Het januari-februarinummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
Was je aanwezig op ons congres? Dan kreeg je In dialoog die dag meteen mee naar huis.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
Het januari-februarinummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
Was je aanwezig op ons congres? Dan kreeg je In dialoog die dag meteen mee naar huis.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.

 

   In dialoog

 
 
Voorwoord: wat zou jij doen met 42 miljoen?
 
42 miljoen   42 miljoen: dat is wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen als netwerkorganisatie jaarlijks kost.​ Als we ‘de koepels’ nu zouden afschaffen, wat kunnen we dan met die 42 miljoen euro doen? Wat zouden onze besturen en hun scholen dan niet meer hebben, en dus zelf moeten doen of op de vrije markt duurder inkopen?
 
Voor iedereen
 
 
 
Kwaliteitsvol besturen
 
Kwaliteitsvol besturen   Bestuurders zijn de eindverantwoordelijken voor de scholen, centra en internaten die onder hun bestuur ressorteren. Die verantwoordelijkheid mag niet onderschat worden. Zowel startende als meer ervaren bestuurders stellen zich dan ook terecht de vraag of zij wel 'goed bezig' zijn, of zij wel kwaliteitsvol aan het besturen zijn.
 
Besturen, Voor iedereen
 
 
 
Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
 
Engagementsverklaring   Sinds 1994 krijgen personeelsleden in het katholiek basis- en secundair onderwijs bij hun contract de ‘Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen’. Een kwarteeuw later is het onderwijs grondig veranderd. Katholiek onderwijs wordt geprofileerd vanuit het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool. De tekst was dus aan herziening toe.
 
Op het congres van 22 januari 2019 hielden we de ‘Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen in Vlaanderen’ boven de doopvont.
 
Welke accenten leggen we in de nieuwe tekst? En hoe kun je er concreet mee aan de slag gaan?
 
Voor iedereen
 
 
 
'Zin in leren! Zin in leven!' als stimulans bij schoolontwikkeling
 
Zill   De implementatie van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) daagt alle onderwijsbetrokkenen in het katholiek basisonderwijs uit om opnieuw na te denken over de eigen missie en visie en de realisatie ervan in kwaliteitsvol onderwijs.​ Welke kansen biedt de invoering van het nieuwe leerplan voor schoolbestuurders? Hoe kunnen schoolbesturen de implementatie van Zill mee ondersteunen?
 
Dit artikel ordent de antwoorden door gebruik te maken van de gouden cirkel van Simon Sinek en verbindt de elementen van die cirkel met beschikbare instrumenten en materialen.​
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Onderwijs voor alle leerlingen in 2025
 
Onderwijs voor alle leerlingen   In deze visietekst schetst Katholiek Onderwijs Vlaanderen de contouren van inclusief onderwijs.​ Daarbij leggen we de klemtoon op de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.​ We definiëren fundamentele aspecten van inclusief onderwijs: zorg, financiering, organisatie en randvoorwaarden, en verhelderen ze in hun onderlinge samenhang.​
 
De verwoorde inzichten zijn richtinggevend voor de langetermijnvisie van onze netwerkorganisatie.​ Tegelijk vormen ze de toetssteen voor onze positiebepaling in de actuele politiek-​maatschappelijke besluitvorming.
 
Voor iedereen
 
 
 
Boekrecensies
 
Leiding geven aan een lerende school
 
► 
 
'Leiding geven aan een lerende school' van Van Wessum, L. & Verheggen, I.
 
► 
 
'Gelijke kansen in de school' van Mitchell, D.
Gelijke kansen in de school
 
Voor iedereen
 
 
 
Pro <-> contra: volwassenenonderwijs en belendende percelen
 
Pro - contra   Deze legislatuur kreeg het volwassenenonderwijs te maken met enkele drastische veranderingen. Daarbij viel ook een grotere aandacht voor andere publieke en private opleidingsverstrekkers op.​ Wat zijn de voor-​ en nadelen?
 
Postinitieel onderwijs
 
 
 
Drieluik: burgerschap op school
 
Burgerschap op school   Onze samenleving is volop in beweging. Kinderen en jongeren moeten niet alleen hun eigen weg vinden in de veelheid aan maatschappelijke structuren, instellingen en processen, het is ook belangrijk dat ze in staat zijn om mee vorm te geven aan de samenleving waarvan ze deel uitmaken. Daarmee wordt meteen de boeiende uitdaging van het onderwijs duidelijk. Onderwijs vormt mensen vandaag voor de wereld van morgen, een wereld die nu nog onbekend en onbepaald is.
 
Voor iedereen
 
 
 
Een nieuwe generatie leerplannen: hefboom voor kwaliteits- en identiteitsontwikkeling
 
Nieuwe generatie leerplannen   Op 1 september 2019 start de modernisering secundair onderwijs met een nieuwe generatie leerplannen.​ Net zoals in het leerplan Zin in leren! Zin in leven! van het basisonderwijs zijn de nieuwe leerplannen secundair onderwijs ingebed in het vormingsconcept van de katholieke dialoogschool.
 
Ze beogen de ontplooiing van de volledige persoon, hebben betrekking op het geheel van vorming en nemen daarin ook kritisch-​constructief de verwachtingen van de samenleving op (nieuwe eindtermen eerste graad).​
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geloven vandaag: gevers
 
Geloven vandaag   Het verhaal van en over Jezus gaat over geven, elkaar vergeven (maar liefst tot zevenmaal zeventig maal) en zichzelf weggeven.​ In navolging van Jezus willen christenen het beste van zichzelf geven, mede in Gods naam.​ Christenen zijn gevers.​
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook