Dit is nieuwsbrief 142 van 29 november 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 142 van 29 november 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Frances Martens en Ingrid Lingier
►  Nieuwe engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Presentaties inforondes beschikbaar
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving november 2018
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature stafmedewerker Dienst Personeel
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd op de katholieke dialoogschool
►  Save the date - Warm Water III
►  Nieuwe raamovereenkomst in de maak voor schoolboeken secundair onderwijs
►  Nieuwe raamovereenkomst voor brandblussers en onderhoud
►  Nieuwe raamovereenkomst kopieerapparaten DOKO
Lerenden
►  Mededeling over vakantieperioden en vrije dagen in de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020
►  Mededeling over omvorming van kinderbijslag naar het Groeipakket – automatische toekenning van de schooltoeslag
►  Verder wachten op een voorstel van de overheid over de open end-regeling ondersteuning ‘kleine types’
►  Documentaire Inclusief volgt vier leerlingen in hun beleving van inclusief onderwijs
Curriculum & vorming
►  Overleg met inspectie in verband met Zill in het buitengewoon basisonderwijs
►  Oproep leraren resonans nieuwe leerplannen voor de basisopties
►  Nascholing modernisering so voor lerarenopleidingen
►  Nascholing modernisering so voor (buiten)gewoon basisonderwijs
►  Save the date! Kick-off duaal leren
►  Projectoproep 2019 Smart Education @ Schools
Identiteit & kwaliteit
►  Advent weekbezinning 1
►  Leeftocht december 2018: kwetsbaarheid, op kousenvoeten
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Frances Martens en Ingrid Lingier
 
Interview   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand laten we twee directeurs aan het woord. Frances Martens is directeur van het Instituut voor Verpleegkunde (IVV) Sint-Vincentius, een domeinschool in Maatschappij en Welzijn met opleidingen voor gegradueerden in de verpleegkunde op HBO5-niveau in Gent, Eeklo, Oudenaarde en Zottegem. Ingrid Lingier is algemeen directeur ‘ZoWe verpleegkunde Brugge – Oostende’, een school voor gegradueerde verpleegkundigen, die zich situeert op HBO5-niveau. “Samenwerken dragen wij beiden hoog in het vaandel, daarom ook dit dubbelinterview, dat we maar wat graag samen doen”, zeggen ze.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
 
Sinds 1994 krijgen personeelsleden in het katholiek onderwijs bij hun contract de ‘Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen’. De opdrachtverklaring van 1994 werd geschreven in de toenmalige Algemene Raad van het Katholiek Onderwijs (ARKO). Een forum dat in opdracht van de bisschoppenconferentie werd samengeroepen en alle spelers op het christelijke middenveld verenigde.
 
Bijna een kwarteeuw later profileert dat katholiek onderwijs zich in een grondig gewijzigde context vanuit het project van de katholieke dialoogschool. Er was dan ook nood aan nieuwe tekst.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Presentaties inforondes beschikbaar
 
inforonde   De voorbije weken gaven we in de verschillende regio’s zowel voor het basis- als het secundair onderwijs toelichting bij onderwijsactualia. We bezorgen je de presentaties voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving november 2018
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van november 2018:
 
 
► 
 
Verslag directiecommissie secundair onderwijs – 13 november 2018
 
► 
 
Verslag directiecommissie basisonderwijs – 14 november 2018
 
► 
 
Verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs -  15 november 2018
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs 
 
We bezorgen je een commentaar op de bespreking van het ontwerpdecreet over de onderwijsdoelen en de bespreking  van jaarverslag 2017 van het GO!.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 29 november 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Armoede en onderwijskansen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature stafmedewerker Dienst Personeel
 
Heb je een sterke interesse voor onderwijsrecht? Graaf je graag in onderwijsdecreten en omzendbrieven? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Vind je het uitdagend om vorming te geven aan directies en besturen van onze katholieke scholen en instellingen? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.
 
We zoeken een gedreven collega om in de Dienst Personeel aan de slag te gaan als voltijds stafmedewerker.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
De vzw Katholieke Scholen Regio Waasland zoekt een directeur basisonderwijs in Sint-Niklaas.
 
► 
 
De vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoekt een technisch adviseur Hout in Hoboken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een coördinator graduaatsopleiding Voertuigtechnieken.
 
► 
 
De Artevelde Hogeschool zoekt een
 
► 
 
(praktijk)lector mondzorg bachelor in de mondzorg (mondhygiënist) of master in de tandheelkunde.
 
► 
 
Lecturer in dental hygiene and oral health for organising education and practical training in the broad field of dental hygiene and oral health.
 
► 
 
Stafmedewerker digitaal leren voor ondersteuning van implementatie digitale leeromgeving en onderwijstools.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd op de katholieke dialoogschool
 
Iedere kwaliteitsbewuste organisatie heeft nood aan een duidelijke missie, visie en kernwaarden: "Waar staan we voor?", "Waar gaan we voor?", en "Wat is ons ethisch kompas?”. Die kern geeft richting aan de organisatie, vormt er het fundament van, de toetssteen voor elke beslissing en voor elke stap.
 
Besturen van katholieke onderwijsinstellingen laten zich bij de definitie en vertaling inspireren door het project van de katholieke dialoogschool, de fundamentele kern van het katholiek onderwijs.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date - Warm Water III
 
warm water   Begin 2019 organiseren we opnieuw een Congres Warm Water (Warm Water III). Dat congres heeft als doel de lokale preventieadviseurs en de coördinerende preventieadviseurs de kans te bieden om te netwerken en kennis uit te wisselen. Deelnameprijs: € 75,00 per persoon.
 
Noteer alvast deze data in jouw agenda:
 
 
► 
 
5 februari 2019, Vormingscentrum Guislain, Gent
 
► 
 
21 februari 2019, Odisee, Brussel.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe raamovereenkomst in de maak voor schoolboeken secundair onderwijs
 
Boeken   Zoals beloofd publiceert vzw DOKO eerstdaags het bestek voor de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs. We zorgen ervoor dat de opdracht tijdig kan gegund worden. Secundaire scholen zullen vervolgens kunnen inschrijven op de raamovereenkomst met de gekozen leveranciers met het oog op de levering van schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020.
 
Het bestek kwam tot stand met de hulp van verschillende aankopers van grotere besturen en na een uitgebreide marktverkenning. We voorzien vier percelen die overeenkomen met de verschillende leveringsvormen die onze scholen gebruiken bij de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe raamovereenkomst voor brandblussers en onderhoud
 
Brandblusser   Het huidige raamcontract van vzw ServiKO voor de levering en onderhoud van brandblussers loopt ten einde op 31 december 2018. Vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelen hun krachten in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.
 
Vzw DOKO biedt als Vlaanderenbrede aankoopcentrale nu ook de mogelijkheid aan de schoolbesturen in West-Vlaanderen om in te stappen in de raamovereenkomst met SICLI N.V.. Meer informatie over de raamovereenkomst (incl. prijzen) vind je terug op de themafiche 'Brandbestrijdingsmiddelen'. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe raamovereenkomst kopieerapparaten DOKO
 
Kopieerapparaten   DOKO sloot een raamovereenkomst af met de firma RICOH Belgium voor de huur en het onderhoud van kopieerapparaten en printers met bijhorende ondersteunende software. RICOH verzorgt ook de lopende raamovereenkomst voor kopieerapparaten en printers in West-Vlaanderen die via vzw ServiKO tot stand kwam. 
 
Alle inhoudelijke informatie (prijslijst, producten, contactgegevens) kun je terugvinden op onze DOKO website onder de themafiche kopieerapparaten
 
Het is een open raamovereenkomst met een looptijd van zes jaar. Elk katholiek schoolbestuur kan op ieder moment in de looptijd van de overeenkomst intekenen op het aanbod. Inschrijven doe je door het mandaatformulier ondertekend digitaal terug te bezorgen aan DOKO op info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen. Zodra we je ondertekende mandaat ontvangen hebben, brengen we RICOH op de hoogte en kun je bestellingen plaatsen binnen de raamovereenkomst.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Mededeling over vakantieperioden en vrije dagen in de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020
 
De Vlaamse regering legt een algemene vakantieregeling vast. In onze mededeling vind je de vakantieperioden en vrije dagen van dit schooljaar 2018-2019 en van volgend schooljaar 2019-2020. Daarnaast vind je ook toelichting bij de facultatieve vrije dagen die je als school kunt nemen. De mededeling is van toepassing op (buiten)gewoon basis en secundair onderwijs.
 
Je vindt de mededeling ook terug op onze website bij het thema Schoolorganisatie.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling over omvorming van kinderbijslag naar het Groeipakket – automatische toekenning van de schooltoeslag
 
Op 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag heet vanaf dan het Groeipakket en bevat enkele nieuwe principes. Eén van deze principes is de automatische toekenning van onder andere de schooltoeslag (voorheen schooltoelage) en de kleutertoeslag (nieuw). Ouders moeten dus geen aanvraag meer indienen om een schooltoeslag te ontvangen. Meer informatie vind je in onze mededelingJe vindt deze ook terug op onze website onder het thema Gelijke onderwijskansen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verder wachten op een voorstel van de overheid over de open end-regeling ondersteuning ‘kleine types’
 
Er was tegen 28 november een voldragen voorstel aangekondigd over de open end financiering van de ondersteuning kleine types. De vergadering van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel werd echter opnieuw afgelast. Als reden werd gegeven dat men nog niet beschikt over decretale teksten met daaraan verbonden simulaties. De administratie overlegt momenteel druk om tot een gedragen en uitvoerbaar voorstel te komen. Zij dient haar werk eerst af te ronden vooraleer rond dit thema verdere besprekingen kunnen worden gevoerd. Pas wanneer dat werk geleverd is, zal de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel terug samen geroepen worden.
 
We betreuren deze gang van zaken. De tijd dringt. De open end financiering is decretaal vastgelegd. Wij hopen dat het “gedragen en uitvoerbaar voorstel” in overleg tot stand kan komen. Intussen kwam een afvaardiging van directies van buo-scholen type 2, 4, 6 en 7 samen. Hun bevindingen lees je in deze memo. De memo werd afgetoetst op de Adviesraad Buo. Wegens de timing kon de memo nog niet verder worden afgetoetst in de andere adviesraden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Documentaire Inclusief volgt vier leerlingen in hun beleving van inclusief onderwijs
 
Vanavond gaat de documentaire Inclusief van Ellen Vermeulen in première in de Vooruit in Gent. Deze film ontstond uit het SB-project Potential, Power to teach all, en is één van de vijf tools die in dit project ontwikkeld worden om leraren te professionaliseren voor het creëren van inclusieve leeromgevingen.
 
Inclusief gaat over vier leerlingen met een beperking die les volgen in het gewoon onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Overleg met inspectie in verband met Zill in het buitengewoon basisonderwijs
 
zill   Op vraag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vond een gesprek plaats met de onderwijsinspectie basisonderwijs. De inspectie bevestigde nadrukkelijk dat de eerder gemaakte afspraken over het gebruik van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) in het buitengewoon basisonderwijs onverkort blijven gelden. Dat wil dus zeggen dat de scholen bubao het ordeningskader van Zill binnen het cyclisch proces van handelingsplanning mogen gebruiken.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oproep leraren resonans nieuwe leerplannen voor de basisopties
 
Op woensdag 12 december 2018 organiseren we een dag resonans over de nieuwe leerplannen van de basisopties voor de A- en B-stroom.
 
We doen graag een beroep op een vijftiental leraren per leerplan om via een aantal gerichte vragen samen met ons te reflecteren over de leerplanvoorstellen. Onze voorkeur gaat uit naar leraren die geen deel hebben uitgemaakt van een leerplancommissie, die nieuwsgierig zijn naar wat de vernieuwing zal inhouden en die lesgeven in de eerste graad A- of B-stroom.
 
Geïnteresseerde leraren kunnen zich tot 1 december 2018 kandidaat stellen via het inschrijvingsformulier ‘Resonansgroepen leraren basisopties’.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing modernisering so voor lerarenopleidingen
 
Vanaf 1 september 2019 start de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs. De modernisering gaat gepaard met structurele en inhoudelijke wijzigingen. Voor lerarenopleidingen is het interessant om te weten wat er precies verandert aan de toekomstige structuur en leerplannen van het secundair onderwijs.
 
Daarom organiseren we begin volgend trimester op diverse locaties nascholingsdagen gericht op lectoren/docenten van lerarenopleidingen. De nascholingsdag bevat inhoudelijk de volgende elementen: vormingsconcept, leerplanconcept en leerplannen algemene vorming, funderend leerplan en leerplan ICT, multi- en interdisciplinair werken, differentiële doelen, digitale leerplantool.
 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing modernisering so voor (buiten)gewoon basisonderwijs
 
Vanaf 1 september 2019 start de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs. De modernisering gaat gepaard met structurele en inhoudelijke wijzigingen. Voor scholen (buiten)gewoon basisonderwijs is het interessant om te weten wat er precies verandert en op welke manier de aansluiting met het basisonderwijs gebeurt. 
 
Daarom organiseren we in de tweede week van januari in de verschillende regio’s nascholingsdagen gericht op directies, zorgcoördinatoren en leraren (buiten)gewoon basisonderwijs. In de nascholing focussen we op de vernieuwde structuur en organisatie van de eerste graad, visie op vorming en leerplannen, visie op de observerende en oriënterende eerste graad met aandacht voor de overgang bao–so.  
 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! Kick-off duaal leren
 
In het voorjaar van 2019 staat ook bij jou in de buurt weer een kick-off duaal leren op het programma. In samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming, de pedagogische begeleidingsdiensten, de VDAB en verschillende sectororganisaties stelt SYNTRA Vlaanderen elk jaar een boeiend programma samen voor beginnende én ervaren trajectbegeleiders.
 
Wil je er zeker bij zijn, noteer dan alvast met stip een van deze data in je agenda:
 
 
► 
 
vrijdag 26 april 2019 – Gent: Communicatiecampus, Sint-Denijslaan 485
 
► 
 
dinsdag 7 mei 2019 – Brussel: BIP, Koningsplein 11
 
► 
 
donderdag 16 mei 2019 – Antwerpen: Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125
 
Je kunt je voor de kick-off inschrijven vanaf half maart. Voor meer informatie hou je best de website ‘duaal leren’ in de gaten.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Projectoproep 2019 Smart Education @ Schools
 
Op woensdag 21 november 2018 stelden Imec, KU Leuven en de Vlaamse overheid zes projecten voor die ze selecteerden voor Smart Education @ Schools. In de projecten bedenken en ontwikkelen leraren technologische oplossingen voor specifieke uitdagingen in het onderwijs. Tijdens de voorstelling op KU Leuven Campus Kulak Kortrijk lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits meteen ook een oproep voor nieuwe projecten. De deadline voor het indienen van een projectidee is woensdag 27 februari 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent weekbezinning 1
 
Advent   Kwetsbaar verlangen is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast ons aanbod op de website willen we jou iedere week van de advent een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht december 2018: kwetsbaarheid, op kousenvoeten
 
Leeftocht  
 
Een blik, een handdruk, ogen met een verhaal vol kwetsbaar verlangen … Op kousenvoeten stappen we de advent en elkaars wereld binnen.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
Netwerken, switches en routers: noodzakelijke kennis - ict-nascholing
 
► 
 
Beheer van meerdere internetverbindingen en netwerken met pfSense - ict-nascholing
 
► 
 
Stap voor stap opzetten van netwerkmonitoring met Zabbix - ict-nascholing
 
► 
 
Een servergestuurd netwerk beheren met Windows server 2016 - ict-nascholing voor startende ict-coördinatoren
 
► 
 
Module 2 - Autisme Centraal Methodiek: verstandelijke beperking – tweedaagse cursus (de twee dagen kunnen ook apart gevolgd worden) - buitengewoon onderwijs, basis- en secundair onderwijs, internaten
 
► 
 
Oog voor kwaliteit, dynamisch aan de slag met pedagogisch raamwerk - secundair onderwijs
 
► 
 
Open COBES-vergaderingen over scholengemeenschappen in functie van BOS - besturen
 
► 
 
Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd op de katholieke dialoogschool - alle niveaus
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Het boek Op grote schaal scholen slim organiseren. Anders veranderen met goesting van Yves Demaertelaere en Tom Van Acker kun je nu met 10% korting bestellen bij Lannoo Campus. Doorheen twaalf hoofdstukken nemen de auteurs de lezer mee in een aantal inzichten en praktijkverhalen die anders doen nadenken over schaalvergroting, samenwerking en organisatie, veranderen en gedeeld leiderschap.
 
► 
 
Hoe werkt het Europees Parlement? Hoe kan je Europa in de klas brengen? Wat vertel je je leerlingen over de vluchtelingencrisis? Waarover gaan de Europese verkiezingen? Wat betekent Brexit voor de andere lidstaten? Europe Direct Brussels neemt alle Brusselse leraren op vrijdag 7 december mee naar het Europees Parlement in Brussel tijdes de Leerkrachtendag Europees Parlement.
 
► 
 
Om scholen in beweging te zetten, biedt MOEV twee interactieve workshops aan die mooi kaderen binnen het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0.’. Deze vormingen zijn in samenwerking met Vlaams Instituut Leven en de Vlaamse Scholierenkoepel. Alle info en inschrijven: programma basisonderwijs, programma secundair onderwijs, inschrijven.
 
► 
 
UCLL organiseert vier residentiële voorjaarseminaries rond coaching voor schooldirecties en beleidsondersteuners onder enthousiaste begeleiding van Marleen Borzée. De seminaries geven een mooie mix van krachtige kaders, inspirerende inzichten, zinvolle zelfreflectie, energieke ervaringsuitwisseling en dynamische doemomenten. Info en inschrijving.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook