bijscholingsdag in Park Spoor Noord te Antwerpen. Er worden 25 verschillende sessies aangeboden, zowel theoretische als praktische sessies. Ook voor leerkrachten bewegingsopvoeding en LO staan er meerdere interessante thema's op het programma.
 
► 
 
Hoe werkt het Europees Parlement? Hoe kan je Europa in de klas brengen? Hoe vertel je je leerlingen over de vluchtelingencrisis? Hoe komt het dat de Europese lidstaten dat niet samen aanpakken? Wat betekent Brexit voor de andere lidstaten? Europa Direct provincie Antwerpen neemt je op maandag 27 november mee naar het Europees Parlement in Brussel.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook