Het mei-juninummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
 
Het mei-juninummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.

 

   In dialoog

 
 
Voorwoord - Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan
 
Vertrouwen   Katholiek Onderwijs Vlaanderen kiest uitdrukkelijk voor een gelijkekansenbeleid: een kansrijk onderwijs voor iedereen.​ Tegelijk staan we sceptisch ten aanzien van structurele maatregelen, opgelegd door de overheid, zoals het verplichten van sociale mix via het inschrijvingsbeleid.​
 
Eerder kiezen we voor een beleid dat scholen motiveert, en (financieel) incentiveert, om voluit gelijke kansen te bieden voor álle leerlingen.
 
Voor iedereen
 
 
 
Eigenaarschap over het leerplan
 
Zill   Met het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) krijgen leraren meer eigenaarschap over het onderwijsproces.​ We ontwikkelden een ontwerpsjabloon dat handvatten aanreikt waarmee leraren op een bewuste manier de architectuur van hun onderwijs kunnen onderzoeken, waar gewenst bijsturen en toekomstgericht kunnen ontwikkelen.​ Vanuit welke zes stappen kun je aan de slag?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Met goesting en passie naar een nieuw dko
 
DKO   Via een nieuw decreet actualiseert de minister het deeltijds kunstonderwijs (dko). Zo kan elke academie via tijdelijke samenwerkingsprojecten een nauwe(re) samenwerking realiseren met het leerplichtonderwijs, het hoger onderwijs en vrijetijdsactoren.​ Hoe gaat dit in zijn werk?
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs
 
 
 
Boekrecensies
 
Zet je EF-bril op  
 
► 
 
Zet je EF-​Bril op.​ Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters.​ - Feryn, S.
 
► 
 
Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren.​ Een tool-​ en handboek voor eerstelijnswerkers.​ - Vandeperre, E. Slaatst, J. Heens R., & Azaber, S.
  Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
De katholieke dialoogschool en de onderwijstraditie
 
Katholieke dialoogschool  
 
Hoe spoort een onderwijstraditie met het concept van de katholieke dialoogschool? Vanuit het Lasalliaans perspectief staan we stil bij de vooronderstellingen die aan de basis kunnen liggen van de keuze voor het concept van de katholieke dialoogschool. Welke implicaties volgen er voor de invulling ervan?​
 
Voor iedereen
 
 
 
Pro <-> ​contra: 3x4-​structuur in lager en secundair onderwijs
 
Pro contra  
 
Lager en secundair onderwijs niet langer indelen in twee periodes van zes jaar, maar wel in drie periodes van vier jaar -​ dus over de grenzen van het huidige lager en secundair onderwijs heen -​ dat is wat al een hele tijd bekendstaat onder de naam ‘3x4-​structuur’.​
 
De vraag blijft: is de tienerschool een verlengd basisonderwijs, een vervroegd secundair onderwijs of speelt er een specifieke visie?
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Continuering zorg van basis-​ naar secundair onderwijs
 
Continuering zorg   De overstap van de basisschool naar de secundaire school is voor ouders en leerlingen vaak een spannend moment.​ Eén van de elementen bij die stap is de wijze waarop de inspanningen van het zorgbeleid in het basisonderwijs worden voortgezet in het secundair onderwijs.​ Hoe waarborgen we een warme overdracht? 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden van beide onderwijsniveaus? Hoe gebruiken we de baso-​fiche om de continuïteit van zorg te garanderen?
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Het schoolgebouw: een gebouw om in te leren?
 
Schoolgebouw   Wie met scholenbouw en renovatie van schoolgebouwen in aanraking komt, wordt met allerlei normen om de oren geslagen: fysische en financiële normen, energieprestatieberekeningen, brandveiligheidseisen, akoestische criteria, normen inzake luchtkwaliteit, de veiligheidsglasnorm, de watertoets ...
 
Maar dragen die normen en eisen ook bij aan de leerprestaties en haar primaire gebruikers?
 
Besturen
 
 
 
​Drieluik - De overgang van basis-​ naar secundair onderwijs
 
Overgang BaO naar SO   Het onderzoeksproject ‘Transbaso’ kijkt naar de overgang van basis-​ naar secundair onderwijs.​ In het valorisatietraject focussen het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent en twee hogescholen (AP en HOGent) niet enkel op de processen bij de overgang, maar ontwikkelen ze instrumenten waardoor die deze overgang vlotter laten verlopen.
 
We gaan in gesprek met één van de onderzoekers en leggen de resultaten voor aan een pedagogisch begeleider en een directeur.​
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
De stuwkracht van CLIL
 
CILL   Secundaire scholen kunnen vakinhouden ook in een andere taal dan de officiële onderwijstaal aanbieden.​ Met die Content and Language Integrated Learning (CLIL) wordt de vreemde taal zowel instrument als doel van het onderwijs.​ Hoe kunnen we CLIL vlotter, kwaliteitsvoller en duurzamer implementeren? En hoe kunnen we het CLIL-aanbod uitbreiden naar zoveel mogelijk leerlingen uit alle graden en onderwijsvormen?
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs
 
 
 
Geloven vandaag - Paradoxen
 
Geloven vandaag   Parabels bevatten (bijna) altijd een paradox: een onverwacht gegeven dat je doet nadenken, iets wat ingaat tegen onze eerste reflexen.​ Geloven gaat er niet om dat we parabels helemaal kunnen begrijpen en uitleggen, maar wel dat we ons de parabel eigen maken en zo zelf een parabel worden: eigentijds-​tegendraads.​
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook