Het januari-februarinummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen In Dialoog
Beste
Het januari-februarinummer van In dialoog is verschenen! Je krijgt ons tijdschrift tweemaandelijks digitaal in je mailbox.
 
Ken je nog collega's die het tijdschrift digitaal willen ontvangen? Bezorg hen dan de inschrijvingslink.
 
We stellen ook een databank met alle verschenen artikels voor je open.

 

   In dialoog

 
 
Levenslang leren in/door onderwijs
 
microsopisch onderzoek   De omgevingsanalyse in de beleidsnota van minister Weyts verwijst zijdelings naar de lage deelname aan levenslang leren in Vlaanderen.​ Die situeren zich volgens onderzoek niet bij objectieve structurele drempels maar eerder bij het ontbreken van een leercultuur, in het bijzonder bij mensen met een moeilijk verlopen initiële schoolloopbaan. Ook blijvende professionalisering van leraren en andere onderwijsprofessionals is een werkpunt. ​ 
 
Samen  werk maken van een cultuur van levenslang leren, en ons onderwijs erop organiseren: daar zijn we alvast een partner voor!
 
Voor iedereen
 
 
 
Een goed onderbouwd onthaalbeleid geeft kinderen vleugels
 
onthaalbeleid   Anderstalige nieuwkomers die midden in het schooljaar plots in je klas zitten … Het is een realiteit waar steeds meer scholen mee te maken krijgen.​ In de steden zijn ze dat al langer ‘gewoon’, maar door het spreidingsplan dat de vorige regering afgekondigd heeft, worden steeds meer scholen – ook in landelijke gebieden – daarmee geconfronteerd.​ En dan is het toch wel even slikken.​ Hoe begin je eraan?
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Breed evalueren vanuit 'Zin in leren! Zin in leven!'
 
Zill   Breed evalueren betekent sterktes en zwaktes, talenten en mogelijkheden bekijken vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende momenten, met verschillende soorten instrumenten en in verschillende situaties. 
 
We geven handvatten om vanuit het leerplan Zin in leren! Zin in leven! scholen te helpen om op een brede en onderbouwde wijze het onderwijsleerproces te evalueren met het oog op het behalen van de doelen.​ 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Diversiteit als gegeven en als fundament
 
diversiteit   Wat is belangrijker: wat jou van de ander onderscheidt of wat je met de ander deelt? Dagelijks blijkt dat onze maatschappij in het algemeen en ons onderwijs in het bijzonder met die vraag worstelen, want wie is die ander? 
 
Diversiteit is breed en meer dan een gegeven, ze is ook een opdracht en is daarom als fundament opgenomen in het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.​
 
Voor iedereen
 
 
 
Hoe onderwijs verandert
 
verandering onderwijs   Het onderwijs in Vlaanderen verandert. Het verandert niet omdat een politicus, een expert of een academicus zegt dat het moet veranderen. Het creëert eigen wegen van verandering. In dit artikel beschrijven we de op gang zijnde verandering in het katholiek onderwijs, een verandering die van onderuit komt. 
 
Scholen verlaten een eng instrumenteel doelgericht handelen en richten zich op een breder en hoopvoller perspectief. We illustreren dat ook aan de hand van enkele sprekende voorbeelden.
 
Voor iedereen
 
 
 
Pro <-> contra: beperkingen op online bereikbaarheid en mogelijkheden, graag!
 
Pro - contra   Smartphones, e-mail, internet hebben meer mogelijkheden gecreëerd en hebben ook de drempels verlaagd om met leraren in contact te treden: door hun directeur, door ouders, door leerlingen en studenten. 
 
Maar is de slinger van de bereikbaarheid intussen niet doorgeslagen en moeten er geen beperkingen aan die bereikbaarheid afgesproken – of zelfs opgelegd - worden? En ook omgekeerd, wat met de communicatie van leraren naar leerlingen en studenten?
 
Voor iedereen
 
 
 
Goed werkgeverschap
 
goed werkgeverschap   Een bestuur is werkgever voor alle personeelsleden van zijn scholen. Uiteraard wil elk bestuur een goede werkgever zijn, maar wat betekent dat? Hoe kun je daarin groeien? Hoe kun je het verloop en de uitval van personeelsleden beperken? Hoe trek je personeelsleden aan die echt in een specifieke school passen?
 
Voor iedereen
 
 
 
Collegiale visitaties in Vlaanderen. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!
 
twee leraren   De centra voor volwassenenonderwijs startten in 2017 met een ambitieus traject van collegiale visitaties, over de netten en provinciegrenzen heen.​ Zo konden ze heel wat van elkaar leren.​ Door de link met inspectie 2.0 en het enthousiasme van de betrokken partners raakte het project in een stroomversnelling.
 
Postinitieel onderwijs
 
 
 
Gelijke financiering kleuter- en leerplichtonderwijs?
 
financiering   Meestal hoor je dat het huidige financieringssysteem, ongeacht het net, een gelijke financiering garandeert van het kleuter- en het leerplichtonderwijs. Dat is zo voor de omkadering en de werkingsmiddelen. Andere regelgeving beïnvloedt echter de beschikbaarheid van middelen en daar is de gelijkheid niet altijd gegarandeerd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geloven vandaag: de tuinman en de deadlines
 
tuinman   Het is toch wat vreemd, al die druk die we onszelf opleggen bij de overgang naar een nieuw jaar.​ Het is alsof we maar één kans krijgen om een nieuwe start te nemen.​ Onlangs realiseerde ik me dat dit ‘nu of nooit’-​perspectief om naar onze kalender te kijken misschien wel niet het enig mogelijke is.​ Volgens het kerkelijk jaar komt alles terug.​
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook